is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 25, 18-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

Verandering van secretariaat. D.V.V. den Haag, E. G. van Bisselick, Voorburg, Oosteinde C. 83 B.

Concordia Delft, A. O. J. Rees, Oude Delft 12 B. Delft.

Royementen. Door den A.V.B.: M. P. van Raait, Camperstraat 10, lid van Linnaeus.

K. Jeekel, J. J. Cleuver en A. J. J. btael, (adressen nader op te geven) leden van Volharding.

G. Leeman, Linnaeusstraat 32, A. van Punteren Linnaeusstraat 91, D. Kramer, Van Eeghenlaan 30, leden van A.F.C.

J. Hania, Fred. Hendrikstraat 142, J. Degenkamp, Ringdijk 110, Watergraafsmeer, Chr. de Vries, Jac. van Lennepstraat 299, leden van Blauw-wit. ■■ , ' .,,

A. Huismans, Westerdokstraat 6, J. Muller, Haarlemmerweg, 77, en H. E. van Teeseling, Westerdokstraat 27, leden van V.V.V.

Behalve Degenkamp zijn alle bovenstaande perronen te Amsterdam woonachtig.

Namens het bestuur van den N.V.B.

De Secretaris-Penningm, J. HYLKEMA

Voetbal.

Amsterdamsche Voetbal-Bond.

We herinneren ons niet ooit zoo'u kalme vergadering van den A.V.B. bijgewoond te

hebben. . ... '

Wel stonden er een paar interpellaties op den agenda, maar de interpellant verklaarde bij voorbaat, dat het woord interpellatie wel wat sterk was, hij had slechts een verzoek om inlichtingen bedoeld. Die inlichtingen werden verstrekt, het geheele bestuur werd met vrijwel algemeene stemmen herkozen en alles bleef pais en vree. .

Zooals gewoonlijk was de vergadering druk bezocht, ja waren zelfs bijna alle vereenigingen vertegenwoordigd, zoodat er niet minder dan 44 stemgerechtigde afgevaardigden waren. Verder het geheel volledige bestuur en een groot aantal belangstellenden, zoodat werkelijk de zaal in „de Karseboom" te klein bleek om alle belangstellenden te bevatten, Het bestuur zal dan ook verstandig handelen om voor 'n volgende vergadering naar een ruimere gelegenheid om te zien.

Precies half negen bracht Voorzitter Loucke stilte in den stemmencbaos, heette iedereen welkom, herdacht met enkele woorden de lichten schaduwzijden van het afgeloopen seizoen en gaf den 2en secretaris gelegenheid tot het vooilezen der notulen, die den weg van vrijwel alle notulen opgingen, d. i. werden goedgekeurd zonder dat eigenlijk iemand naar de voorlezing geluisterd had. Toen kwam het jaarverslag.

Bergmeijer haalde 'n lijvig boekdeel voor den dag, verminderde z'n biertje tot op de helft, haalde nog eens diep adem en om 8 42 (stadstgd) begon hij met lichtelijk vibreerende stem ons een rapport uittebreDgen over deD

toestand van het Amsterdams-cben Voetbal, waarmede hij dus eenigszins van de verslagen zijner voorgangers afweek, daar deze1 zich meer speciaal den tot Amsterdamschen Voetbal Bond hadden bepaald.

Achtereenvolgens wêrdeu de verschillende clubs ai naar de maten van hetgeen ze gepresteerd hadden, gehuldigd. Ieder kreeg z'n deel, van de gewone lof die voor A.F.C. en R.A.P. bestemd was tot de meer gecomplimeerde bijzondere woorden van hulde die Holland, Ajax en V.V.A. ten deel vielen.

Over A.F.C. heette het zeer juist dat het moest ervaren dat men geen kampioen kan worden zondsr no. 1 te zijn, een waarheid waaraan niet veel te tornen viel. Des scriba s stem werd week toen hij van R.A.P. gewaagde en van de plaats die iedereen de rood-zwarten zoo gaarne weer zou zien innemen, waarbij de kersversch benoemde R.A.P.sche voorzitter, benevens de zoo juist gedeserteerde rood-zwarte secretaris elkaar veelbeteekenende blikken toewierpen.

We hoorden verder dat in den A.V.B. dit seizoen 37 elftallen uitkwamen, tegen 26 in het vorig jaar. Niet minder dan 207 wedstrijden werden gespeeld en wanneer de uitbreiding van het Amsterdamsche voetbal op gelijke wijze voortgaat, zullen er bijzondere maatregelen ge¬

nomen dienen te worden om nei sieeus gr juim wordend aantal wedstrijden tot een geregeld einde te brenger.

rwir werd c-fihracht aan de 50 scheidsrech¬

ters die zich beschikbaar gesteld hadden, waarvan de heer H. J. Bon het groo'st aantal malen (18) gefungeerd had.

De aepiranteccompetities, de school- en de Gouden Kruiswedstrijden met het fraaie succes van Holland, alles werd herdacht en toen eindelijk de secretaris met een prachtige peroratie eindigde wees m'n horloge 9.07 aan, zoodat men zich eenigszins een denkbeeld van de uitgebreidheid van het jaarverslag kan maken. Zeker was het applaus, den heer Bergmeijer gebracht, dan ook welverdiend.

Hierna kwam de penningmeester, de heer Dade, met 'n genoegelijk gezicht ons verteller, dat we dit jaar ƒ 183,205 over gehouden haddenDe ontvangsten bedroegen / 537.76 waarbi] o.a. aan contributie ƒ 103.— aan boeten ƒ 167.50 (een niet onaardig bedrag) en als aandeel in d<* opbrengsten der Gouden Kruiswedstrijden ƒ 104.37. De uitgaven hadden ƒ 351.557a bedragen. Dan gaat de Voorzitter de verse tullen'* de medailles uitreiken waarbij hij bijna van het rechte spoor zou afgeraakt zijn, indien de Secretaris niet tijdig had geremd. Nu kreeg ieder z'n blikje met 'n paar vriendelijke woorden.

Opmerkelijk was het dat Blauw Wit niet alleen het kampioenschap van de eerste klas?" maar met haar lagere elftallen ook dat va» klasse II en III veroverde.

Ook do babies i.c. de aspiranten kregen hun belooning. .

Thans was men gevorderd tot het mees" omvangrijke punt: de interpellatie.

Eerst kwam die van A.r.u. aan ae bb«' luidende: Acht het bestuur het in het belaof? van de propaganda voor voetbal dat den scheids' rechter bij hun dikwijls te willekeurig, keure*