is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ rei willigheid vinden, om telkens van partij te „ veranderen, wanneer zij begrepen, dat hun belang „ hierdoor bevorderd werd; zoo is dan ook de „ uitdrukking, het spel hunner betrekkingen daarme„ de tevens als de eigenlijk gepaste bewoording „ geregtvaardigd. Men houde hier nog bij in her. ,„ oog, dat de vormen van het gezellige leven, wel„ ke op binnenlandsche onlusten altijd eenen zoo „ merkbaren invloed hebben, het in Frankrijk des„ tijds zoo gemakkelijk maakten , dat de vrouwen „ uit de hoogere standen zich invloed op de open„ bare gebeurtenissen verschaffen konden. De in„ trigues der Hertoginnen van Longucville, Che„ vreuse, en van zoo vele andere, de uithuwelij. „ king van een half dozijn nichten van den Kar„ dinaal mazarin , hadden althans geen minder in„ vloed op de staatkundige gebeurtenissen van dien „ tijd, dan de wtrkdadigheid van eenen condé en „ de retz , en de zamenspanningeu van tenen „ Hertog van Orleans en zijne medehelpers. Het „ stond niet in de magt des schrijvers, om zijn onder„ werp te veranderen, wanneer hij niet de geschie„ denis zelve vervalschen wilde, en in het verhaal „ zelve dier onlusten vinden wij dan ook daardoor „ geen merkelijk verschil van dat zijner voorgangers. „ Onder de karakters der handelende personen komt „ zeker dat van de retz het allermeeste uit. Niet » dat wij hem onvoorwaardelijk grootheid van geesty, en gezindheden toeschrijven willen; maar hij, met >, den meest rigtigen', juisten blik begaafd, verloor niet si ligt het hoofd, eh betoonde ook moed, waar dezelve n noodig was. Daarentegen bij den zoogenaamden h grooten Condc', vraagt men zich dikwerf afj