is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4°9 )

Het eerste hoofdstuk handelt uitvoerig van de havens langs de geheele kust van Panama tot Mahfivia, en de gemakken en hulpmiddelen, welke dezelve voor handel en scheepvaart aanbieden , zoo als ook mede van de gevaren, welke de vaartuigen bij het in - en uitloopen, of het ankeren in dezelve blootgesteld zijn. De naastvolgende zes hoofdstukken handelen van de militaire hulpbronnen dezer kustlanden in dtn ruimsten zin, den toestand der vestingwerken, der arsenalen, scheepswerven., en de geheele marine.

Het beeld van grenzenloos verval, heillooze wanorde , en geheele hulpeloosheid, in dit gewigtig gedeelte van bestuur, hetwelk alhier vertoond wordt, gaat alle begrip te boven, en men weet in de daad niet, waarover men zich meer moet verwonderen , over de mogelijkheid van zulk eanen toestand , of daarover, dat de vreemde gouvernementen niet beter partij getrokken hebben van die verwarring, dewijl het onbegrijpelijk voorkomt, hoe Spanje zijne koloniën ook maar één jaar lang, in zulk eenen toestand hebbe kunnen behou 'en. Maar aangezien op dit punt, door de nieuwe gebeurtenissen, wel de grootste _ veranderingen zulleu plaats gegrepen hebben, zoo vergenoegen wij ons, met slechts tenige bijzonder karakteristieke trekken op te geven. Voor de gewigtigste vestingen was wel eene vaste bezetting bestemd ; maar wanneer die garnizoenen uit Européërs hestonden, dan deserteerden de soldaten, zonder dat het mogelijk was, dit onheil te voorkomen; en wanneer het inboorlingen waren, dan was er aan geene knjgs'ucht, aal) geenen dienst te denken.

De bezetting van Carthagcna ( de schrijvers spre-