is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 14, 02-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD.

gezien de enorme ontwikkeling van z'n rtchterkuitepier!

Zoo arriveerden we in Esschen, waar we met onzen beker de douane moesten passeeren, die den coupe eerst als antiquiteit wilden belasten, maar die ons ten slotte vrij lieten passaeren nadat we ten stelligste verzekerd hadden, dat we hem 's avonds weer mee terug zouden brengen.

De elftalspelers waren dus moreel vei plicht voor een overwinning te zorgen, wilden ze ons niet als smokkelaars doen staan.

In Antwerpen werd spoedig het bekende hotel Metropole opgezocht, waar de lunch werd gebruikt en van hier uit ging het in diverse voertuigen naar

het Beerschot terrein.

Het veld bleek iu uitmuntenden toestand terwijl voor het publiek wat meer accomodatie gemaakt was, daar tegenover de gewone tribune een niet overdekte stellage was opgericht, vanwaar ettelijke honderden toeschouwers voor het luttele bedrag van fr. 1.— een uitmuntend gezicht op het spel hadien'.

Toch was er blijkbaar meer publiek dan waarop door de Beerschot geregeld was waarvan het gevolg was, dat we slechts met veel moeite ons dito veroverde perstafel voor ons zelf konden behouden.

Gelukkig liep alles behouden af, hoewel een klein paniekje op de tribune, toen een der daarop liggende matten door een brandende sigaret aan het smeulen was geraakt, ernstiger gevolgen had kunnen hebben, spoedig werd de zaak nu met 'n glas champagne gebiuscht.

Een wandelirjg op het veld deed je tal van bekende ontmoeten en er waren momenten dat men zich op 'n Hollandsch veld waande, zooveel bekende figuren van Haarlemse!:e, Haagseho en Rotterdamsche velden waren aanwezig.

Alvorens de strijd begon werden de traditioneele kieken genomeD, die men Zaterdag, met nog tal van belangwekkende opname in de Revue der Sporten zal kunnen weJervindec.

Vrijwel op tijd betraden ditmaal de elflallen het veld. Eerst de Hollanders in witte broek en de bekende gestretpte jerseys, daarna de Belgen in zwarte broek en roode jerseys met het Belgische wapen op de borst. Aan een hartelijken welkomstgroet ontbrak het de spelers Diet. Op dit moment was het publiek naar onze schatting 3 a 4000 man sterk, hoewel een der Beerechot-officials ons verzekerde dat er 5000 toeschouwers waren, terwijl we zooeven in de Belgische bladen dit getal eveneens genoemd vinden Het schijnt echter in alle gevallen een recordaantal voor België te zijn geweest, circa 500 Hollanders waren onder dit aantal.

Later vernamen we dat ruim frs, 2700 aan entree was gebeurd, veer hieronder geweest zijn.

Pat Harrower, de bekende Engelsche scheidsrechter, die ditmaal voor de 3b maal den strijd om den Abeele-Cup zou leiden, verschijnt hierna met Couvert 6n Bronkhorst, grensrechters van België en Holland. Stom en van Hoorden tossen, welk merkwaardig moment de Revue der Sporten snel vereeuwigd, de elftallen stellen zich op en

de strijd begint. De Belgen blijken den toss gewonnen te hebben want de Hollanders spelen eerst tegen zon en wind in. Om 2.55 wordt afgetrapt, onmiddellijk krijgt Welcker het leder, van Hoorden is nog niet geheel in actie, een ren volgt. Welcker zet goed voor maar Thomee zet er slechts z'n hoofd onder om den bal juist aan den verkeerden kant van den paal te kopper. Dan is het de beurt der rooden om onze verdediging te bezoeken maar Heyting geeft belet en lat<jr beëindigt Mathot goed werk in het veld met 'n slecht schot. Dan zien we fraai samenspel op den rechtervleugel tusschen Snethlage en Welcker, hetgeen de laatste besluit met een schot dat door Hustin keurig verwerkt wordt. Het spel gaat zeer snel heen en weer, Beeuwkes redt op het eene moment keurig en slechts enkt le seconden daarna zien we Poelmans met een verrei trap het het spel weer verplaatsen. Heyting heeft het enkele momenten zwaar te verantwoorden tegen den linkervleugel en tweemaal vlak achter elkaar is 'n trap over de zijgrens z'n laatste redmiddel. Ruffelse zal zich eenmaal 'n weg banen langs Cambier maar het fluitje voor een vrijen schop tegen hem maakt z'n poging nutteloos.

Waarvoor deze vrije schop werd gegeven was ons niet recht duidelijk. Harrower wees r,aar z'n arm, zoodat verondersteld moet worden dat de Spartaan met z'n armen gewerkt had.

Van de vrijen schop dringen de Beigen op maar ze schieten over.

De Belgische voorlinie begint thans wat te verslappen waarvan de onze profiteeren om den strijd op de Belgische helft te houden.

Een plotselinge uitval der gastheeren werd hierdoor bijna gevaarlijk, maar Beeuwkes weet door zeer ver uitloopen den bal te verwerken.

De Hollandsche aanvallen blijven aanhouden. Poelmacs en Cambier löopen elkaar'n moment in den weg waarvan Snethlage profiteert om er van door te gaan. Met 'n paar Belgen op z'n hielen rent hij in de richting van Hustin. Vlak bij gekomen schijnt hij te willen schieten maar 'n blik naar links overtuigt hem dat Thomee, die zich in een prachtpositie geplaatst heeft, meer kans heeft en eer een der Belgen hem heeft kunnen bereiken vliegt de bal vlak langs Robijn heen naar den Concordiaan, die door een goed schot de Hollandsche kelen aan het. juichen brengt.

Zeker een wel overlegd doelpunt waarvan alle eer aan Snethlage.

Twee minuten later is het Thomee die opbrengt maar ten kosten van een hoekschop wordt gered.

Thomee en Snethlage beginnen steeds beter te spelen en het was jammer dat Ruffelse geen beter verband hier kon brengen. Welcker werd opvallend door Snethlage genegeerd hetgeen taktisch vaak zeer juist was, daar v. Hoorden blijkbaar met Welcker's spel in Brussel voor oogen, zich met speciale bewaking van den vluggen rechtsbuiten belast had, hetgeen in zooverre voor de Belgen nadeelig was dat daafdoor Snethlage meer vrijheid verkreeg.

Het spel is thans vi ij forsch, zonder ruw of gemeen te zijn. Vertongen weet 'n goed samenspel in de voorhoede te houden en met Mathot brengt