is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 15, 09-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

15

kant scoort Rietjens weldra voor de tweede mail en eënige oogenblikken later is half-time aangebroken (2—0 voor Roermond). Na rust 't zelfde spel van daar voor. Roermond aanhoudend sterker speelt een winnend spel. Achter- en middenlinie is uitstekend terwijl de voorhoede doet alsof er geen vijandelijke achterhoede bestaat. Een keer scoort dan Roermond nog door Reijnders. Verder schieten Rietjens en de rechtsbuiten nog diverse keeren over, naast of tegen de lat en dan komt het einde weldra met een welverdiende overwinning voor 't Roermondsch elftal.

THIES.

Buitenland

Voetbal in Engeland.

Schotland—Engeland.

Een record-publiek!

Minder merkwaardig door het spel zelf dan wel door de reusachtige massa publiek, dat den strnd bijwoonde, is ook deze international weer historie geworden.

Om het jaar wordt deze wedstrijd in Schotland gespeeld en langzamerhand is de publieke belangstelling voor dezen strijd zoo toegenomen dat men dezen dag vrijwel algemeen als een nationalen feestdag gaat beschouwen.

Het geluk wil dat men te Glasgow een uitmuntend ingericht terrein bezit dat het eigendom der Queen's Park F.C. is, een terrein dat men veilig als het best ingerichte voetbalveld der wereld mag beschouwen en waarop men een 150 000 toeschouwers kan bergen.

Reeds 2 j*ar geleden werden de tribunes op zwaren proef gesteld, toen ruim 100.000 toeschouwers aanwezig waren en allerwege was men van meening dat ditmaal het record geslagen zou worden.

Om 12 uur werd de toegang tot het terrein geopend en van af dat moment was het een onafgebroken stroom van toescbouwers, zoodat een uur voor den vastgestelden aanvangstijd de 6 cijfers al gehaald waren en zoo enorm bleef de toeloop dat men teneinde ongelukken te voorkomen 'n half uur voor den aanvang

kunnen volhouden om van 12—5 uur stil te staan, en bovendien moet men toch wel een enorme enthousiast zijn om zoo iets voor een voetbalwedstrijd over te hebben.

Thans echter iets over den strijd zelf. Algemeen is men van meening dat het spel zelf nu niet juist iets bijzonders was, hoewel er verschillende goede momenten voorkwamen en ook enkele spelers zich bijzonder onderscheidden. Een overwinning der Engelschen was, vooral in Engeland zelf, algemeen verwacht. Het Engelsche elftal (och was vrij wei hetzelfde team dat tegen Ierland en Wales gespeeld had, zoo dat men mocht veronderstellen dat de spelers aan elkaar gewend waren, terwijl daarentegen Schotland tal van veranderingen in het elftal had moeten brengen. De bezoekers waren in twee opzichten niet gelukkig en wel doordat Rutherford na 15 minuten spelen geblesseerd werd en daardoor verder slechts van weinig nut was, en verder doordat ze vrijwel gedurende den geheelen wedstrijd tegen wind in moesten spelen, daar merkwaardig genoeg de wind onder den wedstrijd geheel draaide.

Het begin was voor de Engelschen maar spoedig daarna kwamen de Schotten los en Hardy kreeg het eerste gevaarlijke werk te verrichten. Hierna kregen beide partijen een hoekschop waarop even later Woodward een voorzet van Lintott juist over kopte. Na 25 minuten scoorden de Schotten een niet ongelukkig doelpunt. Een hard schot van White kwam via een der backs vlak voor Wilson's voeten. Deze stond meters buitenspel maar door dat de bal van een tegenstander kwam mocht hij door spelen en hij profiteerde hiervan gemakkelijk.

Zoo kwam de pauze met Schotland leidend.

In de 2e helft was het aan beide zijden de verdediging die de overhand behield vooral de Eogelscae voorhoede werd aanvankelijk duchtig bewaakt, hetgeen door de gedeeltelijke werkeloosheid van Rutherford mogelijk was. Hardy had ëenige benauwde momenten, maar hij redde schitterend. Langzamerhand nam Engeland iets de overhand en had McBride eenige schoten te stoppen. Eindelijk kwam dan ook het veel besproken gelijkmakende punt. Een hard schot van Windridge kwam hoog in den hoek oogenschgnlgk tegen de lat, sprong op den grond

en zoo weer in het veld.

Mr. Mason, de scheidsrechter had echter gezien dat het net in de hoogte gegaan was, waardoor hij overtuigd was dat de bal van de bovenkant van het net was teruggesprongen, lnj gaf dan ook onmiddellijk een doelpunt en volgens toeschouwers, welke bij het doel stonden was deze beslissing ook juist. Eogeland ontkwam hierdoor een nederlaag, want in den resteerenden tjjd was het spel hoofdzakelijk verdedigend, zoodat met 1—1 de eer werd verdeeld. Evenals voor eenige jaren terug staan dus Schotland en Engeland gelijk.

Wel heeft Schotland 'n iets beter doelgemiddelde, maar dat is in deze wedstrijden niet beslissend.

De stand van het internationaal kampioenschap is thans:

te toegangen sloot waardoor duizenden en duizenden teleurgesteld konden huiswaarts keeren. Nauwkeurig was het aantal toeschouwers niet bekend maar naar schatting was het tusschen de 125 en 130 duizend.

Ook de entreegelden kon men niet in een paar uur tellen en met rijtuigen werd alles naar de Bank gebracht waar men Maandag constateerde dat de ontvangsten ruim £ 7000 bedt oegen !

Om onder zoo'n reuzenmassa orde te houden is geen gemakkelijke taak, vooral niet bij zoo'n opwindend spel als voetbal. Ongelukken bleven dan ook niet uit en de op het terrein gestationneerde doctoren hadden druk werk. Gelukkig waren er echt slechts 'n paar ernstige malheurs, de rest werd meer veroorzaakt door de vermoeienissen van het voortdurend staan. Het moeten ook wel sterke beenen zijn die het