is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 23, 04-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPÖËf.ËLAD.

zeer goed en z'n activiteit in de eerste plaats droeg veel bij tot z'n succes.

La Chapelle stond order de lat en bleef er onder staan, d.w.z. hij liep niet «zooveel uit als anders, hetgeen o.i. z'n spel ten goede kwam. Eenige mooie schoten verwerkte hij schitterend. Altijd, als we hem zien, herkennen we in hem den goeden fielder, hij werkt, naar onze opvatting, heel wat secuurder dan Beeuwkes en Utermarck en z'n spel is stijlvoller.

John Heijning zal na wat oefenen, wel weer even goed meekunnen als voorheen en Miel Mundt wordt telkens als we hem zien meer en de oude. Fabius speelde, als altijd gezellig-robust, hij verstaat de kunst iemand finaal tegen de wereld te loopen zooals vroegere Hülschmann en Lieftinck dat zoo heerlijk deden. lVh, blijft hij fair. Terugspelen ziet men hem echter nooit doen, dat is jammer, want 't terugspel bespaart juist zoo veel krachts inspanning in veel gevallen. Frats de Bruijo Kops was niet lui en gebruikte z'n ontegenzeggelijk groote capariteiten uiterst nuttig.

Voor Twaan van Renterghem deed 't ons genoegen hem weer in z'n ouden vorm te zien, iets wat dit seizoen niet veel voorkwam ; hopen we, dat we hem ook nog in September op de Hollandsche velden aantreffen.

Tetterode, Feith en Lutjens waren niet bijster opdreef, hun samenspel ontaardde in gepingel en over snoepjes van kansen wandelden ze stuk voor stuk heen. Deetje Kessler is op weg 'n even schitterend links buiten te worden als neefDolf 'n rechts dito was, 't Is wel is waar 'n licht speler, maar wordt toch zelden „genomen", wat hij wel in hoofdzaak aan z'n vlugheid dankt.

*

De avond werd, als gewoonlijk bij zulke ge" legeriheden, in gepaste vroolijkheid doorgebracht De juist geopande sport-tentoonstelling werd bezocht en nadat de Slavianen naar bed gestopt waren, bleven we nog wat genoeglijk bijeen en troffen we o. m. H. J. O. aan, die z'n route Ravesteijn—Dordt via „de Bor" genomen had.

Den volgenden morgen had men 'n auto-tocht georganiseerd om de gasten pok iets te laten zien van de omstreken van Den Haag en na 'n lunch was 't alweer tegen kwart voor drie „aantreden".

We waren zoo vrij \ oor den aanvang bij Kosek te informeeren, hoe of hij nu dan het terrein vond en aanmerkingen had hij dan ook niet. Het terrein zelf was keurig in orde, goed gemaaid en ook voor de goals begroeid. Alleen heeft H. V. V.'s ground-man 'n slecht ontwikkeld timmermansoog, daar al de lijnen slordig en bochtig getrokken waren. Dit frappeerde ons Zaterdag ook reeds!

Voor de pers was 't dak van 't clubgebouw hestemd, maar jammer genoeg niet gereserveerd. Menschen en vooral jongens, die er niets te maken hadden, namen er reeds vroeg de beste plaatsen in beslag,

Precies half drie komen „de Zwaluwen" binnen in hun roode jersey's en worden gekiekt.

Slavia laat nog wel Va kwartier op zich wachten en eerst tegen 2,50 stellen de partijen zich op:

„De Zwaluwen" R. Beeuwkes.

Otten Colenbrander C. Bekker J. M. de Kor ver Stempels J. Welcker E. Snetlage Akkersdijk J. Thomee]

[F. de Br. Kops Kvet Maly Jenny Kosek Jahn Benda Kotouc Bielka Jenik

„Slavia"

Terstond ontwikkelt zich — ondanks de hooge temperatuur — 'n vlug spel van goal tot goal zonder dat er van overwicht van een der partijen te spreken is.

De Zwalu wen bescheeren de grasvlakte in ijlvaart en vooral Welcker rent in snel tempo langs de lijn, krijgt 'n kans, doch mist. Dan is 't weer 't eens Belba, die Beeuwkes aan 't werk zet. Thomee — reeds de eerste minuten merkten we 't — was niet op streek, daarbij kwam z'n onwelheid en dit is de hoofdoorzaak, dat niet reeds voor rust door Holland geseoord was.

Alles wat van achteren kwam ging naar Jan, gewend als men is, dat 't dan goed gaat. Zelfs Snetlage gaf kansen, die hij zelf benutten kon, zeer opofferend aan Thomee; deze deed z'n best, spande zich in, maar 't ging nu eenmaal niet Zondag.

Voor 't achterstel waren we aanvankelijk wel wat bevreesd, daar Otten naast veel goeds ook veel leelijks deed en daar Colenbrander z'n plaats dikwijls verliet en dan vóór z'n halfs maar ergens in 't veld rondliep.

Me'rkwaardige spelmomenten komen niet veel voor. Weinig hoekschoppen, scrimmages of andere bijzondere feiten, maar steeds door 'n geanimeerd, stevig spel met voor beide partijen afwisselend succes. Beeuwkes zien we eenmaal prachtig mooi 'n bal wegstompen, zooals alleen Beeuwkes dat kan en wat toch nog maar altijd zeer in den smaak valt van 't publiek. De Bruin Kops komt in te vriendelijke botsing met z'n half-back, 'n botsing, die zich nijdiger nog herhaalt met 't gevolg, dat de Slaviaan tegen de wereld gaat, wat ook al in hooge mate de lachlust prikkelt van 't gauw tevreden publiek. Inmiddels heeft de Praagsche keeper gèlegenheid te toonen, dat hij in alles de meerdere is van z'n collega, die Zaterdag 't Slaviaansche ,ioel te bewaken had. Mooie voorzetten van Welcker onderschept hij en aait den bal tegelijk 't veld in. Aan de andere zijde is 't Beeuwkes weer, die door tijdig en stevig inloopen bal en man wegtrapt en zoodoende zeer mooi z'n doel aan 'n groot gevaar laat ontkomen, 't Is te zien, dat Slavia de leiding gaat nemen, wat ± 3.15 gebeurt, door 'n schot van Jenny onverwachts gelost tusschen wat beenen door.

t Dadelijk na den aftrap krijgt de Bruin Kops n mooie kans, die hij jammerlijk verknoeit en als Beeuwkes nog eens inloopt als laatste redmiddel is 't alweer 'a Praagsche voorwaarts, die aan 't kortste eind trekt.

Na de rust verschijnen de Zwaluwen in 't wit en dit luchtig costuum schijnt goed te doen, want dadelijk zit Thomee voor goal en lost tweemaal 'n schot, waarvan 't eene schitterend gestopt wordt en 't andere over gaat. Jenik deed al enkele malen op 't kantje af 3 pas