is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 47, 19-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

Direct na de hei vatting is het spel weer zeer geanimeerd, daar de partijen nu volkomen tegen opgewassen zijn. Dan is het Sparta, dan het Quickdoel in gevaar, doch voorloopig blijft de stand 1—0, niettegenstaande het harde werken van Weltevreede en Jurgens. Een kwartier voor het einde weet Quick voor de tweede maal te doelpunten. De bal werd juist getrapt over het hoofd van den uitgeloopen Blom, Welschen stond in het doel en trachtte den bal nog weg te koppen wat echter niet gelukte en zoodoende beiandde de bal vrij gelukkig in het doel. Nog eenige fanatieke aanvallen van het ditmaal goed spelende Sparta en het is tijd.

Bij Sparta waren Weltevrede, Jurgens en Welschen de besten, vooral Weltevrede belooft zeer veel. Bij Quick was de verdediging over het algemeen goed.

Voordat deze wedstrijd plaats vond had om twaalf uur op hetz< lfde veld de wedstrijd Sparta UI—B.A.P. II 0-1

plaats.

Direct na den aftrap is Rap sterker en binnen vijf minuten weten zij dan ook door een mooien kopbal van den rechtsbinnen de leiding % te nemen, welke goal later bleek de eenige van den gehoelen wedstrijd te zijn. Dg Spartavoorhoede speelt aardig samen doch zij kunnen tegen de grootere Rapspelers niet op, zoodat eiken aanval op de backs of den keeper strandt. Met 1—0 komt de rust.

Vol goeden moed beginnen de Rotterdammers de tweede helft, maar een mooie kans wordt door te vlug schieten danig verknoeid. Dan begint Rap zich een weinig meer te roeren, doch ook de roodwitte verdediging is op haar post zoodat het einde komt met een Amsterdamsche welverdiende overwinning met de „oldd goal".

De komende Zondag. Aan de Prinsenlaan de wedstrijd van het seizoen. In welk een vorm de beide elftallen ook spelen of ze goed of slecht zijn altijd is deze wedstrijd de „aangenaamste", mooiste en krachtigste wedstrijd geweest. Temeer waar nu op het oogenblik beide elftallen in goeden vorm zijn, belooft deze strijd iets enorms te worden. Ons aan een voorspelling te wagen lijkt zeer gedurfd, toch zou het mij als Rotterdammer ten zeerste verwonderen indien Sparta niet a.s. Zondag D.F.C. haar tweede nederlaag bezorgt, wat echter wel met een zeer klein verschil zal zijn.

V.0 O komt met drie elftallen in het veld. R.A.P. moet door het eerste in eigen hol bestookt worden, wat echter voor hen geen bezwaar is om den wedstrijd kalmpjes te winnen, het tweede krijgt H.B.S. 2 op bezoek wat ook twee punten beteekent.

Voor de derde klasse O hebben twee wedstrijden plaats waarin stadgenooten betrokken zijn. Xerxes speelt haar returnwedstrijd in Gorkum. Wat V.F.C gedaan heeft, moeten ook zij kunnen, ook om in de „running" te blijven is het beslist noodzakelijk dat uit de Merwestad twee punten medegebracht worden.

Neptunus heeft voor a,s. Zondag het traditioneele zachte eitje, het eenige waar de blauwwitten zich voor moeten inspannen is om

een goed doelgemiddelde hier machtig te wordeD' U.S.C. gaat weer een nederlaag tegemoet ös nu tegen Aj ix in Amsterdam, het is echter t' hopen dat zij nu eens een paar doelpunten tegen zullen scoren.

Ten slotte nog de tweede klasse reserve voor welke competitie D.V.S. naar Delft moe* Indien met een volledig elftal gegaan woro" kan gewonnen worden, hoewel het tegenóver* gestelde mij in het geheel niets verbazen zo*

W. S. B.

Uit Breda.

Eene teleurstelling. Hoe dikwijls reeds dwarsboomde Pluvius on«' voetballers en voetballiefhebber?. Dit seizoe^ echter scheen hij ons zeer genadig; alles ha' tot heden zijn geregeld verloop, waardoor d'r competie dan ook des te animeerender blijft; En de wedstrijd, die voor dezen Zondag op fa*' program stond, Velocitas—Sparta, deed alle'; naar den grooten dag hunkeren. De geheel' \ week door werden kansen en mogelijkhedt' besproken. Vrienden en kennissen werden over gehaald vooral oens naar dezen strijd te ga»' zien. Menschen, die heel vroeger ook wel eeO' gevoetbald hadden, doch zoo langzamerhand vergeten waren hoe een voetbal er uitziet, wilde* faïer toch weer eens tegenwoordig zijn. V1' secretaris van Velocitas moet wel een groO' aantal aanvragen om kaarten gekregen hebbed; Enkel6 enthousiasten gevoelden zich echter *; dagen te voren niet gerust over het weer. Zo' de regen nu alles moeten bederven? Het tel*'' grafisch weerbericht deed ons Zaterdagmorge' nog het beste hopen voor den Zondag. W'r betikten den barometer. Ook die gaf moe»; We keken naar het haantje van den toren. D*' verliet langzaam aan den regenhoek. Maar al1 wilde Pluvius ons een toonen, dat hij zich bove" menschelijke berekeningen weet te stellen, od'\ lastte hij zich boven ods stedoke in een enkel'1 bui, die echter duurde van Zaterdag, toen d'; zon haar hoogtepunt had bereikt, totdat d'; Zondag zijn intrede had gedaan. DikdruppeleD^ viel de regen ook gestadig neer op het Velocita*1 '■ veld, dat ondanks zijn draineering dezen watef'; overvloed niet verzwelgen kon. — -„Velocita* terrein afgekeurd". — Een gevoel van onvol' daanheid, van ontevredenheid kwam over ooft; terwijl de spanning, waarin we de geheele weelj verkeerden, een gevoel van vreugde of sma' eischte. Zoo bleven we dus gespaard voo' voetbalvreugd of voetbalsmart. Of neen, d' smart kregen we toch nog. Op het exercitie, terrein mochten 2 wedstrijden voor den Bra^, Voetbalbond zich in eene ongewoon drukk' belangstelling verheugen. Zeker werden on^ spelers hierdoor een weinig nerveus, althaö' beide Bred. vereenigingen verloren. Noad I' met 3—4 van Vios (Bergen op Zoom) en Vi»' (Breda) met 0—1 van Concordia (Roosendaal) Velocitt s II moest zich te Tilburg met Willem v meten eu liet zich met 2—0 kloppen. Toe' heefc deze nederlaag haar aangename lichtzijde Velocitas II, dat dit jaar voor heel sterk gol^ behoorde tot de meest gevreesde tegenstander' in de West. 2e klas. En wat blijkt nu? D»' ze geen haartje uitsteekt boven onze Zuid. 2' klassers. Dat deze gerust met vele West. 2S