is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 685 )

gerlijk bestuur," en de reeds in vorige eeüw opgerigte genootschappen en instellingen, de aanleidingen tot het vervaardigen der zoo even genoemds penningen , bijna geheel hebben doeh ophouden, of door anderen doen vervangen. ZijnEd. vond het mitsdien voor de penningkunde niet ondoelmatig, deze soort van penningen onder eene bijzondere afdeeüng te brengen, en ze in afbeeldingen uit te geveni uithoofde zij zich moeijelijk door eene enkele beschrijving doen onderkennen, doch zoo Veel zulks mogelijk is, zal zijnEd. in een' korten tekst er verklaringen , inlichtingen en ophelderingen bijvoegen.

Meestal dragen deze penningen geen bijzonder jaarmerk, weshalve het moeijelijk is, dezelve chronologisch op te geven, te meer, daar dikwijls eerst bij de afgifte het jaartal op dezelve gestempeld of gegraveerd werd, hetwelk op velen geheel ontbrak. Dit geldt de vroedschaps -, maar Vooral ook dé gilden penningen, armen- en hulploodjes, waarvan er som* migen niet eens een stellig bewijs aanduiden van de plaats of stad, waar zij gediend hebben. De Heer van orden heeft mitsdien veel onbepaald moeten laten, en de hoop, dat elk beoefenaar der Valerlandsche geschiedenis, en vooral die der penningkunde, zich opgewekt zal gevoelen, om aan zijnEd. de noodige bijpragen te doen geworden van die bijzonderheden, waarmede ieder in zijn gewest of in zijne stad het best bekend is. Om het overztgt meer algemeen te maken, zal men, indien genoegzame ruimte op de platen zulks toelaat, de penningen of loodjes van de opgegevene soort, welke bij van mieris en van loon of in de Handleiding van den Heer van orden zeiven voorkomen, van tiji