is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 9, 27-02-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 HET 8 P O

De spelers trekken zich in hun kleedkamers terug en het publiek loopt zich langs de lijnen een beetje warm, druk besprekend nog de kansen en gezien de eerste helft eenigszins in het voordeel der blauwwitten, komen de gasten een klein beetje favoriet weer in het strijdperk.

Een weinigje wind voordeel, doet blauwwit's kansen stijgen en als na een oogenblikje aarzeling het wit-gehemde quintet er ernst van gaat maken, kloppen de Haarlem harten angstig, wanneer ze hun doel een goede tien minuten in gevaar zien verkeeren.

Elk moment kan bet eerste punt verwacht worden, doch scoren blijft wonder boven wonder Juit en Haarlem begint zich langzaam los te werken. H.P.C.'s middenmoot raakt in disorder en eindelijk dan is Haarlem vrij. Even plotseling als het spel in qualiteit steeg, brokkelt deze vorm weer af en gedurende een kwartiertje krijgen we een groote serie ingooien op de bewaaide out-line. Het behoeft geen betoog, dat de opmerkingen van een gemengd Haarlem H.F.C. publiek in deze omstandigheden, meer afwisseling brengen dan een snerpend fluitje, een speler op de lijn en eenige concurreerende kleuren in de buurt er ©m heen; terwijl dit tableau met zuivere regelmatigheid 10 keeren in 5 minutsn afgespeeld wordt.

be toeschouwers zijn ondertusschen een blik dubbel en dwars waard, te meer daar het geluk de roodgebroekte in den loop van het spel begunstigd heeft en ze uit een hoekschop via een blauwwitte de leiding hebben gekregen. Lang gerekte kreten „Haarlem" en kort snibbig „hup H.F.C." vullen de lucht en heel de omgeving van het arena is omkneld door een voetbalhartstocht een betere vertooning waardig. De tijd schiet al aardig op en met het verloop hiervan is der blauw-witten spel achteruit gegaan. Beijnes kan niet meer tegen Haak op, terwijl ook vanLennep zijn vleugel, die ondertusschen van gedaante veranderd is, te veel los laat. Zoo komt het dan ook, dat Stom en Cheriex voor drie moeten werken en Schippers zoo nu en dan de handen uit moet steken.

De roodgebroekten houden het spel op H.F.C.'s terratorium, tot ze 10 minuten voor het einde teekenen van vermoeidheid gaan vertoonen.

Stom komt in den aanval zijn elftal steunen en de oude Haarlemmers werken hun stadgenooten onder den duim. Het heeft er veel van alsof de stand nu spoedig gelijk zal worden. Ter Spill werkt zich door Haarlem's achterhoede heen en Utermark moet uitloopen om te redden, een botsing volgt en de Haarlemsche doelman ligt hulpeloos op den grond om te zien hoe Henny over het leege doel schiet. Ben kreet van teleurstelling ontsnapt aan alle H.F-C.-gezinden en het pleit is nu vrijwel beslecht.

Francken en v. Gogh wagen elk nog een poging, doch Utermark bezweert beide fraaie sehoten en het einde komt met een overwinning vor>r de roodbroeken. Een gelijk spel had m.i. de verhouding beter weer gegeven. De wedatrij 3 was alleen om zijn karakter een bezoek waard, mooi voetbal hebben we weinig kunnen genieten en de wijze waarop het eenige doel-

B T B L A i>.

punt, gemaakt werd, deed de toeschouwers noode de sensatie missen, waarnaar ze, bij een goal, die, door een mooi individueele poging of overlegt samenspel, geboren wordt, hunkeren.

De laatste toejuichingen sterven weldra weg, de Schoterstraatweg is nog eenigen tijd een zwarte menschen-slang, begrensd door de zwart volle wagens der Alkmaarsche Stoomtram, dan keert de rust in het noorden weer en behoort de derbydag weer tot het verleden.

H.B.S,—Velocitas 0—2.

Een halve storm woei dwars over het veld toen bovenstaande teams, waarvan H.B.S. zonder Bekker, den strijd aanbonden. De Cadetten hadden den toss gewonnen en profiteeren eerst van den wind, waardoor ze reeds onmiddellijk eenig overwicht op de Hagenaars hebben.

Het duurt dan ook niet lang of een der Haagsche backs mist en het eerste punt is ter wereld. Hierna treden de Haagsche backs op den voorgrond, vooral v. Leyden werkt uitstskend en het gevolg is dat ook H.B.S. enkele aanvallen onderneemt, v. Weel verdedigt echter uitstekend z'n doel en bovendien is het schieten niet al te zuiver, waardoor Muller tot tweemaal toe een prachtkans mist. Eindelijkt kopt Akkersdijk een hoogen voorzet van links keurig langs Tayior en Velocitas leidt met 2—0.

Nog beleeft het H.B.S. doel enkele gevaarlijke momenten, maar de verdediging geeft geen krimp en na enkele uitvallen der zwarte voorhoede wordt rusten geblazen.

In de 2de helft 'n voortdurend sterker zijn van H.B.S., maar de voorhoede faalde volkomen en door ontzettend treuzelen en volkomen gemis aan samenspel wisten ze v. Weel geen enkele maal te passeeren. Het slot was een waar bombardement op de militaire veste, maar v. Weel was onverbiddelijk en z'n backs steunden hem naar behooren.

Een fout van H.B.S. was misschien het te veel insluiten van Velocitas, waardoor bijna het geheele elftal aan het verdedigen was.

Zoo kwam het einde met 2—0 voor Velocitas, misschien wel wat geflatteerd voor de Cadetten, daar H.B.S. zeker toch wel 'n puntje verdiend had. Maar in alle geval eene goede les voor H.B.S.

Bij de winnaars mogen van Weel, Colenbrander, v. Berg en Akkersdijk vermeld worden, terwijl bij H.B.S. v. Leyden en de Bruijn Kops de minst slechte waren.

H.V.V.—Ajax 1—2. Voor H.V.V. was het Zondag geen gelukkige dag. Beide elftallen hadden nog kampioenskansen en blijkbaar in de veronderstelling dat het Leidsche Ajax zich gemakkelijk zou laten afmaken door bet lste elftal werd het 2de elftal duchtig versterkt voor den strijd tegen het Amsterdamsche Ajax. Het liep echter mis en beide elftallen werden geklopt. De nederlaag van het lste was des te merkwaardiger, daar Ajax zonder hun international Dozy verscheen. Echter ook H.V.V. was onvolledig, daar niet alleen Feith, Grivel en Fabius afwezig waren, maar ook vergeefs op Lutjens werd gewacht.