is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*3 )

ien vast es) onwrikbaar stelsel van directe belastingen {unmittclbare ficstcucrung) te vestigen. De heer a« e. von seutter doet dit stelsel eene gestrenge beproeving ondergaan, zoo wel in het algeineen , als in de bijzondere deelen, en zijn resultaat is, dat hij hetzelve in beiderlei opzigt verwerpt.

Men is reeds voor lang in Engeland, en ook al éenen geruimen tijd in Frankrijk gewend, darde door de ministers voorgedragen projectwetten met alle wapenen, die aan hunne tegenstanders ter beschikking staan, binnen de muren van het parlement, en van de kamers zoo wel, als buiten dezelve, me~ dcdoogenloos worden aangevallen. Hoe lastig dit voor de ministers is, dit heeft ons nog onlangs de minister van binnenlandsche zaken in Frankrijk, wetmoediglijk in eené, met groote lamst, voorgedragen redevoering uit een gezet 5 eene redevoering, die door inhoud, voordragt en toon, zelfs op de tegenstanders eenigen indruk scheen te hebben gemaakt. Men gevoelt zich genegen, om aan dien staatsdienaar des te minder zijne deelneming te ontzeggen, wanneer men overweegt , dat deze Fransche minister van binnenlandsche zaken (hetwelk elders niet altijd.het geval is, want men heeft er, die dom, en kwaadwillig tevens zijn), wezenlijk alles, wat goed en regt en billijk is, tusschen de beide partijen zich als 't ware door heen slaande, steeds blijft in het oog houden en opvolgen; wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat diezelfde minister, boven en behalve den kamp met de oppositie en met de dagbladen, nog eenen anderen en geheimen strijd moet doorstaan, met eene andere partij, die nog magtiger is, welke hij opaVijk te bestrijden heeft, en die