is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 23, 04-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 HET SPO

De voorhoede was min of meer gebroken door 't niet in conditie zijn van Thomee, wel herstelde deze speler zich na de rust eenigszins en loste toen 'n paar harde schoten, maar toch was 't niet dat. Snetlage speelde z'n altijd mooie, bewonderenswaardige spel. Men moet goed kenner van voetbal zijn om 't spel van den Quicker naar waarde te echatten en 't gros van 't publiek taxeert hem dan ook veel te laag, en wel omdat Snethlage niets in z'n spel en optreden heeft, wat voor de tribune bestemd is. Akkersdijk is vlug op den bal en van cnze toch al niet schitterende midden-voor spelers waaischijnlijk wel de beste. Welcker heeft na halftime keurig gespeeld, vooral met Snethlage samen. Do Biuyn Kops voldeed wel, maar is toch beter als haifback. Moge er tegen 't komend seizoen 'n links-buiten gekweekt zijn, want waarlijk daar is behoefte aan. Wij zouden dan Francken voor't center kunnen reserveeren. Maar, dat is van later zorgl

Nu maar eerst wat cricketen en dan straks, in September, weer 't nieuwe seizoen begonnen met 'n visite aan de Godjes in Rotterdam

Rijswijk (Z.-H.) 1 6-'08.

MEERUM TERWOGT.

Uitsluiting van Tottenham Hotspur en Queen's Park Rangers.

Vrijdag hield de Football L>ague te Londen haar jaarvergadering

Een der voornaamste punten was het verkiezen van nieuwe clubs voor Grimsby, Lincoln City en Caesterfield, die de laatste 3 plaatsen in League II hadden bezet. Candidaten hiervoor waren, behalve de drie genoemde clubs, Tottenham Hotspur, Burton United, Bradford Park Avenue, terwijl Queen's Park Rangers en Rotherham, welke zich eveneens opgegeven hadder, zich terugtrokken. Gekozen werden GrimEby, Chesterfield en Bradford Park Avenue.

Verder werd besloten, dat clubs, welke tot de League worden toegelaten, een inleggeld van £ 300, d.i. / 3600, zullen hebben te betalen. Bij wijze van schadevegroeding kan een gedeelte hiervan aan de clubs, welke hun lidmaatschap verliezen, worden uitgekeerd.

Tegelijkertijd vergaderde de zuidelijke League, die slechts met leede oogen het voortdurend overloopen zijner beste teams (Woolwich Arsenal, Fulham etc) naar de League ziet.

Ten einde hieraan paal en perk te stellen, besloot men, de beide clubs, welke zich voor het lidmaatschap van de League opgegeven hadden, van de zuidelijke League uit te sluiten.

Daar nu gelijkertijd de League het besluit nam, deze clubs niet op te nemen, verkeeren Tottenham Hotspur en Queen's park Rangers op het oogenblik in een lastig parket, daar ze, zooals de stand van zaken thans is, in het komend seizoen in geen enkele competitie van behoorlijke sterkte kunnen uitkomen.

De League hield na afljop der algemeene een bestuusvergadeiing, waarin men den toestand dezer beide clubs besprak. Het plan werd geopperd, om ook een 3e klasse league in te richten, met promotie naar League II. Hierin

R 1 B L A D.

zouden dan de beide clubs een plaats kunnen vinden.

E m definitieve regeling werd echter nog niet getroffen, daar hiervoor de reglementen van de League gewijzigd zouden moeten worden.

Cricket.

Nederlandsche Cricket Bond.

Het Bestuur van den Nederlandschen Cricket Bond bestaat uit de volgende heeren:

fl.S. Isbiücker, Barentszstraat 42, den Haag,

Voorzitter ; A. de Haan A?,n., Roelof rlartstraat

168, Amsterdam, Vice-Voorzitter; C. J. Groot-

hoff, Ceintuurbaan 298, Amsterdam, le Secretaris;

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 52, Rotterdam,

Penningmeester ; Mr. J. R. v, d. Pot, Westplein

10, Rotterdam, 2e Secretaris • E. B. van Lier,

v. Breestraat 114, Amsterdam, en J. F. Reudler,

Rochussünstraat223, Rotterdam, Commissarissen, * * *

Secretarissen van aangesloten Vereecigingen : A.C.C. : E. B. van Lier, v. Breestraat 114,

Amsterdam.

'sG.C.C.: C. J. Milo, Lsan v. O/eroest 168,

Delft.

Rood en Wit: C. L. van Lennep, Villa Duntwalde, Aerdenhout, Zantvoort.

Volharding: Frank Visser, Bilderdijkkaie 46a, Amsterdam.

Aj ix : D. Schutte, Wilhelminapark, Oegstgeest.

Olympia: D. Koning Dzo., Joh. Verhulststraat 110, Amsterdam.

V.O.O.: C. J. den Held, Vasteland 13, Rotterdam.

V.V.V. : J. H. Bergmeijer, Krayenhofstraat 1, Amsterdam.

Victoria: C J. Hovius, Koninginneweg 125, Amsterdam.

Albion: H. van der Stadt, Zuiddijk 115, Zaandam.

Hermes: A. H. J. Koreman, Overschieschestraat 24, Schiedam.

H.B.S.: F. v. d. Putten, GalileistraTat 157, den Haag.

*

Oudergeteekendo is van 3 tot 15 Juni buitenslands en verzoekt gedurende die periode alle spoedvereischende correspondentie,"den Nederl. Cricket Eond betreffend, te willen richten aan den Hyer A. de Haan Azn., Roelof Hartstraat 168.

C. J. Gkoothoff, Ceintuurbaan 298. Ie" Secretaris.

Een natuurlijk tafelwater dat de spijsvertering in ruime mate

bevordert.

JLet op namaak.