is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*6 )

man aan de onachtzaamheid der nieuwelingen te onttrekken, die thans in Neërlandsch Indie eenen zoohoogen toon voeren , omdat zij en in hunne Brabandsche Legenden nooit iets van koen , en bij averegtsche voorlichtingen niet dan verkeerdheid van het oud Hollandsen bestuur onzer Indische koloniën hebben vernomen. Wij zijn, behalve dat, in staat om eenige punten uit echte familie-berigten te rectificeren, en het een en ander bij te brengen, wat men zoo ligt elders niet vinden zal, het mogt dan zijn op weeskamers en kantoren, alwaar men 's mans nagelaten goed of schat, even als door den helhond, bewaakt zoude vinden. Wanneer zullen de poorten dier Helle eens overweldigd worden, en wanneer zal dat onwettig anomalisch, en in weerwil der stelligste bepalingen, volhardend wanbestuur eens ophouden, de belanghebbenden te leur te (lellen, en de wet te ontduiken! Het is onbegrijpelijk, waarom het besluit van 17 April 1816, tegen de Griffiers der Regtbanken, met eene onverbiddelijke gestrengheid is moeten ten uitvoer gebragt worden, en dat men de fungerende weesmeesteren of Commissien tot likwidatie der gedefungeerd hebbende weeskamers, niet, kort weg, hun geüsurpeerd beheer over zoogenaamde doode kassen ontneemt. Misschien speelt wel wederom de een of andere oude klerk van eene gewezen weeskamer, op zijne harp, zeggende, dat de Weegschaal een paskwil schrijft; maar de Weegschaal schrijft nooit paskwillen, is aan niemands dienst verbonden, heeft vooral geene ander bedoeling dan die, om woorden van waarheid, regt en wetenschap te doen hooren, onbekommerd, of zij elders toegejuicht of gelaakt wordt, te vreden met de bewustheid , van aan geene andere :nspraik gehoorzaamd te