is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 37, 10-09-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAP.

H. C. v. d. Berg en onderget.

HH. werkende en onderst, leden zij er op attent gemaakt, dat de zaal voor clubavonden niet voor half acht des avonds geoeend wordt.

R. Hartstraat 168 A. DE HAAN Azn. secr.-penn. Noord-Hollandsche Voetbalbond.

Al?, verg. op Zaterdag 19 Sept. des avonds 8 uur te Alkmaar, in de bovenzaal van Café Lievendag, Nieuwesloot, tegenover het Postkantoor: Agenda: /

1 Notulen.

2 Reglementsherzieningen. Art. 5 bij te voegen: Bij

gebreke hiervan is de betrokken vereen, over het komende of reeds loopende hondsjaar een contributie van f 2 50 verschuldigd. Art. 67. Twee weken te veranderen in 1 week.

3 Ballotage vereen.

4 Indeeling comp.

5 Pers- en Propagandacomm.

6 Rondvraag.

H.H. afgev. wordt art. 25 HR in herinnering gebracht.

De inschrijvingen voor de competitie sluiten 15 September a. s.

Nog mocht ik slechts 5 aanmeldingen ontvangen als scheidsrechter, welk aantal ik gaarne zou zien vermeerderen.

De volgende vereenigingen wenschen tot den NHVB toe te treden :

Zaanlandsche VV „Sport". Bestuur: D. Visser, Prinsenpad 87 ; J. Melk, Rozengracht 43 ; K. Zeulevoet, Rustenburg 2 ; H. Dekker, Dampad 82 ^ C. Couwenhoven, Parkstraat 26 ; C. v. Heuven, Westzanerdijk 65; J. Heupman, Hoogendijk 222, allen te Zaandam.

Zandvoortsche Voetbal-Vereen. Bistuur: J. P. Heek, vooiz., Plein; E. Koper, penmngm., Kerkstiaat; J. Groen Azn., Hoogeweg, aanv.; A. Koper, Kruisstraat ; Corn. Slegers, Gasthuisplein, secretaris, allen te Zandvoort.

W. RAUCH Czn., Secr.

Korte Marnixstraat 8, Amsterdam.

A.C. en A.V. Volharding.

Halfj. alg. verg. bedoeld in art. 68 sub lo. HR te houden op Zaterdag 19 Sept. des avonds 8 uur precies in Hotel de France, Kalverstraat. Agenda volgens te zenden convocatie.

Aangenomen als w. 1. G Kruys, R Hartstraat 62.

Biiderdijkkade 46a FRANK VISSER, Secr.

A.V.V. Linnaeus.

Voorgesteld als w. 1, W. Walvis door H. Trompetter en L. Geel. J. L. Dribbel door H. Baeten. Voorgesteld als donateur de h.h. J. Jalvingh, R. van de Wint en C. W. Rietveld door H. Baeten.

Overgeschreven tot don. de h.h. H. Trompetsei en A. J. Warburg.

Wegens het vertrek van onzen le elftalcaptain C. Baeten naar elders, roepen al zijne medeleden hem een hartelijk vaarwel en tot we rzi«ns toe, benevens veel succes in zijne verdere studiën.

Ruijschstraat 119. H. BAETEN, Secr.-Penn.

Haag-sche Voetbalbond

Gerehabiliteerd: Ch. Marinus, Rombrandtstr. 352, Den Haag.

Het bestuur heeft als volgt de verschillende elftallen ingedeeld:

le klasse A: Voorwaarts II, HBS III, DVV II, Quick III, HVV III en Beresteijn.

le klasse B: RVV, DVV III, Victoria, UD en DOS.

2e klasse: HBS IV, DVV IV, Concordia III, DVCI, Quick IV en Victoria II, Delfia.

3e klasse: Sparta, HBS V, DVV V, DVCII, Quick V, UD II en HVV IV.

Delftsche competitie: Delfia II, Concordia IV en HUandia.

B>vendien overweegt het bestuur de instelling van eene adspiranten-competitie. Wanneer genoegzame deelname blijkt, zal hierover nader worden gepubliceerd.

De werkzaamheden werden als volgt over de verschillende bestuursleden verdeeld: .

Competitieleider de heer F. v.d. Putten, Galileïstr.157.

Controleur spelers de heer H. Goedhart, Laan van Meerdervoort 95.

Aanstelling scheidsrechter de heer mr. J. Last, Hugo de Grootstraat 76.

Delftsche competitie de heer W. Liernur Jr., Valeriusstraat 14.

Heeren, die als scheidsrechter wenschen te worden aangesteld, moeten zich daartoe aanmelden b$ den le secretaris.

De comijetitie vangt aan op Zondag 4 October a.s.

Vereenigingen, die op Zaterdagmiddag of Zondagmorgen wenschen te spelen, worden verzocht zulks aan den compt. leider kenbaar te maken.

Als consuls werden benoemd : voor Delft Raveneck, Spoorsingel, Delft; voor Rijswijk J. Hom, Rijswijk; voor 's-Hage (terreinen Duiuo ird) J. H. Vos, Beeklaan, 's-Hage.

Protest-commissie : H. J. Willig, voorz.; W. Eijmers Jr. en H. Goedhart, leden; secretaris F. v. d. Putten, Galiltïstraat 157; pl.v.v. leden L. Moonen en C. van Nieuwerihuizen.

Toegetreden vereenigingen: HVV H. A. Tromp, Voorburg; HBS P. v. d. Putten, Galileïstraat 157, 's-Ha^e; Quick, P. F. de Haas Snellenstr. 59,'s-Hage; Coi.cordia A. O. J. Rees, Oude Delft 12b, Delft; Voorwaarts C. v. d. Puil, v. Raïensteijnstrant 254 c, 's-Hage; DVV A. Buijs, Jan v. Riebeekstr. 51, id.; DOS C. J. Erkelens, Ged Raamstraat 15, id.; UD F. Burghout, v. Bylandstr. 58, id.; Victoria, J. Stoop, Chr. de Wetstraat 40, id.; Delfia W. v. Velzen, Delf'! RVV W. F. Adolf, Laan v. Meerdervoort 338,'r-Hage; Sparta H. Nieman Jr., Koningstr. 389, id.; Hollandia, Flippo Dirklangendwarsstraat 2, id.

De elftal-opgaven moeten vóór den 23en dezer maand ingekomen zijn bij den heer Goedhart, Laan van Meerdervoort 95, 's-Hage.

Bilderdijkstraat 60. L. MOONEN, le secr-

A. F O. Ajax Op de Alg. Verg. v/in 29 Aug werd nog benoemd tot 2e seoretaris W. Besselsen, daar P. J. M. van Os wegei s drukke bezigheden zich verplicht zag te bedanken.

Cend. gesteld als w. 1. : J. J. Podt te Utrecht geniekazerne, J. A. F. Poolman te Amersf ort rijschool» D. Levy, Singel 78, door het bestuur; H tjnhutte door J. H. Houtman Jr.; J. D. v. Ornen door J Wil" sink ; als o. 1. F. L^endig door D. Levendig, L. J' de Graaf en A. Baadilla door Ch. C Holst.

Op de bestuursverga teii ig van 14 Sept. jl. werdeö geschorst J. Boerkoel, Van Woustraat 102, en B. ÖCroon, Rokin 154, wegens niet nakomen van hunö* finantieele verpli hlingen.

Afgeschreven als o. 1. J. v. d. Horst.

Zon targ jl. verloor Ajax van HFC met 2—0, terwijl een and^r elftal te Hilversum met Hercules II nad« verlenging 0—0 speelde en bij lotii g ongelukkig wa8'

Zondag a.s. speelt Ajax te Tilburg.

Samenkomst kwartier na zevt-n voorstation Weespef' poort. Zij die van het gezelschap'-biljet wenscheö gebruik te maken kunnen zich tot Viijdag 10 uur bÖ ri'ij opgeven aan De Karseboom. Saxenburgstraat 28, H. D. DADE H.Nzn., le SecrH.H.V. Voorwaarts.

Voorgesteld als w.k. leden : J. J. van der Mee*"; Hofwijckstr. 31, door K. van der Meer en Ch. Buzï »uj Chr. Marinus, Rembrandtstraat 352 door N. Speyef' J. van Buur en, Westeinde 52, door G. Scholtes.

Is vóór 17 September geen aanvraag voor Stemming ingekomen, dan zijn geno mde heeren lid.

Aangenomen als o.s. lid Jac. de Ridder, Dunkle1" straat 34, voorgesteld door G. 8choltes.

C. VAN DER PUIL, secr.

Van Ravesteynstraat 254c.

Utr. Voetbal-Vereenlging.

Uitslagen Zondag 11.: UVVI Quick I (Kampen) *• 's-Hage5-l; UW II Haarlem III te Hilversum Ö - l'

Zondag a.s. Hercules I—UW I te 's-Hage. M

'Vertrek der trein en aanvangsuur van den wedstrijd worden nader aan spelers enz. bekend gemaakt. . .

Zij die mede wenschen te gaan op collectief bilj^J gelieve hiervan vóór Vrijdagavond bij ondergeteekeiid kennis te geven.

Aangenomen als w. 1. J. Couwenberg. N. Kade 17. C. J. v. d BERKHOF, le secr.-pen»1' Utr. C. en V.V. Hercules. b

Voorgesteld als w. 1. J. S. Tiesinga door J. Ooslin0p en ondeigeteekende.

Leidscheweg 64 J. v. VELZEN, le Secr-

R.C. en V.V. V.O.C. k

Aangenomen door het bestuur als w. 1. G. L. Ri°T P. v. d. Made en H. Wisbrun, als jun. lid G. Boger J. O. VAN VLIET Jr., Comi»'