is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 466 )

onzen leeftijd uitoefenen, zoo geheel mis verstaan warden, maar ook van diegenen, welke zonde: cenige bedenking zich aan het in onzen tijd zoo schitterend en veelzijdig beschaafde en ontwikkelde, alles omvattende en verslindende zucht, om schatte verzamelen, overgeven. De overdrevene, oveiiilige loftuitingen des eenen, de eenzijdige beschimpingen en smaadredenen en onheilspellende voorzeggingen des anderen, eindelijk, de met ongehoorde ligtzinnigheid, en daarmede overeenkomstig verlies ondernomen spectilatien der Engehchen in Zuid-Amerika laten zich genoegzaam verklaren uit de opgegeven oorzaken, en elke welverdiende teleurstelling zoude niet te duur'of te zwaar gekocht zijn, wanneer onze pralende, voor zich zelve behagelijke waanwijsheid het ons mogelijk maakte, daaruit eenige bescheidenheid te leeren. In dit geval zoude dan ook een Spaamch werk, onlangs aan onze redactie medegedeeld, hetwelk volgensdeszelfstitelgeheimebzngxm over Amerika bevat, deszelfs heiizame werking niet missen, en tegen het hernieuwen van gelijksoortige praktische en theoretische dwaasheden, met betrekking tot de nieuwe Zuid - Amerikaanscke staten kunnen beveiligen, dewijl hetzelve de volledigste, geloofwaardigste voordragt van den voormaligen toestand van een groot deel dier landen bevat, met eene massa van nieuwe daadzaken, welker belangrijkheid voor den geschiedschrijver, den staatsman en den koopman in gelijke mate aanzienlijk is !

Te Londen is dit werk bij taylor. uitgekomen, in 1826-1827, onder dezen titel:

Imprcnta de taylor : Noticias secreias dc America , sobro el estado naval, mi li (ar y politica'de