is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7°f )

4. Be Ophir. [5. De diis Cabiris, 6. De vetere lingud Indicd. 1 Vol. pag. 232. Welligt zegt de een of ander derzulken, die juist heden niet veel ophebben met die oude drooge geleerdheid van den vroegeren tijd, dat het een onverftandig verlangen van ons is, dat de Fransche geleerden kennis zullen dragen van een' bundel oude latijnsche verhandelingen, meer dan eene eeuw geleden, te Utrecht in het licht gekomen; doch men gelieve te weten, dat een der beroemdste Fransche geleerden , zich zeer vereerd gevonden heeft met de opdragt van dit bundeltje. Het wns de geleerde schrijver over den koophandel en dezeevaart der ouden, pierre daniel nuëT, bisschop van Avranches, aan wien hadrianus reland , dit werk met eene zeer sierlijke dedicatie toegewijd heelt.

De twee voorname vraagstukken, welke reland in zijne verhandeling over de roode zee heeft willen oplossen, zijn eerstelijk, wat men eigenlijk en wezenlijk door de roode zee te verstaan hebbe, en ten andere, van waar die naam zijnen oorsprong ontleend heeft.

En met betrekking nu tot de wijsgeerig geschiedkundige en tot de wetgeving der Muzulmannen behoorende aanteekeningen, mogtan niet alleen de heer mengin, en zijne geleerde medehelpers, maar zoo vele anderen, die vooral in de tegenwoordige oogenblikken allerlei dingen van de Turken van hunne godsdienst en wetten weten te vertellen, zich de moeite gegeven hebben om te lezen en te herlezen twee boeken, in een dun deeltje in Svo begrepen, van denzelfden adrianus reland , over de godsdienst van mahomed. De titel van dit boekske is: adriani RELANDi, de Religionc Mohammedica Libri duo: quorum prior, exhibct compendium Thcologiac Mo-