is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 27, 02-07-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

congres de F.A. geneigd is om al het gebeurde te laten rusten. De A.F.A. zou zich dan als een onderdeel van de F.A. moeten laten erkennen en dan verder zonder eenige inmenging van de F.A. in het belang van het amateurisme kunnen blijven handelen. Het toezicht van de F.A. is grootendeels een vormenkwestie, de verhouding zou vrijwel zijn, zooals in ons land de N.V.B. tegenover de plaatselijke bonden staat. Wanneer de A.F.A. werkelijk is opgericht in het belang van het amateurisme en het niet alleen is een klassebeweging, zooals wij nog steeds meenen, zullen ze inzien, dat door toetreding tot de F.A. de belangen van het amateurisme beter gebaat kunnen worden, dan door een vrijwillige afscheiding, waardoor het spel ongetwijfeld moet lijden.

Aanvankelijk zou getracht worden een conferentie tusschen A.FA., F.A. en Frankrijk te beleggen te Antwerpen, maar later kwam men hierop terug en thans is de heer Billy zelf reeds in Londen geweest om 't een en ander te bespreken. Hoe de zaken thans staan, weten we niet, maar wanneer men er ia mocht slagen een toenadering te bewerken, zou dat zeker ten voordeele van beide partgen zijn.

De Competitie indeeling.

De heer de Boer schrijft ons:

Indien het vergund is nog eens van uw blad gebruik te maken om den heer X te beantwoorden, verzoek ik u het onderstaande op te nemen.

De geheimhouding, die den bestuursleden is opgelegd omtrent het op de Bestuursvergadering aangaande de competitieregeling gesprokene, maakt het voor mij uitermate lastig om nader op deze zaak in te gaan. Echter wil ik er den heer X opmerkzaam op maken, dat mijn voorstel geenszins bedoeld was als een het volgend seizoen in te voeren regeling) maar slechts als een schets voor een toestand, zooals die op den duur moet worden. Dit is ook duidelijk uit mijn artikel op te maken. Ik zou zelf mijn stem moeilijk kunnen geven aan een regeling, waarbij de 2de klasse ten bate van de 1ste werd uitgepomt. Après tout, is de competitieindeeling iets waar de vereenigingen speciaal den doorslag moeten geven en zal het er dus veel van afhangen, wat van dien kant geadviseerd wordt. Daarnaar zal het bestuur zich moeten richten.

Amsterdamsche Volks-Voetbalbond.

Onder voorzitterschap van Wilm. van Nifterick, hield de A.V.V.B. Zaterdagavond in de Qeelvinck zijn 4en jaarl. alg. verg.

Aan de jaarverslagen van secretaris en penningmeester is het volgende ontleend: Het aantal aangesloten vereenigingen bedraagt 17. Aan de competitie namen — tot het einde toe — deel, 24 elftallen tegen 21 in het voorafgaande seizoen. Tevens mag hierbij niet uit het oog verloren worden dat in het jaar 1907/08, gebeel overeenkomstig het streven van den bond een zestal elftallen aan den N.V.B. en Amst. V.B, werden afgeleverd. De ontvangsten bedroegen ƒ 168.50, de uitgaven ƒ 103.23V latende een voordeelig saldo op ultimo Mei van / 60.265, waarvan echter geen onbelangrijk bedrag dient

gereserveerd voor nog niet betaalde onkosten van het oude hondsjaar. Evenals het verslag der pers- en prop.com. werden beide verslagen goedgekeurd.

Een interpellatie Amstel. inzake het opnieuw vast stellen van den wedstrijd Amstel II— T.O.G. II had tot resultaat, dat een voorstel om dit bestuursbesluit te vernietigen met algembene stemmen waaronder eenige blanco's werd verworpen.

Vervolgens werden eenige bestuursbesluiten bekrachtigd, behalve het besluit betreffende het trekken van krijtlijnen, hetwelk het bestuur eerst nader wenschte te onderzoeken. De eenige tijd geleden uitgesproken schorsing van den heer H. van Es als secretaris vond algemeene instemming. Nadat nog eenige wijzigingen in het reglement waren aangebracht, kwam de bestuursverkiezing aan de orde. De heer J. H. Wilders wenschte voor geen herbenoeming in aanmerking te komen, terwijl het de h.h. A, Minderman en D. Lippens wegens tijdsgebrek onmogelijk was een eventueele herkiezing te aanvaarden. Bij acclamatie werden herkozen de h.h. Wilm van Nifterick als voorzitter, A. Drilling en Gr. Wilders. Bij stemming de h.h. H. Wolthuis, K. Jannes, C. L. Wilders en nadat den heer W. Terpstra zijn verkiezing niet wenschte te aanvaarden de heer C. Vis. Overeenkomstig een aangenomen reglementswijziging, z dlen de bestuursleden, de diverse functies — uitgezonderd le voorzitter — onderling verdoelen.

Op voorstel van den heer A. Drilling werd besloten het kiezen van een protest commissie achter wege te laten.

De kascommissie werd saamgesteld uit de H.H. H. Peterson, A. Zwaaueburg en P. Besselen.

Eindelijk werden aan de vereenigingen S.D.O., Quick, Sparta, Sparta II en Hollandia II de behaalde medailles uitgereikt en besloten de volgende agenda punten wegens het vergevorderd uur aan te houden.

Bij de rondvraag bracht de heer J. H. Wilders ter sprake, dat het terrein in het Oosterpark, hetwelk een tijdlang voor den grasgroei niet bespéeli mocht worden, nu de tiid aanbreekt dat het weder zou worden opengesteld, zeer waarschijnlijk onder beheer van den Amst. Bond v. Lich. Opv. zal komen te staan, hetgeen beteekend, dat óók dit terrein aan de volksvoetballers zal worden ontnomen, aangezien de A.B.L.O. zijne terreinen pleegt te gebruiken voor het korfbalspel, in elk geval deze Bond niet de terreinen afstaat, aan hen die deze het allermeest noodig hebben doch hiervoor geen huurprijs kunnen bijeenbrengen maar over het algemeen aan vereenigingeD, die evengoed, al zij het tegen een hoogeren prijs, een terrein bij particulieren kunnen huren. De voorzitter verklaarde, dat deze zaak ook zijn aandacht niet was octsaan, het bestuur zal overwegen, wat in deze gedaan moet worden.

Voorbarigheid.

In den 1 >op der|7vorige week. wisten verschillende dagbladen, waarond. r Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdamsch Nieuwsblad,