is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 46, 12-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S F O

de voorhoede groot was. 'n Beetje beter plaatsen alleen zou hier geen kwaad kunnen Hij, Wijlhuizen Jr. en Hulscher, mits deze den bal Diet te hard speelt, zooals bij nu vaak deed, zullen ongetwijfeld zeer ernstige candidaten zijn voor het Oostelijk XI.

v. Laar op den linkervleugel trachtte 't eerst eenige aanvallen te leiden, die echter mislukten door te lang wachten met overzetten; wel verleende W. Veenhuizen krachtigen steun, maar 't mocht niet baten. Eindelijk kreeg de rechtervleugel ook weer eens den bal, doch F. Meijer, de veteraan, was Hulscher niet de baas. Veenhuizen schoot er eenige malen op los, eindelijk had hij meer geluk met een zeer haid schot. Toen was 't uit met U.D. Aanval op aanval werd ondernomen. Wijlhuizen en Laan speelden wat meer samen, met 't gevolg dat laatstgenoemde die zich binnen het strafschopgebied altijd in z'n besten vorm toont, een paar harde schoten loste, zonder resultaat, tot eindelijk Wijlhuizen midden- en achterspelers ontwijkend langs den uitloopenden doelman heen rakelings langs den binnenkant van den paal 't vierde punt fabriekte. Nog werden eenige pogingen gedaan door U.D. om de hatelijke 0 weg te krijgen, door Vitesse om de 4 in 'n 5 te veranderen. Geen van beide gelukte.

't Laat zich aanzien, dat Vitesse op eigen grond onverslaanbaar is. Werden de overwinningen buiten de stad maar even gemakkelijk behaald, maar de 6—0 tegen P.W. heeft het vertrouwen zier geschokt en dat moet hersteld worden, Reeds komende Zondag brengt haar tegenover Wilhelmina in den Bosch en voor 'n zware taak.

W. H.

R.A.P.—Ajax 0—3.

R.A.P. is in groot ornaat, terwijl Ajax met twee invallers, voor v. d. Broeke en Pelser Jr., in 't veld komt.

Ajax trapt af en dadelijk zit er pit in het spel. Beide partijen wegen tegen elkaar op en het spel verplaatst zich verbazend vlug ; nu eens in het Ajax' doel in gevaar, dan weer mott Lobry de Bruin zijn handen uit de mouwen steken Na eenigen tijd spelens oefent de roodzwarte voorhoede eenige pressie uit en goed gesteund door de middenlinie, weet R.A.P. een tijdje het Ajax doel te bestoken. Lang duurt echter het overwicht niet, want spoedig weet Kammeijer den bal te bemachtigen en met een goed schot geeft hij de Bruijn geen schijn van een kans. (O—1).

Van den aftrap gaat R A.P. dadelijk op het rood-witte doel af, maar Holst speelt den bal wees zijne voorhoede in handen. Vooral op den linkervleugel wordt goed spel gegeven en van dezen kant komt dan ook meermalen het gevaar. R.A.P.'s doelman moet nu eenige keeren handelend optreden en dan gaat R A P.'s linksbuiten er van door. De bal wordt goed voor doel geplaatst, maar de Bruin Sr. trapt weg. Meermalen krijgt RA.P.'s linkervleugel gelegenheid het Ajax-doel te bestoken, hoofdzakelijk doordat Pillet zijne spelers te veel ongedekt laat.

Nogmaals een vinnigen aanval, waarbij Pel-

R T B L A D.

zer ook een woordje mee te spreken krij »t en dan zien wij Kammeijer den bal snel opbrengen en met een „kanjer" scoort hij Ajax 2e goalNa de pauze denkt iedereen R.A.P. te zien scoren, als de geheele Aj*x achterhoede overrompeld wordt. De bal vliegt van voet tot voet, zonder dat een Aj»x-speler hem kan bemachtigenEchter vlak bij doel wordt de schoonste kans van den wedstrijd verknoeit, door een bepaald slecht schot van Steenbergen.

Ajax wakker geschud kom nu meer opzetten en volgt een periode waarin rood-wit de meerdere is van rood-zwart.

Goed verdedigen van den eeuwig koppenden Roozeboom, belet echter den Ajaxiden het net te vinden.

Kammeijer breekt meermalen duchtig door, maar strandt telkens met de kust voor oogen. Eens echter gelukt het hem, Broekman in staat te stellen no. 3 ter wereld te schoppen (O—3.)

R.A.P. wil blijkbaar tegen-scoren en zet er alles op, zoodat Ajax helft wederom voor eenigen tijd het tooneel van den strijd wordt. Uit een der aanvallen ontstaat een strafschop, de bovenlat belet echter den bal den toegang tot Pelser's heiligdom, terwijl er een Ajax-been bij is om 't leer verder het veld in te sturen. Wederom komt R.A P. terug. De linkervleugel lost een uniek schot, wat echter juist door Pelser uit den bovenboek gehouden en corner gewerkt wordt. Deze goed genomen levert niet het gewenschte resultaat op.

Spoedig hierop is de speeltijd verstreken en heeft Ajax met 3—0 gezegevierd.

Bij R.A.P. verdienen eene speciale vermelding Roozeboom, als spil, van Delden en Hoogenboom.

Bij Ajax noemen wij: Kammeijer, Leibbrand, Fillet en Holst, de beide laatsten bleven gelukkig achter, vandaar zeker die 0. Tamminga beging nu de fout om te ver naar voren te dringen. Junitjs.

O.D.O. I — Vitesse II.

De strijd is gestreden en gewonnen

door de jongste der beide concurenten. Als om circa twee uur beginnen gefloten wordt, speelt Vitesse met den stevigen wind in den rug een tamelijk zuiver spel. Toch is en blijft O.D.O. steeds, iets sterker, en weet dit dan ook, na herhaaldelijke vergeefsche rennen van Sprenger op de linkerwiog en van Haijtink met Vredenburg, op den rechtervleugel, in een doelpunt uit te drukken. Dit punt, het mooiste van de drie kwam van Wennekens' voet. Vitesse zwoegt om den gelijkmaker, doch weet deze voor den rust nog niet te behalen, zoodat rust aanbreekt met 1—0 voor O.D.O. Na rust hoopt ieder, daar O.D.O. nu met den sterken wind mede speelt, op een groote overwinning, doch Vitesse begon veel beter te spelen. Zij kregen een strafschop, doch, daar het punt, door het doeltrappen eenigszins onduidelijk was geworden, trachtte de captain van Vitesse den scheidsrechter te bewegen op te gooien. Werkelijk scheen eerst deze hieraan nog te willen voldoen, maar zag gelukkig spoedig, het dwaze hiervan in. Odo's captain trapte echter den bal opzettelijk het veld uit. Nu verslapte O.D.O. eenigszins waardoor Vitesse gelijk wist