is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 22, 29-05-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

8

Als men dus nog eens wil gaan spreken van „woeker" en dergelijke fraaie woorden, dan woekere men eerst eens met zijn verstandsgaven en deoke men vooraf eens na, of een dergelijke wijze van fiaanciëa-versterking niet dringend-noodzakelijk is in 't belang van alle toegetreden clubs.

Utrecht, 25/5 '08. J. A. W. Gkatama.

*** The Pootball Association.

De F.A. heeft thats een circulaire rondgezonden waarin zij nader hare positie uiteenzet, teneinde de verschillende mededeelingen, welke door de A.F.A. zijn roadgespreid en welke een verkeerde indruk zullen maken van den toestand der F.A., te logenstraffen.

Aan deze circulaire ontleecen we het volgende waarbij we opmerken dat een groot deel daarvan reeds eerder in verschillende artikelen over deze kwestie door ons werd medegedeeld.

De F.A. is opgericht in 1867 en is van af dat tijdstip steeds het leidende voetballichaam in Engeland geweest. De F A. heeft thans onder zijn beheer 53 bonden en meer dan 10000 clubs. Dat wil zeggen dat onder haar vanen zich meer dan 250000 spelers geschaard hebben, waarvan verreweg het grootste deel amateurs (tlechts 7000 beroepsspelers)

1. Men hetft getracht aan te toonen dat de F.A. feitelijk een beroepsbond is. Dit is onjuist. De F.A. heeft de controle over het geheele voetbal eu heeft dus evengoed voor beroepsals voor amateurs voetbal te zorgen.

2. Men heeft verklaard dat het bestuur van de F.A. geld met voetbal verdient. Dit is evenmin juist.

Het bestuur wordt telkerjare gekozen door de afgevaardigden op de algemeene vergadering welke alle klassen van voetbal vertegenwoordigen.

3. Men verklaart dat het bestuur zich eerst in den laatsten tijd ploteteling voor de amateurs is gaan interesseeren. Dit is evenmin juist. Het bestuur heeft steeds rekening gehouden met de belangen en de werscheu van het amateurisme. Juist door de vooruitgang van het amateurisme in de laatste jaren, door ons toetreden tot de F.I F.A. en door de verzoeken door middel der pers treedt in den laatsten tijd ons werk voor het amateurisme meer op den voorgrond. Zoo er iets is om te bewijzen dat de F.A, met den tijd meegaat dan is het wel de wijze waarop zij het amateurisme bevorderd heeft.

Het feit, dat de F.A. hierin zoo schitterend ie geslaagd, heeft juist de wangunst onzer tegenstanders opgewekt.

Sedert geruimen tijd was er een partij van ontevredenen binnen en buiten het F.A. bestuur. De leden van die partij in het F.A. bestuur hebben nooit zich op eenige wijze verdienstelijk gemaakt, noch voor het amateurisme, noch voor het professionalisme. Het bestuur heeft getracht rekening te houden met de wenschen en verlangen van die partij, maar hun politiek was zoo veranderlijk, dat een overeenstemming onmogelijk was.

Verleden jaar Juli hebben enkele clubs, lid zijnde van de F.A., zich afgescheiden en een Amateur Bond gevormd. De F.A. heeft toen medegedeeld dat het bepaling, waarbij verboden werd dat clubs uit de F,A.' speelden tegen niet toegetreden clubs, zou handhaven. De A,F A. heeft zich toen tot het vasteland gewend en aan de F.I.F.A. verzocht om als lid erkend te worden, wier dagelnksch bestuur dit echter weigerde.

Na een korte uiteenzetting waarom de A.F.A. niet erkend kan worden en een opgaaf van de internationale matches welke F.A. sedert haar toetreding tot de F.IF.A. heeft laten spelen, lez n we verder het volgende.

„In een der waarschijnlijk door de A.F.A. verspreide circulaires lezen we, dat de beste clubs, welke tot de ontwikkeling van het contenentale voetbal hebben medegewerkt, thans lid zijn van de A.F.A. Dit is eenvoudig blufferij. De continentale clubs weten zeer goed, dat de clubs, welka in de bedoelde circulaire genoemd worden, lang niet de beste zijn, welke op het continent gespeeld hebben. We wijzen slechts op de belangrijke wedstrijden in het laatste jaar door groote Engelschs clubs op het vasteland gespeëld.

Zoo het voetbal op het vasteland in verbinding wenscht te blijven met het Engelsche spel, dan is het in zijn belang dat ze zich in verbinding stellen met de F.A., wier ondervinding op voetbalgebied zich reeds over zoo'n langdurig3( periode uitstrekt. De F.A. heeft gezorgd dat het spel ie geworden wat het op het oogenblik in Engeland is. Zij heeft amateurs en professionals tot elkaar gebracht. Zij kunnen — onder zekere bepalingen — in allerlei wedstrijden tegen of naast elkaar spelen. Elke speler is vrij in de keuze van club waarin hij wil spelen en Diemand behoeft tegen zijn wil met of tegen beroepsspelers uit te komen. Het is door de werkkracht en de bekwaamheid van de F.A dat het voetbal de nationale wintersport in Engeland i& geworden."

Het Europee sch VoetbaïKampioenschap.

Het geheele programma van de door het Engelsch elftal in Oostenrijk-Hongarije te spelen wedstrijden luidt thans als volgt: 6 Juni. Oostecrijk-Engeland te Weenen. 8 „ O istenrijk-Engeland te Weenen. 10 „ Hongarije-Engeland te Eudapest. 13 „ Bohemen-Engeland te Piaag.

De wedstrijden zullen 's avonds om 6 uur aanvangen.

De eerste wedstrij 1 van de tour zal teleid worden door den heer O J. Grootkeff, die hiermede vrijwel een record maakt, daar het toch zeker zelden zal voorkomen daf men, om als scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd te fungeeren, hiervoor een reis van circa 1500 KM. aflegt!

In het reeds eerder door ons opgegeven elftal komen eènige wijzigingen daar Hunt, Lintott en Stapley verhinderd zijn.

De laatste twee zijn onderwijzers én kunnen