is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 539 ;

Raad kende hem; zij bemerkten wel in zijn gelaat eenige trekken, die aan den vermeenden konstapelsmaat herinnerden ; doch de gestrengheid, die hij nu vertoonde, gevoegd bij zijn kostbaar kleed, deed die gelijkheid bijna verdwijnen. Hij liet hun eene wijl in die onzekerheid, doch deed hen nog meer versteld staan, wanneer hij den Commandeur, met grooten ernst aldus aansprak: „ Heer Commandeur! ik ben „ de Gouverneur-Generaal van Necrlandsch Indien, „ jan Pieterszoon koen ; zie hier mijne kommis„ sie. Heeren Bewindhebberen hebben goedgevon„ den, mijn vertrek door dit middel voor de En„ gehchen te verbergen, tot op zekere hoogte, „ met last om U dan kennis te geven, wie ik „ ben; doch het is des schippers onbescheidenheid „ schuld, dat deze scheepsraad u niet tijdiger heeft „ kunnen kennis geven, dat uwe tegenwoordigheid „alhier vereischt werd." Alle aanwezigen, van den hoogsten tot den geringsten, konden : van verbaasdheid geen woord spreken. De Commandeur verzocht dat hij, ordeshalve, een oogenbhk geliefde buiten te slaan, tot dat hij zijne lastbrieven den raad voorgelezen, en daarop een behoorlijk besluit kon genomen hebben. Vervolgens weder binnen getreden zijnde, ontving hij zijne papieren uit handen van den Commandeur terug, die van. zijnen stoel opstond, en hem de voorzitters plaats aanbood, koen deed hierop eene deftige aanspraak, en zeide vooraf aan den Commandeur, dat deze de zaak met orde behandeld had, en hij bij de eerste ge. legenheid aan hem gedenken zoude. „ Maar gij, „ schipper, zijt waardig, dat ik u op staanden voet „ van uw ambt ontzette, en ten spiegel Van ande-