is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 41, 08-10-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

't Offside gekakel kroop de lijnen langs.

Eén van de goals moet werkelijk buitecspel geweest zijn, althans Chadwich dacht er zoo over en Hirschman knikte van de weeromstuit mee.

't Was voor Groothoff als eerste en Meerum Tervogt (die in blauwe hemdsmouwen langs de witto lijn liep) als tweede verantwoordelijke, 'n zuur geval.

'n Rad vrouwentongetje achter me kwekte overluid „daar heb je de gevolgen al van 't wedden!"

Toen heb ik omgekeken en met de meest minzame stembuiging gevraagd of ze Multatule kende ? „Neen meneer" zei ze schuchter.

„Dacht ik al" vulde ik aan, „maar weet U wat die f-cbreef ?"

„Nee Meheér, wat dan?" aarzelde ze.

„Pubhek ik veracht <7!" viel ik in snauw uit net op 't moment, dat Groothoff 't einde blies.

'k Ben hard weggeloopen, want d'r vrijer —'t kon 'n broer van Dirk van den Berg geweest zijn — zat pal naast 'r.

Of de overwinning verdiend was ? ,

Ja, dat is altijd zoo lastig te beoordeelen. In 't veld was Quick geen stukje sterker, was haar combineeren niet beter, maar 't werk vóór goal scheelde gewoonweg stukken. Toch schijnt ons 'n 5 doelpunten meerderheid te sterk gekleurd.

„De groote wing" kwam pas na rust los, maar was minder gevaarlijk dan anders eu dit kwam in hoofdzaak, doordat Gonsalves en Kuneman zoo in vorm waren.

Dat de laatste niet in aanmerking is gekomen als invaller voor 't N d. XI verwondert ons. Of was 't de kwestie weer, dat men 't Oosten toch niet lieelemaal negeeren kon ? Het stel Blankert—Bosschart werkte beredeneerder dan v. Leyden—Kuneman, hoewel Kuneman de beste vau de vier was.

Taylor en Boudier zijn alle twee middelmatige krachten, niet tot wouderen in staat, maar vrij bruikbaar.

Van de halfs vielen B kker en Crok op, Bekker w»it afnemen en Crok wat voeden geldt. Kees is één brok traiaing, eet niet, drinkt niet, slaapt niet, rookt niet, gaapt niet . . . voetbalt alleen ! Boers, 'n nieuweling, geboren en gewonnen op Hanenburg, maar 'n paar deuren verder dan Quick, kwam wel aardig mee en had met de Bruijn Kops weinig moeite, 't Is te hopen, dat Frans z'n besten vorm tot Londen bewaart. „Pie" deed z'n best en was lang niet de slechtste van de 10 voorwaarts.

Bij Quick was de aaovalslinie constant, alleen rechts minder in conditie. Groskamp is 'n zeer behendig speler met 'n verrassend-mooi schot en de beschikking over 'n groot kwantum nuchterheid, die tot bedachtzaam leidt.

Groothoff niet zooals gewoonlijk uitstekend, maar toch r og altijd stukken beter dan 95 pCt. der overige fluitisten.

Inmiddels, au revoir.

Fritzie.

Het gokken!

In De Sport van de vorige week een hooggestemd artikel over het gokken bij voetbalwedstrijden 't Is een beetje mal overdreven, maar dat kan de heer Hans niet helpen. Hij bedoelt het goed. Het leuke is echter dat, waar de redactie vóór in het blad haar jonge vriendjes in vette letteren smeekt niet te wedden ofte spelen, op de laatste pagma de gokduivel onder het hoofJ „Coupon-Wedstrijd" de jongelui tracht te verleiden door 5 gulden en gratis jaarabonnement uit te loven voor goed geraden uitslagen 1 Een gratis-abonnement alleen is blijkbaar niet verleidelijk genoeg. Nou, ja, onbeteekende bedragen, zal men misschien zeegen. Wat! snikt de gevoelige heer Hans, kleine bedragen! Luister:

„Zegt ge, dat het toch niet over reuzenbedragen gaat en dat het niet met speculeeren vergeleken kan worden, dan antwoorden we: <7#' vergist u. Door dat wedden wordt in u de kiem van een speler, van een geld-mensch gelegd. Menig Monto-Carlc-slachtoffer is met gokken om 'n paar dubbeltjes begonnen. O; het is verleidelijk, wij weten het. Maar wij zeggen immers altijd, dat de sport ons sterk en krachtig maakt, dat de sport ons niet alleefl physiek, maar ook moreel opvoedt? Welnu, toont u dan zoo krachtig en zoo sterk en zoo hoog-moreel om weerstand te bieden aan de zucht om te wedden. Gij zult er gelukkig door zijn.

Als de redactie nu eens zelf begon met „zoo krachtig, en zoo sterk en zoo hoog-moreel te worden" om weerstand te bieden aan de zucht om met medewerking van den gokduivel het oplaagje van De Sport wat de hoogte in te blazenZe wordt er immers gelukkiger door!

Volksweerbaarheid.

Nu de voetbalclub „ Allen Weerbaar, Amstef dam" een groep in de afd^eling Amsterdam1 van de vereeniging „Volksweerbaarheid" zich heeft aangesloten bij den Amsterdamschef Voetbalbond, lijkt het mij gewenscht in he* orgaan van dien bond uiteen te zetten wat> de vereeniging „V.W." beoogt en doet.

Het doei van „Volksweerbaarheid", gelijk dit is vastgelegd in haar statuten is : „de vei" hooging van de weerbaarheid van het Neder' landsche volk". Niet van de militaire weef' baarheid, maar van de weerbaarheid.

Weerbaar zijn wil zeggen onder alle levensomstandigheden geestelijk zoowel a^

lichamelijk in staat zijn te volvoeren wat deZ^

omstandigheden noodig maken. Weerbaarhei

is dus niet anders dan levensgereedheid e£ weerbaarmaking is een zuiver maatschappelijk vraagstuk. Om zich in de maatschappij de* personen en in die der volkeren een plaats *e verzekeren, om weerstand te kunnen biede" aan den drang van anderen om deze pla»^ in te nemen, moeten rasnschen en volkeren staat zijn te strijden. Het Nederlandache vol*5 beter voor te bereiden Voor dezen strijd het bestaan, het krachtiger te maken in djeJ' strijd, dat is het doel van V.W. De vereenigi"* streeft dus naar verhooging van de volkskracb*' erkennende dat een grootere maatschappeHr weerbaarheid ook leidt tot hoogere milit»1' weerkracht.