is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 21, 21-05-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD

critiek als de heer de Goeje. Hij meent het recht te hebben net zoo goed voor zijne meening uit te komen als de heer de Goeje.

Nu tot de kwestie komende wil spr. opmerken dat er voortdurend den nadruk op wordt gelegd, dat er een kleine groep malcontenten zich afgescheiden heeft.

Als de zaak op die wijze duidelijk wordt beschouwd gaan we ons bemoeien met inlandsche aangelegenheden in Engeland.

Spr. acht zich en verschillende andere heeren niet voldoende op de hoogte van de binnenlandsche toestanden in Engeland om een oordeel te vellen of de F.A. of de AF,A. gelijk heeft. Daarom wil hij de feiten nemen zooals ze zijn. Er is een F.A. en een A.F.A. Beide bonden! komen ons tegen en vragen oi wij met hun connecties willen aanknoopen. bpr. heeft tegen geen van beide bonden iets*. Met verschillende leden van de A.F.A. hebben we vroeger de aangenaamste relaties gehad en niets is gebeurd waardoor dergelijke relaties niet zouden kunnen worden bestendigd. Dit is zijn standpunt. De kwestie in Engeland geheel buiten rekening latende wil hij zoowel met den een als met den ander in vriendschap leven. "Wij beoordeelen de omstandigheden niet, die kunnen ons niets schelen. Wij willen blijven verkeeren zoowel met den een als met den ander. Men heeft tegenover ons niets misdaan. Daarom wil Kips dat de N.V.B. de A.F.A. bij ha*.r verzoek om erkenning door de r .1 r .A. steun e. £ .

Warner wil de heer Kips even op een tout in zijne redeneering wijzen. Kips zegt: er zijn

twee bonden.

Dat is niet juist. We hebben relatie met een Bond. Dat is een goede relatie. Njoit hebben we daarmede onaangenaamheden gehad. Als wij nu relatie aanknoopen met de A.F.A., die uit de oude organisatie is getreden, verbreken we meteen de goede relatie met de F.A. Het eenige zou dan zijn dat wij onze goede oude relatie gingen verbreken alleen omdat ons een andere organisatie tegenkomt die alleen daarin van de oude verschilt, dat ze een ander etiketje heeft. Want per saldo kont de zaak bij beiden op hetzelfde ne(r.

Kips wil aannemen dat het etiket wat anders is. Maar daarmee wil bij juist niets te maken hebben. Dat laat hij buiten beschouwing.

Warner. Wij hebben geen enkele reden om onze oude relatie te verbreken. Er heeft zich niets voorgedaan wat ons daartoe kon noodzaken of aanleiding geven,

De Haan wil opmerken, dat wij de football Association tot nog toe hebben erkend als het leidende lichaam in Engeland. Door nu in relatie te treden met de A.F.A. erkennen we niet meer dat de F.A. het leidende hcbaam in Engeland is. Wat geeft ons daartoe het recht? Volgens hem niets-

De Boer gelooft dat het zwaartepunt van de redeneeringen neerkomt op het uitgesproken beginsel dat in elk land slechts één Bond als het leidende lichaam wordt beschouwd,

Hirschman. Dat is in het algemeen wenschelijk. Men weet dan tenminste om te beginnen tot wien men zich in elk land te richten heeft-

De Boer. In dit geval bestaat die wenschelijkheid niet. De toestand in Engeland is m zooverre geheel anders dan in de andere landen, dat men in Engeland professionals heeft, terwijl de F.I.F.A. hoofdzakelijk bestaat uit amateur-Bonden. De kwestie is nu: ishet wenschelijk dat er een bond is voor vakvereenigingen en een voor amateurs t bpr. gelooft werkelijk dat het wenschelijk is het daarheen te leiden, dat men in Engeland een zuivere amateurs-federatie krijgt. .

Voor het belang van het voetbal acht hij het niet wenschelijk dat professionals en amateurs in één bond gehuisvest zijn. Daarom gelooft hij, dat het op onzen weg ligt de amateurs te steunen.

Hij gelooft wel dat met de tegenwoordige regeling niet mogelijk is bij de Unie. Het staat in het reglement van de F.I.F.A. wel eenigszins vaag. De beide Bonden in Engeland staan volkomen naast elkaar. Alleen het aantal verschilt. Dit doet aan het principe echter mets af en da* urn zou spr. willen voorstellen, dat mén het reglement zoo varandere, dat in een land meer Bonden door de F.I F.A. kunnen worden erkend. , v

Gratam*. Er staat in het reglement dat in ieder latd één Bond kan worden erkend. Uit principe is juist, we moeten daarvan ook met afwijken. Indien we dat wel doen moeten er zeer speciale redenen zijn, om er van af te wijken Beschouwen we den toestand en vragen we ons af: is het werkelijk zoo noodig dat in ééi land meer dan één bond wordt toegelaten? Dan gelooft spr. dat dit niet wenschelijk

cn niet mogelijk is.

tt j„ tt„;„ hot. nif,t, wenschelnK, dat

your uo vjuio io ---- ~ • .

naast een professional Bond een amateur Bond ji __i a imt rifilanff van het voet-

woreu eriicuu, cU VUw. -d

balspel is het zeker niet wenschelijk. Het pro-

fessionalspel moei onier cumruio »»" ■—~ teurisme blijven en dat zou niet het geval zijn indien we een aparte prof. Bond gingen erkennen. Het amateurspel moet in elk geval het professionalspel beheerschcn. . ,

Apriori is aan te nemen, dat de kwestie in Engeland em van binneclandschen aard is. Als bet nu een kwaad was, dat in alle streken van Engeland den kop opsteekt, dan zouden we ons er allicht mede kunnen en moeten bemoeien. Het is echter volstrekt plaatselijk en niets heeft bewezen, dat de afgescheidenen in hun recht zijn. Zoolang daarom de toestand zoo is als nu, mogen en moeten we ons er niet mede bemoeien.

Hij is daarom tegen het idee de Boer. Hirschman. Eerst wil hij een uiteenzetting geven van het door den hser De Boer besprokene. In de eerste plaats wijst hij op art1 van het internationale reglement. Hieraan wordt deze uitlegging gegeven, dat m een land een tweede Bond het voetbal ook kan controleeren. Deze opvatting is absoluut verkeerdMen moet bet zoo beschouwen dat in ieder land slechts één leidende macht wordt erkend en bij leidende macht is slechts één de baas.

Kips merkt op dat nergens van leidende macht gesproken wordt. , Hirschman zegt, dat het woord „control leiden beteekent. Toelating is dus volgens