is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 45, 05-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

pad, dat Zij het een 2—0 overwinning f chook, ofechoon een geluk spel de juiste verhouding zou zijn geweest. Evenwel, een yerdeeling der punten is in de Beker-competie uit den booze.

Na de strijd zelve, 't Begin is voor T.0 G., dat flink doorzet en de verdediging van H. aan het werk zet, die zich evenwel flink weerde. Toch is H. niet spoedig thuis op het aan greppels rijke veld. „Meneer Kraak" (die, wat terreinen betreft het hoogste gezag in Amsterdam heeft) had gezegd er één dicht te gooien en die was dan ook tot den rand gevuld met flinke aarden kluiten. De twee andere greppels verdienen evenwel ook een behandeling te ondergaan. Eenmaal was 't bestaan van ?.oo'n greppel een geluk voor T.O.G De rechtsbuiten van H., Hoogenberk, was met den bal tot op 5 M. van 't vijandelijke doel gekomen, maar toon zij samen 't bewuste kanaal wilden oversteken, kregen zij beiden zoo'n effect, dat de bal over de lijn en de Helmondiaan tegen de vlakte rolde. De kans was verkeken. Rust komt met dubbelblank. In de tweede helft is H. dadelijker en iedereen denkt dat de Brabanders scoren. T.O.G. Wringt zich los en bestookt heftig Helmond's veste. Evenwel zonder resutaat; 't schieten laat te wenschen over. Langzamerhand verloopt de tijd; menigeen denkt, dat verlenging noodig zal zijn. Nog 8 mio. zijn te spelen. H. doet een vinnigen uitval, de bal wordt half wegggewerkt en Besemer schiet den bal over een troepje spelers in 't net.

T.O.G. houdt vol, wil tegenscoren, maar 15 sec. voor tijd krijgt Witzel, de goede linksbuiten van H., den bal, gaat er met een vaartje van door en scoort onhoudbaar het tweede en laatste punt. De strijd is gestreden en Helmond heeft de eer der Zuid. tweede klasse hooggehouden. In de verdediging blonk de achterback Verstappen. T.O.G. heeft een goeden aanvoerder noodig, die zijn mannetjes in bedwang houdt. Nu schreeuwde ieder om 't hardst en 't was hinderlijk om te hooren, hoe de spelers elkaar vewijten deden; zooiets bevordert niet de samenwerking en is een spot voor den naam T(ot) O(ns) G(enoegen). V 7 MAKOONI.

V.O C—Neptunus 9—0.

De Rood-zwarten, de beproefde Bekerstrijders, kregen al een zeer gemakkelijk karweitje om in de eerste ronde op te knappen. Neptunus kwam van het Heuvelveld naar Crooswijk om daar den bekerdood te sterven. Toch hebben Strang en de zijnen vóór de rust nog een kranigen tegenstand gebodon : de verdediging zat hecht in elkaar, de achterspelers weerden zich geducht, maar van de voorlinie valt weinig goeds te zeggen. V O.C met de voorhoede, die volgens de Heldersche berichten zoo schitterend kan zijn, begon maar zeer matig en vooral juist de aanval was lang niet in orde. Zoo was het niet te verwonderen, dat niet zoo heel spoedig de meerderheid van tweede over derde klasser bleek. Het zag er voor Neptunus niet kwaad uit, toen bij het rust fluiten de stand slechts 1—0 was. Dit punt was gemaakt door bjj overrompeling nemen van een vrijen schor, die van Prooije aan Anton Hörburger gaf, die

hem via den paal ia het net trapte, in ae pauae

sprak van Prooije zijn mannen eens toe en het woord van den aanvoerder bezielde het elftal. Van den aftrap af was het spel stukken verboerd, de rood-zwarte aanvallers liepen door de blauw-witte verdediging alsof die niet bestond en kreeg een enkel maal Neptunus den bil, dan stond nog steeds de voorlinie buitenspel. De punten, voor de rust zoo schaarsch kwamen nu in grooten getale. Hans Brueoing, ontegenzeggelijk V.O Cs aangewezen middenvoor, wegens zijn uitstekend schot, maakt alleen reeds 5 punten met keurige schoten, van het overige drietal nam Hörburger nog 2 voor zijn rekening en het resteerende punt was een eenig schot van v. d. Sluis. V.O.C. won dus met 9—0. De verdediging van V.O.C. had een makkelijke taak, van de overigen waren de buiten-voorspel-rs niet in vorm. Van N-ptunus was de doelman matig, een paar punten waren beslist te verhinderen geweest, van de achtersp^lers is vooral de voorman een goed speler, de middenlinie werkt te hard voor wat zij presteert, met meer overleg kan met minder krachtsinspanning meer bereikt worden. Over de voorspelers weinig goeds, zooals ik zeide, de linksbuiten de allerminste.

Achilles-H.F.C. II 7—1.

Met eenige spanning werd deze wedstrijd hier tegemoet gezien; voor een kennismaking met 't Westersche spel toch bestaat in 't Noorden weinig gelegenheid en daar dit als hooger staande wordt beschouwd dan 't Noordelijke, verwachtte men algemeen een intereesanten strijd. YerÉcViillende omstandigheden leidden er echter toe, dat van spanning weinig sprake kon zijn: de H.F.C. verscheen met een 4 tal invallers en kon slecht overweg met het smalle, harde, effectvolle terrein. Toch hebben de vrij talrijke toeschouwers een aardigen hoogst vriendschappelijken wedstrijd kunnen aanschouwen; ook was het succes hunner favorieten een welkome afwisseling na het falen op een vorigen Zondag. Bijna voortdurend waren de gastneeren sterker; voor de rust wisten ze dan ook 4 maal het »«f fQ vinrlnn s/nk daarna behielden ze voor¬

namelijk de overhand: het spel van Achilles werd echter aanmerkelijk slapper met 't gevolg dat ook H.F.C. er één keer in slaagde te doelpunten.

'tSpel der gasten is velen zeker niet meegevallen; speciaal de voorlinie was niet dat, alleen de aanvoerder vertoonde een flink spel: verder dienen nog genoemd de center-half met zijn eigenaardige spel me'hode, de backs en de kaeper; Achilles dankt zijn succes vooral aan 't goede combineereu der geheele voorhoede; ook de backs waren goed.

Een gezellig diner besloot dezen aangenamen voetbaldag, ook bij deze gelegenheid betoonden de H.FC.'ers zich sympathieke sportslui, we gelooven dan ook namens alle A.leden te spreken, wanneer wij hen een hartelijk tot weerziens toe roepen.

Uit Nijmegen. Het eerst o gedeelte van dezen brief bleef verleden week wegens plaatsgebrek leggen.

Red.

Ia de voor Ngniegen meest belangrijke eom?