is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 22, 29-05-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

Aanvoerder Van Oosten nam het kruis met enkele woorden van dank in ontvangst.

Holland is te goed voor de derde klasse. Ook nu weer heeft deze club dit door haar overwinningen op A.F.C. en Ajax getoond. En indien zij vorig jaar het maar meer gelukkig met de loting getroffen had, indien het N.V.B. bestuur, dat geen Amsterdammer — althans niet iemand bekend met het Amsterdamsche voetbal — in zijn midden heeft, maar gevolg had gegeven aan een verzoek van den A.V.6. — ze zou geweest zijn, wat ze verdient te zijn.

Officieel moge dan ook nog deze vereeniging voorzien zijn van bet etiquet 3e klasse, zij, die dezen wedstrijd en den \ origen hebben bijgewoond, zullen zeggen, wat reeds meer gezegd is: de nieuwe kampioen-club van Amsterdam is geen 3e klasser, zou in de 2e klasse zeker geen slecht figuur maken.

Zou het bestuur van den N.V.B. zijn fout van vorig jaar ten aanzien van deze club niet kunnen redresseeren ?

Maar wat vraag ik? Voor Amsterdam hoewel de plaats met het grootste getal clubs en het grootste getal voetbaliers — kent het bestuur van ïen N.V.B. immers geen uitzonderingsmaatregelen.

Amsterdam is een gezellige stad, om

gezellig te vergaderen. Voila tout!

H. J. B.

Uit Breda en Waalwijk.

Het voetbal-seizoen is ten einde, doch voor Breda loopt het ten einde. Zoolang Sim van D.F.C. nog Sim van D.F.C. is en er dus jaarlijks Dordtsche seriewedstrijden worden gehouden, blijven de Bredasche clubs ook in actie. Velocitas gaat met Pinksteren hare krachten op het D.F.C.-veld beproeven, terwijl N.O.A.D. op 31 Mei e.k. zich met Voorwaarts Den Haag in de demi-finale zal hebben te meten. Onze nieuwe eerste klasser 't Zesde deed niet erg first-classe-like, door zich Zondag j.1. tegen het Rotterdamsche Achilles gewonnen te geven op den derden dag der Dordtsche seriewedstrijden. D6 omstandigheid, dat Zesde's beste spelers verhinderd waren (Peltzer is sedert den wedstrijd 't Zesde—Quick; tengevolge van een enkelkwetsuur, in het Militair Hospitaal opgenomen, waarait ik hem evenwel weer spoedig hoop te zien verschijnen^, zoodat de onderofficieren zich niet voor een mal figuur konden vrijwaren, moge hier als eenige verzachting worden aangemerkt.

De laatste Brabantsche Bondswedstrijd was, naar ik meen, die van Willem II 2 tegen Advende Zondag jl. te Tilburg. Dank zij de dispensatieregel, was 't een Advendo—A.V.W. combinatie, die met 5—0 op den Tilburgschen bodem meester bleef.

Ziedaar het weinige uit Breda van den afgeloopen Zondag. Ik neem daarom een retourtje naar Waalwijk en ga eens zien wat daar de Zondag van 24 Mei bracht.

De Waalwijksche voetbalvereeniging „Waalwijk Vooruit", die onlangs met zulk goed succes

serie wedstrijden hield, gaf ditmaal propagandawedstrijden op haar terrein. Om niet te verwarren met seriewedstrijden, dient geweten, dat hier om geen enkelen prijs, doch uitsluitend ter wille van de propaganda in Waalwijk werd gespaeld. Het Bestuur van W.V. noodigde hiertoe enkele sterke 2e klasse-vereenigingen uit, die doodeenvoudig elk eeu vriendschappelijken wedstrijd zouden spelen.

Aanvankelijk zouden spelen D.V.S.— A.F.C en E.D.O.—Voorwaarts. E.D.O. kwam ter elfde ure bedanken, terwijl in A.F.G.'s Verhindering werd voorzien door de komst van 't Bredasche N.O.A.D. Om nu dus de 3 aanwezige vereenigingen. Voorwaarts (den Haag), D.V.Si (R'dam) en N.O.A.D. (Breda) elk zooveel mogelijk te laten spelen, werd Onderling Besloten, dat eerst D.V.S. en N.O.A.D., daarna Voorwaars en D.V.S. en ten slotte N.O.A.D. en Voorwaarts elk een vriendschappelijken wedstrijd van 1 uur zouden spelen. Om van alle drie die wedstrijden verslag te leveren lijkt me overbodig, Ik wil slechts opmerken, dat^de uitslagen vrij goed de verhoudingen weergeven» dat D.V.S. in baar tweeden wedstrijd met slechts 10 man speelde, dat de heer H. J. J. Krone tot elks genoegen alle drie de wedstrijden leidde en dat circa'4 a 500 belangstellenden van hunne tegenwoordigheid blijk gaven met luide aanmoedigingkraten.

Waarschijnlijk tengevolge van hetzelfde soort Brabantsch bloed der Waal wijkers en Bredanaars, was N.O.A.D sterk favoriet. De uitslagen Waren als volgt:

N.O.A.D. klopt D.V.S. 4—2, rust 1-1. Voorwaarts klopt D.V.S. 4—0, rust 3—0. N.0 A.D. klopt Voorwaarts 1—0, rust 0—0Na afloop vereenigden de drie elftallen, supporters, bestuur ectataden van „Waalwijk Vooruit" zich aan een ag dineï- het aan de noodige speeches niet ontbrak. De D.V.S.' keeper Linthout o.a. beschikt over een reusachtig speechtalent. Om kwart voor negen vertrokken de spelers, uitgeleid door vele Waalwijkers, wier hoera's nog rolden, toen de trein reeds het station Kaatsheuvel binnenreed.

Het was met recht een propaganda-dag? waarop de heeren van den Barg en van Loon» als ijverige bestuurders der Waalwijksche Vereenigingen met vreugde kunnen terugzien. Hel publiek heeft kennelijk genoten van goed spel en toonde zich in alle standen en rangen eer* belangstellend en ordelijk publiek. Werkelijk de kiem voor voetbal is te Waalwijk reeds ontloken tot een plantje, dat bij dergelijk® propaganda mettertijd een reuzenboom z»l worden. Met een woord van hulde aan &e Vereeniging „W.V." en respect voor ha»r organiseerend talent, geheel de propaganda der voetbalsport in de Langstraat tpn goede komend) sluit ik voor ditmaal mijn „Uit B el*".

Clochb.