is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 709 )

weg het grootste gedeelte dergenen, die deze taak op zich genomen hadden, daartoe overgegaan waren zonder met deze kennis, ook zelfs maar middelmatig, toegerust te zijn. Hetwelk van dat gevolg is geweest, dat zij van eene menigte zaken opgaven als of de» zelve zekere en ontwijfelbare leerstukken van het geloof des Profeets waren, die nimmer ofte nooit, noch door mahomed , noch door zijne volgelingen als zoodanig voorgeschteven zijn. Men voege hierbij, dat de onberaden ijver van sommige aanhangers der Grieksche kerk aan de Mahomedanen leerstukken toegefchreven heeft, die door hen verfoeid en uitdrukkelijk gedoemd zijn. Maar zoo gaat het doorgaans; wan» neer partijwoede de pen bestuurt, dan worden aan de tegenpartij de ongerijmdste stellingen toegedicht, alleen met bet oogmerk, om hem bespottelijk te maken , of om met de wederlegging dier gewaande dwaalbegrippen zich naam te maken. Het zijn deze bedenkingen, dus eindigt reland zijne voorafspraak, welke mij hebben doen besluiten, om na het dogmatisch stelsel te hebben ontwikkeld, eenige stellingen te behandelen, welke ten onregte aan de Mahomedanen toegekend worden, den oorsprong der dwaling bij ieder punt aan te wijzen , en alzoo te doen, wat men met waarheid en wat ten onregt als leer en voorschrift van mahomed te beschouwen hebbe.

Na dit bijgebragte zal ons niemand van vooringenomenheid met de vroegere verdiensten onzer landgenooten beschuldigen, wegens hetgene wij aangaande de grondige geleerdheid van adrianus reland gezegd hebben.

Voor wij ecljter dit artikel besluiten, moeten wij A a a