is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 4, 23-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

om de F. O Malines uit Mechelen te laten deelnemen aan do seriewedstrijden (e Bergen op Zoom op 2 Februari a s.

Dispensatie art. 140. De bestuurs-commissie verleende den heer G. Dommering. speler van Vitesse te Arnhem, dispensatie om voor W.V.V. te Winschoten uit te komen.

Kleedlokalen. De vereeniging D.E.C. geeft kennis dat het kleedlokaal weder is gevestigd Ringdijk 29 op den boerderii.

Adresveranderingen. M. de Boer, bestuurslid van den N V.B. en scheidsrechter, van 20 Januari weer te Leiden, Korte Mare 24.

E. G. van BLseliek van 20 Januari weer te Leid.n, Breesfraat 173 A. (Zaterdags na negen uur 's morgens en Zondags te Voorburg, Oosteinde C 83 B).

Adresverandering. W. Riedijk, consul te Vlaardirgen, Maasluischedijk 110a, Vlaardingen.

Verandering van Secretariaat. Noord Centrale V.B. B. W. ühlehake, Tuinbouwschool te Frederiksoord.

Unitas Goicuui. E. G. Q. van Tilburg, Boerenstraat, Gorinchem.

Rehabilitatie. De Secretaris Penningmeester heeft de eer, er aan te herinneren, dat de schorsing van H. J. Spruijt, lid van Quick -Ka mpen, op 15 Januari is afgeloopen.

Voorts werd gerehabiliteerd door den R. V.B. H. van Seventer.

Royement. Door Hermes Schiedam, A. J. van Schoor p/a J. Storm, Tuikstraat 6, \ laardingen.

Dooi- den A.V B. (overgenomen van A.F.C.) H. Jutte, van Woustraat 156 2e etage, en (overgenomen van Neerlandia) C. de Wit, Haarlemmerstraat 106, J. van der Kleij, Hazenbroekstraat 32 en H. v. d. Land, ïe van Swindenstraat 31 C allen te Amsterdam.

Bondsleden. Voorgesteld door 't Zesde te Breda, van Asten. (Voorletter nader op te geven);

door H.F.C. te Haarlen, A. Jekel;

door Quick, Haag, E. A. B. Hilhorst, L. Spier, V. H. Cornelius, H. Schram de Jong, A. Huetinck, F. N. Huetinck, J. G. de Swart J. A. M. Beunker, L. W. H ansen ;

door A.F. & H.C. te Willemsoord, A. C. Wakerlin;

door H.V.». te den Haag, Jar. V. Beelaerls van Blokland, K. van Diunen Lilt 1, E. J. v. d. Feen, E. W. F. Kerling, W. C. Maitland v. d. Laan, K. Meerkamp v. Embden, H. A. van Stockum ;

door H.B.S. te den Haag, H. de Beurs, W. L. BischofF en E. van der Gugten;

door Voorwaarts te den Haag, W. van Gilst-

door EI), O. te Haarlem, H. Hirs;

door V.V.V. te Amsterdam, J. J. Eckhardt én M. J. Koolhaas.

Pers- en Progaganda-Commissie. Op de vergadering dezer commissie, den 12 Januari 1908 te \-Gravenhage gehouden, werd o. m. desloten, naar aanleiding van de mededeelingen qan den consul 1e Goudn, — ter vergadering Aanwezig — in den voetbaltoestand in Gouda an omstreken vei betering aan te brengen en ecz«n nader te regelen.

Ten aanzien van het voetb 1 in Limburp werd besloten met de zuidelijke vereenigingen te

trachten een vergadering te beleggen, ten einde te komen tot een regeling van het voetbal aldaar.

In verband met de spoedige verschijning van een propagandistisch voetbalwerkje, zal aan de consuls worden verzocht het aantal exemplaren op te geven, dat zij voor verspreiding in hun district benoodigd achten, terwijl den vereenigingen de gelegenheid zal worden geboden zich exemplaren vat! het boek ja aan te cchaffen tegen den prys van ƒ 0.05 per stuk.

Namens de Pers- en Propaganda-Commissie, J. A. Wijnmalen, Secretaris.

Propaganda Boekjes Nam ens de Pers- en Propaganda-Commissie verzoekt ondergeteekende heeren consuls hem vóór 1 Februari e.k. te willen berichten hoeveel exemplaren van bovenvermeld boekje door hen ter verspreiding worden verlangd.

Amsterdam Be secretaris

Corn. Schuijtstr. 35 J. A. Wijnmalen

In aansluiting aan bovenstaande brengt ondergeteekende ter kennis van de Vereenigingen, dat voor haar exemplaren van gemeld boekje beschikbaar worden gesteld tegen den prijs van ƒ 0.05 per stuk.

Namens de. Pers- en Propaganda Commissie J. A. Wijnmalen.

COMPETITIESTAND. Westelijke eerste klasse.

gesp. gew. gel. verl. p. v. t

Quick 11 8 1 2 17 38—19

H.V.V. 11 8 0 3 16 23—16

Spnrta 10 5 2 3 12 31 — 21

D.F.C. 10 5 2 3 12 25—24

H.B.S. 11 5 3 3 13 24-16

Haarlem 11 6 0 5 12 25—24

Velocitas 11 4 1 6 9 29—33

Ajax 12 3 3 6 9 27—35

H.F.C. 12 3 1 8 7 26-44

Hercules 11 0 3 8 3 15—31

A.F.C

A.F.H.C. Achilles E.D.O. D.V.S. HBS. II Hercules II

Westelijke tweede klasse A

9 7 0

10 7 0

9 6 0

10 5 1

10 2 2

.9 2 1

9 12

2 3 3 4 6 6 6

l4 25—12

14 34-21

12 32—16

11 34-31

6 16—33

5 22—32

4 14—32

Westelijke tweede klasse B. H.V.V. II 8 4 3 1 11 24-13

Ajax Amst. 5 3 0 2

Volharding 6 2 2 2

Sparta II 7 3 13

A.W. 8 3 14

Celeritas '8 3 ' 1 4

U.V.V. 8 2 2 4

6 11—13 6 15—15

10-13 20-23 15-21 24—21

V.O.C

Voorwaarts Velocitas II Concordia U. <.C. H.F.C. II R.A.P.

Westelijke tweede klasse C.

7 6 0 1 12 32-13

9 6 2 1 14 35-14

5 3 117 19-15

7 3 2 2 8 21—12

8 2 2 4 6 15-26

9 1 0 8 2 21-53 5 0 14 1 9—19

gem.

1.54 1.45 1.20 1 20 1.18 1.09 0 82 0 75 0.58 0.27

1.55 1.40 1.33 1.10 0 60 055

0. 44

1.38 1.20

1. — 1.— 0 88 0.88 0.75

1.71

1.55 1.40 114 0 75 0.22 0.20