is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 7, 13-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

Athletiek

Athletische Wedsttijden te Rotterdam. Door eenige heeren welke zich noemen het uitvoerend comité' van de Olympische spelen te Rotterdam, is de volgende circulaire verzonden :

Aan de Besturen van Sportverenigingen

in Nederland. Mijne Heeren! Door de N.A.U. is Lesloten, met het oog op de Olympische spelen, welke 'dit j var to Londen worden gehouden, groote Nationale Athletische Wedstrijden te houden en wel op Zondag 24 Mei a.s. te Rotterdam. . Het programma omvat:

100, 20Ó, 400, 800. 1500 Meter, 5 Eng. Mijl (8045 M.) en 40 K.M. hardloopenJ

110 en 400 Meter hardloopen met 10 hindernissen.

3500 Meter en 16090 Meter wandelen. Ver-, hoog- en polstokspricgen. Wij behoeven U niet te wijzen op het nut der athletische sport en wel in de eerste plaats voor voetballers. Van het bestuur van den Ned. Voetbal Bond kregen wjj voor onze £.s. Olympische spelen reeds de toezegging dat op den dag onzer wedst ijden geen voetbalwedstrijden zullen worden vastgesteld, een en ander met het oog op deelname van voetballers aan onze wedstrijden.

Wij geven U in overweging bij Uwe leden krachtig aan te dringen op deelname, te meer, daar het plan bestaat de voornaamste deelnemers aan onze wedstrijden, voor rekening van de N.A.U. naar de Olympische spelen te Londen af te vaardigen.

Dank zij de krachtige medewerking van de Directie van het „Rotterdamsch Nieuwsblad" zijn wij in staat gesteld onze wedstrijden op grootsche wgze te doen plaats hebben.

Voor ieder nummer zijn personeele medailles uitgeloofd, terwijl bovendien medailles beschikbaar worden gesteld voor de vérstkomende vereeniging, voor de vereeniging welke het grootst aantal leden afvaardigt, voor de vereeniging wier leden het grootst aantal prijzen winnen, enz. enz.

Uitvoerig programma wordt gaarne toegezonden na ontvangst van een aanvraag waarop vermeld: hardloopen, wandelen, springen.

Nog brengen wij onder Uwe aandacht, dat zich eene Commissie voor logies gevormd heeft, waarmede U zich tijdig in verbinding gelieve te stellen.

Inmiddels teekenen wij,

Hoogachtend, Het Uitvoerend Comité : W. C. Hartmann, Noordsingel 30, Rotterdam. C. J. den Held, Vasteland 13, Rotterdam, Johan C v. Leeuwen, Kaasmarkt 9, Rotterdam. Het eenige wat we op het bovenstaande . tegen hebben is de naam „Olympische spelen" een naam al even fraai als de worstelwedstrijden in 't Rembrandttheater „om het kampioenschap van Europa."

„Olympische spelen" is de naam voor de groote periodieke sportfeesten die burgerrecht

verkregen hee fe over de geheele wereld en we achten het daarom ongepast om aan een athletiek wedbtrij 1 in Rotterdam een dergelijken naam te geven. Overigens heeft het plan onze volle sympatl.ie en wekken we gaarne iedereen tot deelname op.

Club-berichten.

Hoeren Secretarissen wordt verzocht vooi1loopig alle C ubberiehten to willen zenden aan C. J. Oroothoff, p/a Redactie Telegraaf, Amsterdam.

Amsterdamsche Voetbalbond.

Uitbladen van Zondag 9 Febr. jl.: Neerl. 1-Blauw Wit 1 Ó—0, WA 2-AVV 2 9-3, AFC 3-Rap. 1 3-0, Blauw Wit 2-Ajax 3 5-0, Neerl. 2 —VVV 2 DOSB 2-Linnaeu* I 4-3, AFC 4-WA 3 2 0, Volharding 3—NWW uitgesteld, Holland 3—Neerl. 3 10-1, DOSB 3 —WA 4 15-0, AVV 3- Rap 4 2-7, DEC 2—Neerlandia 4 5-0 w.n. opkomen, AFC 6— Omstel. 2 0-15, Ajax 4-Ragiditas II 1—1, AFC 5Linnaeus 2 gestaakt wegens onbespeelbaarheid van het terrein, Neerlandia 5- Blauw Wit 3 1—7. Wedstrijdprogramma. 16 Fubruaii. Ie kl. Holland II—BI. Wit I G. J. Nijland. 2e kl. A BI. Wit—AFC III J. H. E Ostendorf.

VVV II—Ajax III H. J. Bon.

11 uur. RAP III-Neerlandia II F. M. Zwart.

2e kl. B. AFC IV—DOSB II H. A. v/d Hoed.

WA III—Volharding III W. F. Almerood.

11 u. 3e kl.A. Holland III-DOSB III K. Jannes.

Neerlandia III-DEC III G. Vigeveno.

3e UI. B. Neerl. IV—Amstel II A. Rous Jr.

AW III-AFC VI J. M. Pelser.

3 3 kl. C. AFC V—Rapiditas II P. Weisin k Jr.

Ajax IV-Neerlandia V D. Visser.

23 Februari.

Ie kl. A W II- Ajax II B. Voorzanger.

2e kl. A. Neerl. II—AFC III W. M. R. v. Iterson.

Ajax III-RAP III F. M. Zwart

2e kl. B. Volh. III—DOSB II H. J. Bon.

11 uur. WA III-AFC IV H. Trompetter.

3e kl. A. Holland III—VW III H. A. v. d. Hoed.

11 u. 3e kl. B. RAP IV—Amstel II G. M. v. d. Veer.

AW III-DEC II K. F. Gnirrep.

11 u. 3e kl. C. BI. Wit III-AFC V J. Roukema Jr.

Neerlandia V—Rapiditas II A. R. Meijer Jr.

H.H. seheidsr. verzoek ik beleefd doch daingend niet al te streng de teneinen te keuren.

Het adres van den heer J. Roukema Jr., seheidsr., is Barendszstraat 17.

Geroyeerd door DEO G. Steenis, v. Zesenstraat 17. Ingetrokken boete No. 57. No. 59 RAP 4fl wegens niet op tijd inzenden van het wedstrijdformulier. No. 60 Neerl. 4 f 5 volgens art. 77. No. 61 DOSB 3 f 1 wegens niet aanschrijven van den seheidsr. No. 62 AW 3 f 1 volgens art. 74. No. 63 Amstel 2 f 1 wegens onjuist invullen van het wedstrijdformulier. No. 64 Rapiditas 2 f 1 volgens art. 74.

Het bestuur vergaderde Maandagavond jl. en nam o.m. de volgende besluiten :

De wedstrijden AFC 5—Neerl. 5 en Volharding 3 — NWW opnieuw vast te stellen en laatstgenoemde vereen., om welke reden ook, geen uitstel van wedstrijden meer te verleenen.

Naar aanleiding van herhaalde klachten over het publiek te Weesp, werd het terrein van Rapiditas aldaar voor dit seizoen geschorst, zoodat alle nog door deze vereen, te spelen thuiswedstrijden op de terreinen der resp. tegenpartijen zullen worden gespeeld.

Geschorst werden de volgende bestuursleden van Rapiditas: J. W. Bode, J. J. Moolhuizen, A. J. O. Ballintijn, J. Brandligt en D. J. van Houten, voor den tijd van 14 dagen, ingaande 11 Febr. 1908, C. de Jongh en N. R. J. Buwalda voor den tijd van één maand, ingaande 11 Febr. 1908 en H. Walrave tot 16 Maart as-, ingaande 11 Febr. 1908.

Amst. School-Bekerwedstrijden. Het bestuur besloot, dat deze wedstrijden dit jaar zullen plaats vinden op 17 en 18 April, terwijl de