is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 17, 23-04-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SP

niet baalde b.v. bij den in het begin van dit seizoen gespeelden competitiewedstrijd H.B.S.— Sparta.

Maar wij hebben beloofd te zullen schrijven over de van Goeden Vrijdag tot en met 2en Paaschdag in de residentie gespeelde buitenlandsche wedstrijden, zoodat we thans hierover moeten gaan vertellen.

Het eerst zagen we op

Goeden Vrijdag H.V.V.—Dulwich Hamlet F.C.

De Engelschen verklaarden voor den wedstrijd reeds een „very rough journey" te hebben gehad. Behalve hun vlug samenspel, was er aan hun vertooning niet veel te zien. De Jager-kapel blies het: „God save the King", verschillende menschen vatten toen een kou door het bloothoofds staan in dit gure herfstweer, waarna H. J. Willing — de keurig gekleede referee — het terrein opwandelde, liet tossen en de elftallen aldus liet opstellen:

Dulwich Hamlet F.C.: J. W. Thompson (doel); W. Temple, A. C. Knight (achter); F. M. Harker, H. Littlewort, D. K- Wight (midden); T. Eose, S. R. Buck, H. S. Buck, S. A. Buck en V. Brennan (voor).

H.V.V.: La Chapelle (doel); Heyting, Heyning (achter); Lotsy, Mundt, Fabius (midden); J. Kessler, Tetterode, Feitb, Lutjens en D. Kessler (voor).

De Engelschen wonnen den opgooi en speelden het eerst tegen zon, doch hadden daarentegen vrijwel het voordeel van den wind. Zij ontwikkelen! dadelijk"een alleszins doorgevoerd samenspel, doch de Haagsche verdediging staat pal, en f vooral Mundt en Heyting zijn enorm.

Zóó worden beider doelen bezocht, doch zoowel La Chapelle als Thompson stoppen alle schoten. Feith debuteert met 'n aantal kanjers ver over het doel te jagen, terwijl ook Lutjens in den beginne nogal faalt; alleen D. Kessler doet goed werk in de voorhoede.

Door een misverstand tusschen Heyting en La Chapelle kan S.A. Buck op z'n gemak den bal in het net plaatsen.

En geen 5 minuten later hebben de Engelschen een 2—0 leiding door mooi samenspel verkregen. Dan komen de Hagenaars los en een mooie ren van D. Kessler, gevolgd door een goeden voorzet, wordt door Feith ditmaal benut. Rust 2—1.

In de tweede helft is H.V.V. eerst beslist sterker. Jan Kessler — jongere editie van deze groote voetbal-generatie — onderneemt een fraaien ren en Feith zorgt voor den gelijkmaker 2—2. Even later schiet Lutjens; de keeper keert, doch onvoldoende; Feith loopt in en scoort alweer, doch dit punt wordt wegens hinderen ongeldig verklaard. Dan probeeren de Engelschen het spel te forceeren; staan hierbij voortdurend buiten spel; terwijl Heyting, Heyning en vooral Fabius niet te vergeten, enorm zijn en La Chapelle tot driemaal toe zijn doel op kranige wijze verdedigt. Allengs wordt het een laksche ontmoeting, die ten slotte in een gelijk spel eindigt 2—2.

We waren big weg te kunnen, zooBunheimisch" koud was het toen aan den Wassenaarschen

O R T B L A D.

Weg. Wij hebben toen even de 8 aan te leggen nieuwe asphalt tennis banen bewonderd, dat wordt een keurig geheel en zijn toen in de Princess-room gaan „teen" hetgeen 60 cents per kop kost. Wij zeiden toch Den Haag is een luxe-stad!

Zaterdag was het nog erger aan de Valkenboschlaan, waar we ons niet alleen verveeld hebben, maar 'n ontzettende kou opliepen, die wij het H.B.S. bestuur niet spoedig zullen vergeven. Een doosje Poncelet pastilles zal ik dit college in rekening brengen.

De Leyton Amateurs lijden aan voetbalonkunde en deden den toeschouwers nog veel meer aan ergernis te lijden. Maar hoort en leest:

Zaterdag. H.B.S.—Leyton Amateurs F.C. 4—2.

Werd tegenover A.F.C. de vermoeienis der zeereis ais reden van minder goed spel opgegeven, gisteren bleek duidelijk, dat de spelcapaciteiten der Leyton A.F.C. zeer middelmatig zgn, Niettegenstaande H.B.S. vijf invallers telde en zelfs de gewone doelman als voorwaarts fungeerde en door Van Weel vervangen werd, presteerden de Engelschen zeer weinig.

H.B.S. neemt dan ook spoedig de leiding door een mooi schot van Feytes, doch de Engelschen maken spoedig gelijk, doordat de bal van den paal in het net springt. Rust komt met 1—1. De tweede helft kenmerkt zich door vuriger spel en H.B.S. gelukt het spoedig de leiding te hernemen. Van nu af beteekent Leyton's spel niet veel meer, en stuiten zij op H.B.S.' verdediging. Toch maken zij nog gelijk, schoon velen de juistheid van dit punt betwijfelden. Scheidsrechter Oosterveen zag wel wat veel door de vingers. Het Engelscbe doel wordt nu herhaaldelijk bedreigd en Stenvers en Aernout doelpuntten nog, zoodat het einde kwam met 4—2 voor H.B.S,

Toen kwam de Zondag en daarmee de eerste Paaschdag en met 'n welgevulden buik vol eieren togen we al weer Wassenaar-waarts, waar we de Darlington F.C. aan het werk zouden zien tegen H.V.V.

Zondag le Paaschdag.

H.V.V—Darlington F.C. 2—1.

Darlington en vanzelf de daar bestaande F.C. mocht zich sinds 21 Dec. j.l. in 'n groote populariteit verheugen, vanwege de ontmoeting Engeland—Nederland die in dat stadje op dezen datum plaats had en waarschijnlijk ook vanwege de bewuste 12—2 nederlaag. De Darlingtonners hadden echter beter gedaan weg te blijven, want nu hebben zij hun populariteit verloren en al een bijzonder slechten indruk gemaakt.

Wat hun spel betreft is de Darlington F.C. ook al bijster tegengevallen. Alleen blonken de „internationals" keeper Brebner en de centre-half Cleminson uit, de rest speelde zeer middelmatig. H.V.V. was zonder John Heijning, D. en J. Kessler, terwijl Thomée en Tetterode de voorhoede kwamen versterken. Milo speelde zeer goed back en was voor Heijting 'n flinke partner.

Nadat de voorhoeden beider goals bestookt hebben, krijgt Thomee den bal vrjj en depo-