is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 418 )

Staatsburgers. Wanneer men de hoogescholen slechts uit e'én dezer beide oogpunten beschouwt, dan vervreemt men dezelve van hare verhevene bestemming.

2. Curatoren, die onmiddellijk met de behoeften der aan hunne zorgen aanbevolen hoogeschool bekend zijn, kunnen altijd eenen heilzamen invloed over dezelve uitoefenen, en zoo zal derzelver behouden altijd wenschelijk te achten zijn.

3. De Fransche manier om van den Rector magnificus, die jaarlijks aftreedt, een perpetuelen magiflraat, eenen Recteur de VAcademie, te herscheppen. Maar 4. zoude men gewis zeer wel doen, om eenigermate terug te keeren tot die Akademische Jurisdictie, welke zoo vele jaren, of liever eeuwen lang, goed bevonden is geweest, en in verëeniging met het Plaatselijk Bestuur, maatregelen ter voorkoming van misstappen daar te stellen, welke aan den eenen kant de veiligheid der burgeren waarborgt , en anderdeels de Jongelingschap uit achting voor de wet, niet uit vrees voor straf en schande, het goede doe en het kwaad vermijde. — Moge de Commissie, van het gewigtharer roeping doordrongen, de edele taak zoo gelukkig vervullen, als de wensch des Konings en de behoefte van Nederland vorderen.