is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 43, 22-10-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPOKTBLAU

ging heeft gewekt en speciaal in onze zuidelijke kringen is men slecht te spreken over dezen maatregel.

Nogmaals: persoonlijk ben ik een tegenstander van wedden en gokken, zooals waaraan onze wedstrijden dreigen te worden onderworpen en een voorstander van bestrijding dezer hartstochten, doch ik kan evenmin mijne ergenis en verwondering ontveinzen over de wijze, waarop de N.V.B. het Sportblad, waar zij zooveel aan te danken heeft, den nekslag tracht toe te brengen, en dat zoo maar zonder vorm van proces. Teekenend bij al dit gedoe is de persoonlijke wijze, waarop de heer Warner zijn voorbericht in de officiëele mededeelingen van den N V.B. inkleedt, het is albs „ik" en „mij", terwijl b.v. een „Namens het Bestuur" nergens te vinden is. Wat kan dat tot reden hebben?? A bon entendeur demi mot suffit.

Na deze inleiding, die mij mede als tolk van vele Bredasche gevoelens, van 't hart moest, g» ik over tot de gewone wekelijksche voetbalzaken en memoreer dan allereerst:

Eene nuttige lezing.

Deze lezing, ten dienste van scheids- en candidaat-scbeidsrecbters van den Brab. V B. werd Zaterdag alhier door den heer A. G. Everts, secretaris van genoemd lichaam, gehouden. Het aantal aanwezigen was, jammer genoeg, omgekeerd evenredig aan de belangrijkheid van deze lezing. Zeer duid* luk zette de heer Everts de spelr gels uiteen, waarbij tal van schetsen, dui ielijkshalve door den spreker vervaardigd, hem dienden. De buitenspel regel vooral kreeg een extra behandeling en liet, mede door de beantwoording van spreker's zijde op onvoorziene vragen, geene moeielijkhed-n m«er achter. We kunnen den heer Everts dankbaar wezen voor zijne nuttige en leerrijke lezing en vertrouwen dat eene volgende de belangstelling zal hebben, die zij zoo ten volle verdient.

Van den Ziterdagtvoni soring ik over op Zondag, ditmaal genaamd:

Een drukke dag.

Niet minder dan zes vreemde elftallen bezochten Zondag j.l. ons stedeke. Het zegt m.i. meer dan ellenlange redeneeringen dienaangaande, voor de populariteit waarin ons voetbal zich te Breda mag verheugen. Vier van de vijf Bredasche elftallen hadden een thuiswedstrijd, iets, wat ik ter wille van de propaganda, niet kan aanbevelen. De a.s. Zondag b.v. brengt één, zegge één Bondswedstrijd te Breda. Doch „schwamm drüber". Velocitts I trok met enkele invallers, waarbij o.a. voor doelverdediger Van Weel, naar Leiden en eerde met een 3 — 2 overwinning hier van terug. Blume, die dit jaar bijzonder op dreef schrnt te wezen, doorboorde driemaal het Aj x-doel.

Velocitas II stelde aller verwachting te leur en liet ziph op eigen terrein door M.V V.O. met 5—2 klopp> n. Een kranig sfukj < werk der Middelbu-gers, waarvoor de Zuidelijke clubs hun unaniem dankbaar zijn, daar de spanning in deze competitie thans gaande bluft en de kans op afsnijding der Zuidelijke 2e klassers van de promotie naar de le klasse, aanmerkelijk is gedaald. Om bij Velocitas even «e blijven, haar 3e elftal zegevierde met 4—2 op de tweede

editie van 't Nijmeegsche Quick.

De hoofdschotel was de wedstrijd 't Zesde —U. D , waarbij d9 Deventenaren op 't kantje af eene 2—1 overwinning konden boeken.

E-m verblijdend verschijnsel bij de 't Zesdewedstrijden is zeer zeker, dat deze steeds door zoovele Hoofd- en subalterne officieren worden bijgewoond. De vierde Bredasche wed-trgden was N.O.A.D.—B.0 Z. H.B.S., waarbij de Bredanaars met 6—2 op hunne tegenstanders zegevierden. Voor den Brabantschen Bond werd 't Bredasche V.I.0 S. met 2—1 op eigen terrein door bare Bergen op Zoomsche naamgenoote geklopt. Opmerkelijk is van deze zes genoemde wedstrijden, dat alle Bredasche elftallen, behalve Velocitas II twee doelpunten tegen zich kregen. Het zesde buitensteedsche team was B.O.Z. H.B.S. II# dat door het Bredasche Celeritas een* aankomende vereeniging, in een vriendschappelijk spel met 4—0 geklopt werd. Ten overvloede te Roozendaal nog voor den Brab. V. B.: ' Concordia—'t Zesde II 4—4.

Dank zij den steun van mijne verschillende Co's ben ik in staat van de vier bondswedstrij len hier ter stede een verslag, naar rato kort of lang, te geven.

Verslagen.

't Zesde— Ü D.

Zeer veel publiek is bij dezen wedstrijd aanwezig. De militairen verschijnen in groot ornaat, met: Poth (doel); Brandenburg en Peltzer (achter); van Dorst, Piederiet en Donfrelaar (mi tdei); Joosen, Liefrink, Borgdorff, Prévot en Kant (vooi).

U.D. mist van Asperen van der Venne en stelt zich op met: Eaklaar (doel); „Davo" bO Hulscher (*cbter); Holterman ten Hove, MoltzeF en Hoetink (midden); Hofman, Ojjckmeester, Jacq Pluim, F. Pluim en Bueters (voor).

Ouder leiding vau scheidsrechter van der Marck neemt, in verband m«t U.D.'s vertrek, rea^s ten 1.45 ure de wedstrijd een aanvang* 't Zesde treedt dadelijk krachtig op en betwist U.D. eiken duim gronds. De Deventenaren zun op zoo'n ontvangst niet voorbereid en bebb-m werk zich de militairen van 't lijf te houden. Eec enk le uitval van U.D. is niet gevaarlijk, dank zij het goede spel van BraU' denburg en Peltzer, waarbij doelverdediger Potb, als d«rde verdediger, goel aansluit. Het Zesde wint meer en meer terrein en nog geeO kwartier is v^rloopen, of Borgdorff kopt eeO voorzet van Joosen via den paal, in 't U D ' net. Ontzettend gejuich! Voor U.D. is dit echter een vingerwijzing, hare taak meer atl sérieux te nemen en werkelijk treden de kam" pioenen krachtiger op. Gevolg : de strij 1 wordt hoofdzakelijk in het midden gevo-rd met ntt en dan een vluggen uit vkI van een der partijen. Heel spoedig moet P évot, negens enkelverzwikkiug, de Zesde-gelederen verlaten. U D. staat, op grond van haar reglement, geen invaller toe en 't Z sde is gehouden met 10 man den strij i voort te zetten. Vóór de rust vallen geeo vermeldenswaardige „doorbraken • „scbermuts. lingen" of „tretawrlgke momenten meer voor ea niet 1—0 voor 't Z sde wordt gedraaid. Na de thee pakken de tien militairen weer goed aan, hun sp4 is, zoo <iiet af-eerst*