is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 7, 13-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOE

ze s-lechts om er den nadtuk op te vestigen en te doen zien, waar het om gaat. Het voor en tegen van het eerste punt is al dikwijls geroeg opgenoemd. Van Oost en West één competitie maken zou mi. twee bezwaren hebben: de lange afstanden en het te groote aantal clubs, van welke het eerste nooit, en het tweede sleeh's na verlonp van een paar jiren zou kunnenopgehoven worden. Maar zoo al geen volkomen samensmelting is toch een gedeeltelijke wel mogelijk. Men zou bijv. kunnen beginnen met Hercules uit Utrecht en een mogelijke Amsterdamsche 2e klassekampioen in te lijven in het Oosten. Zooals menigeen wel weit, vertoont Hercules ondanks haar mii der gunstige plaats in het ranglijstje een spelvorm, die beslist boven het tweede-klasse peil staat, en alleen ware pech heeft haar tot nu toe verhinderd, zich hoogerop te werken. Tevens heeft men hierbij te Amsterdam een eerste klasse vereeniging, hetgeen een einde zou maken aan al het gejeremieer over het Amsterd. voetbal, en door publiek en de ver. enigingen zelf (indien ze elkaar flthans niet met schede oogen aanzien) zeer op prijs gesteld zou worden. Hiermee zou men kunnen beginnen, zeg ik. Het resulta-t zal moeten uitmaken wat verder gebeuren zal.

Nu het tweede punt. Daar zal toch vrijwel geen tegenwerping tegen mogelijk zijn. De terreinintichting te Enschedé en te Deventer staat geenszins lager dan die van W.vereenigingen en waar het vorige seizoen de bedoelde internationale wedstrijden op do terreinen van de éé:ste W.vere» njgirgen plaats hadder, zou hetzelfde ook in he: O. bij de éérste vereenigingen kunnen gebeurer. Heeft de H F.C. haar uitstekende tribunes te danken aan overname van den N.V.B., U.D. heeft hetzelfde gedaan, hoewel in het klein. Lig zoo iets aan de vereenigingen lof aan den Bond? 'tIs duidelijk dunkt me.

Het W. heeft nu beslist veel voor boven het O Terwijl laatstgenoemde zich steeds meer inspant voor verbetering, ziet het zich daarin zoo goed als niet gesteund. Is het billijk ? Was anders de publieke opkomst te Deventer niet genoeg, pleitte de publieke belangstelling voor den in den waren zin des woords in het water gevallen wedstrijd der beide .Oostelijke proefelftallen er niet genoeg voor, dat de animo er is? Het is te hopen, dat men de verkeerde handelwijze zal inzien en laten varen dat publiek boven spelers gaat.

Ik geloof, bi rmede mijn opinie uiteengezet te bebben en daarbij de tolk te zijn geweest van vele anderen. Wellicht heb ik ideeën aan de hand gedaan, die om de zeer goede mogelijkheid van uitvoering — vooral van het laatste punt — den N.V.B. en haar pers en propaganda commissie (want het geldt een zuivere propaganda in het groot!) een overweging Waard schijnen. Ik hoop het.

Nu mijn tweede opmerking. Die is van geheel anderen aard: een nabetrachting over de 11—0 rederlaag van Vitesse II tegen Be-Quick 't Was met recht een verrassing. Begrijpen? ji, ik begrijp het. 'k Begreep het niet, maar begrijp het nu: twee factoren, die tegen waren, op één (n.1. onvolledigheid) na do grootst mogelijke. En dat waren: het vrij

T B L A P.

13

zware terrein en de omstandig! id da! de BeQ'iickenaren hun dag hadder, hetgeen do Zu'tfensche correspondent in zijn verslag ook duidelijk te kennen gaf. Overig>ns valt er niet veel van te zeggen. Dat de Arnhemmers het na het 5de punt opgaver, is me ook begrijpelijk en dus ook dat de uitslag abnormaal is Trouwens, dat is uit het ranglijstje (waarom worden deze niet meer in bet O.O. opgenomen?) ook wel op te mak- n, daar ze tot nu toe met B -Q. gelijk opgegaan was. Dat de Zutfenaren het kampioenschap halen zouden of zullen, was en is wel waarschijnlijk, maar zeker niet. Zij zün niet ongelukkig geweest in de competitie, maar deze is nog niet uit!

Vit. II zal zich tevnden moeten en kunnen stellen met de 2de plaats; ze is beslicht sterker dan Eendracht, hetgeen de uitslagen bewezen hebb n. Maar laten we de gebeurtenissen niet vooruit loopen, een geheele omkeer is nog best mogelijk. Gaan we immers na: Bo Q. moet nog naar G.V.G. II en O.D.0. en ontvangt Eendracht, welke laa'ste bovendien nog Quick II en U.D. II mag opzoeken, terwijl de Arnhemmars op eigen grond slechts twee gemakkelijke wedstrijden hebben (ege-n O D.0. en U D. II, daar dezen Zondag bet tweede Qu-.ck zoo onbele fd was, tevergeefs op zich te laten wachten ! Dus de spannirg behoeft niet geheel te verminderen, het verloop der compatitie kan nog; interessant zijn!

Uit Leeuwarden.

L. V. V— Frisia 1—1.

De uitstag op de Wilhelmina Baan aan den eer.en kant, 't eig<~n t< rrein van L.V.V. aan don anderen kant, waren twee factorer, die de voetballiefhebbers tegen elkaar lieten opwegen, toen zij Zondag de Schrans inwandelden, om den Leeuwarder Broederanstrijd te aanschouwen.

Zeer talrijk waren ze niet, die liefhebbers, waaraan de gure wind wel debet zal geweest zijn, maar veel gemist hebben ze ook niet.

L V.V. heeft de eerste helft den sterken wind mee en geeft de Prisia-verdedigicg al spoedig gelegenheid haar capaciteiten te toonen. Heeger en Vermeulen hebban echter geen slechten dag en weten onheilen voorloopig te voorkomen.

De Frisia voorhoade kan den vorm echter niet te pakken krijgen, en. behoudens enkele vrij aardige momenten geven ze de eerste helft weinig goeds te zien. Van Beek had dan ook een trouwe bewaker in Van Staa, die aardig profiteerde van do groote fout van dezen „international" om den bal net zoo lang bij zich te houden tot hij hem wordt afgenomen, wat dezen middag nog al gauw gebeurde.

Zoo had 't geheel een vrij vervelend verloop, nu en dan eens afgewisseld door 't uitwisschen van een paar kleine clubveeten door eens een flinken peut uit te deelen. Als D. Koopmans eindelijk, in de klem komend, de handen er maar eens bij neemt, weet Volkmaars zeer verdienstelijk deze vrijheid van handelen in een doelpunt voor L.V.V. om te zetten en blijft dezen stand, die de verhouding vrijwel weergeeft, tot de pauze gehandhaafd.

Mot wind mee leek de kans van Frisia niet