is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 46, 12-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

17

ondernomen. Voor de goal gekomen echter kwam de onvolledigheid der voorhoede aan het licht. Bij Be-Quick was weiniy of geen verband te bespeuren. De „reuzenpingelaar* had zoo nu en dan een bevlieging met Faber, maar tot doelpunten kwam het niet meer.

Achilles deed zeer verdienstelijke uitvallen, Welke beter resultaat hadden verdiend. Het scheen wel, of de bal er niet in wilde.

Rust kwam dan ook met 2—0 voor de gastheeren.

Na voor de „Revue der Sporten" te zijn gekiekt begon de tweede helft, die hoofdzakelijk voor Achilles was.

Na eenige pittige aanvallen haalde Achilles haar eerste goal met een schot, dat indien de keeper z'n handen had gebruikt m.i. gemakkelijk was te keeren.

Alle goede dingen bestaan uit twee. ... of drie. Wat zou het zijn? De tweede kwam spoedig. De derde ook; neen toch niet; reuzenpech voor de gasten. Achilles is overwegend Bterker; indien de voorhoede wat meer benul van schieten had, had ze minstens drie maal, toen de keeper niet meer te zien was en de backs eveneens door afwezigheid schitterden, kunnen doelpunten.

Wanneer de Be-Quick keeper eens begint te leeren, binnen het strafschopgebied te blijven en vervolgens binnen het doelgebied, zal er al heel wat gewonnen zijn.

De halfs bepaalden zich deze maal nog te veel tot verdedigen. Voorhoede niet bijzorder. „C>j" was weer je man. Wanneer hij Bruins echter naast zich gehad, zou de verdediging ontegenzeggelijk hechter geworden zijn. Meihuizen liep te ver weg.

De collega's back's aan de overzijde, Eecen en Stern, waren uitstekend. Achilles had goede half-backs medegebracht. De voorhoede was

goed in het veld; voor de goal echter mankeerde er nog al wat aan. Keeper behandelde wat hij kreeg naar behooren.

Als ze maar willen, dan kunnen ze wel, de Velocitas mannetjes. De strijd om de laatste plaats heeft altijd een bijsonder karakter. Dan is het of het oude vuur er nog weer inkomt; dan worden de tanden op elkaar gezet; dan wordt er nijdig gekopt en soms wel eens wat al te nijdig getrapt.

De strijd is beslist; tenminste zoo goed als. Wanneer geen biizonderheden zich voordoen,

als een plotseling optreden der L V.V.'ers of een bijzonder snel falen van een van de leidende partijen zal L.V.V. de deur wel

moeten dicht doen. Het is zeer zeker een vroege

profetie: er is echter aanleiding genoeg voor.

Spoedig na elkaar doelpunt Velocitas twee maal. L.V.V. vindt het net slechts een maal

zoodat rust komt met 2—1 voor Velocitas.

SDoedig maakt L.V.V gelijk waarna Velo¬

citas het winnende goaltje onder daverend ge-

iuich ter wereld brengt.

Het publiek was als gewoon mopperig over den

scheidsrechter; we zijn dat echter al lang ge¬

woon en gaan, evenals de scheidsrechter, de lieve aanhalingen met vriendelijk stilzwijgen voorbjj.

Bij Vêloeitas waren keeper en backs goed. Koster •* Wieringa zeer goed *1« halfs. terwijl

de gebroeders Bakker de voorhoede zooveel zjj konden verzorgden.

Bij de gasten: voorhoede soms heel aardig. Van Staa als half zeer goed. Volkmaars iets onzeker maar toch nog goed.

De reis naar Groningen vond V.A.C. zeker te ver; GW. wint al zeer gemakkelijk en bezet de derde plaats.

. „MoLLEBOON .

E M M.—B.O.Z H.B.S. 6—1.

Op voorgeschreven tijd stellen beide elftallen zich op, de Bergenaars met 4 invallers, E.M.M. voltallig, doch met geheel gewijzigde opstelling ; o.a. speelde Doornbos, in Vlissingen beter bekend als „dikke" of „Loe", rechtsbinnen. Maar

hij had een profetischen blik, want ae acnier-

back in zyn plaats stond te Devnezen nu uo kou, omdat-ie zoo weinig te doen kreeg.

Het begin is voor de Vlissingers, die, gesteuna door den Air,ken wind, knapjes op den bal zitten

en tallooze schoten lossen, waaronder aie van den rechtsbuiten mogen genoemd worden.

Maar de doelman was niet voo oe poes, en met dankbare hulp van het palen, hield hij

zijn doel schoon. KM-Dl. is beslist sterKer maar kan dit niet in doelpunten toonen. Na ongeveer

20 minuten veroorzaakt een der acnrerspeiers eeu strafac^op en dank zij van de Kreke was de stan 1 1—0, daar hij met een zacht doch listig

schot den keeper verschalkte. JNa eenigen uju

weet dezelfde speler, ongetwijfeld de bede voorhoedeman, met een zuiver schot den doelman

wederom te passeeren, waardoor de rust mei 2—0 intrad.

Na de rust is E M.M., hoewel met tegenwind spelende, geheel en al de baas. De zeldzame

uitvallen van Bergen-op-ZiOom stranaen ui voor- öf op achterback, waardoor Flood in het doel een zalige dolce far niente in de W genoot.

Keeper en achte.back van H.B.S. werken puik, doch tegen het voortdurend aanvallen van E.M M. binken ze toch niet bestand.

Het 3e doelpunt komt van den centervoor, die knapvoetig tusschen de beide backs heendrijft en met een brst linksch schot het publiek dóet juichen. Het 4e doelpunt is eveneens van hem, daar hij een voorzet van links ineens k<ihard inzet. Even later een zuiver schot van hem, en hij he>ft den hattrick verricht. Eindelijk Kopt de linksbuiten uit een voorzet van rechts den bal in 't net, waarmede de stand 6—0 wordt

't Wordt den Bergenaars du toch te kras; ze zullen en moeten — uit de schande. De acbterback gaat plotseling een algemeenen aar val leiden en door 't mistrappen van E.M.M. s voorback heeft de H.B.S. achterback geen moeite om den bal over de lijn te trappen, waarmede de eindstand 6—1 geboren werd.

Over 't algemeen is het spel van H.B.S. tegengevallen; alleen de keeper en achterback hebben „braef stant gehouden". De overige spelers middelmatig.

Bij E.M.M. van de Kreke en Visser je luidjeB.