is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 47, 19-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

geeft hem geen kans. Kort hierop een aanval van links. v. Berckel zet voor en de middenvoorwaarts loopen den bal er in.

Quick blijft over het algemeen nog aanvallende, maar vooral door het slechte schieten van v. Berckel levert dit niets op.

O.D.O. werkt steeds stevig door. Eens trapt Wijnmalen tegen Sprenger, de bal springt naar van Oudheusden, die mist en de rechtsbinnen van O.D.O. krijgt een prachtkans, maar het schot wordt in een hoekschop omgezet; deze goed genomen wordt echter door Etty weggewerkt. Even later is het rust en 2—0.

Na de thee krijgt Q. wind tegen en over het geheel is de bal meer op haar helft, dan op die van O.D.O. Bij O.D.O- is het voornl Vredenburgb, die goed naar voren geeft, maar de voorhoede is veel te onbesuisd, om hiervan te profiteeren. In de Q -achterhoede liep aUes onverklaarbaar door elkaar. Etty mist aanhoudend, doch herstelt zich gelukkig telkens

weer.

De Q.-voorhoede heeft gemakkelijker spel

tegen de 2 achterspelers van O.D O., dan voor de rust tegen bijna bet geheele elftal en de gevolgen zijn dan ook vinnige aanvallen door het geheele vijftal. Bij een daarvan lost van Heijden een schot; de achterepeler wil tegenhouden, verandert den bal van richting en de stand is 3—0.

Even later krijgt Jeekel een tam schot in handen, talmt met wegwerken en de Coningh tipt den bal uit zijn vingers door het doel.

Dan weer aanvallen van O.D.O., die echter steeds op niets kunnen uitloopen. Aanhoudend plaatst van Oudheusden hard over alles heen naar zijn voorhoede, die dan gemakkelijk spel heeft. Het duurt echter vrij lang eer van Steenvelt met een mooi geplaatst schot laDgs de paal den stand 5—0 maakt. Even daarna komt het zesde punt echter vrij gelukkig, door niet voldoende opletten, waardoor v. Heijden den bal kalm in open doel kan leggen.

Uit Arnhem.

't Zag er Zondagavond zwart van de menschen, op't anders toch al tamelijk drukke stationsplein. Honderden stonden daar in dichte groepen voor den linkeruitgang den vermoedelijken afloop te bepraten van de Arnhem* che verrichtingen in den Bosch. Vooral na de bewuste nederlaag in Enschede was de spanning groot geworden. Het stevig clubje enthousiasten dat Vitesse vergezelde, zal wel haar krijgsgehuil hebben laten hooren. Maar dat kan niets geweest zijn vergeleken bij het arenagebrul dat hier losbarstte. Reeds toen de trein binnenstoomde had je 't lawaai aan den gang, 't geschreeuw hield aan en kwadrateerde zich bij 't vernemen van het enkel woordje: gewonnen, en werd zelfs oorverdoovend bij de verschijning van de spelers. De geestdrift was enorm, gejoel gejuich en gezang klonk aan alle kanten; toen ging 't in optoeht de stad in, wie eenmaal in 't gedraDg was, moest tegen wil en dank mee, de meDSchenBtroom was niet tegen te houden tot in de stad, waar de menigte zich langzamerhand verspreidde en eindelijk, enkele joelende, luidruchtige troepjes uitgezonderd, verloren ging in de gewone Zondagavond-stadsdrukte- 't Was

dus zóo. Vitesse had zich op de eerste plaat? hersteld, nu rest nog die te handhaven 1

Ook het, tweede elftal had gewonnen, maar] hoe! 'n Magere 2—0 was alles, waar met 'n fatsoenlijk samenspelende voorhoede wel haast dubbele cijfers te bereiken waren geweest. We zullen er ook maar niet veel van zeggen want wat er van te zeggen is, is zeker niet veel goeds. De voorhoede van Vitesse waaronder twee invallers, voldeed absoluut niet, 't waS/ nog geen 3e klas. 'k Zonder da wing S'eijgerwalt -Nijenhuis hiervan uit, den laatste aangezien hij niet op zijn gewone plaats speelde, den ander vanwege behoorlijk speJ. De ster der 23 was zonder twijfel Calonne, die als middenspeler in afnemen en plaatsen verreweg de beste was. v. d. Hout en Westra ook goed. Göbel kreeg bijna niets te doen. Voor de'pauze speelde Vitesse bovendien met 10 man; de elfde was voor de variatie eens zander voorkennis weggebleven,

Aan de zijde van G.V.C. was het beste spel te zien van den speler die na rust midden voor speelde, verder den midden-midden en achterachter speler. De rest zwakjes. W. H-

Uit Groningen.

Be Quick II-G.V.V. 1-8. Ofschoon bovenstaande derde klasse ontmoeting me, wegens de nijpende koude, eu niet zoo bijzonder aantrok, heeft m'n voetbaihart gezegevierd over kouvattingsillusies. Zooals meermalen gezegd, leent een derde klasse ontmoeting zich niet tot uitvoerige bespreking, ten eerste omdat de nog jeugdige broekies gewoonlijk te veel in de hoogte worden gestoken en ten tweede omdat het spel, waarin combinatie gewoonlijk verre is, zich niet tot beschrijving leent.

Met m'n eerste bewering is niet gezegd, dat het allemaal jochies zijD, die derde klassers; wel neen. We vinden fr zelfs luidjes onder, die vanwege hun spel, maar ook door huti lichaamsgrootte zeer zeker een plaatsje in het eerste Be Quiek of Velocitas waard zijn.

Wat dat nog eenmaal moet worden, wanneet een onzer derde klassers, Forward of G.V.Vgaat promoveeren. Ik weet het werkelijk niet. Een feit is het, dat Forward naar de 2e klasse solliciteert en beslist in aanmerking komt. „Ooc currentie doet den handel brven", is zeer zeker een waar woord; in de voetbalwereld is deze zinsnede iu geen geval van toepassing.

Be Quick II dat niet £>p volledige sterkW was, kon het niet tegen de G V.V.'ers houder).

Met de rust was de stand 4—0; de rood' witten vonden het net der Be Quick-menscbeO nog 4 maal, terwijl de gastheeren uit een slecht wegwerken der G.V.V. verdediging hun eewê doelpunt maakten.

„Molleboon".

Uit Leeuwarden.

■ L.V.7.— W.V.V. 1-4.

Een uitslag als hierboven aangegeven zulle" zeker weiuigeD, die dezen wedstrijd in det> begijne bijwoonden, hebben verwacht, en latej> we 't er direct aan toevoegen, de laatste 1" minuten hebben 't hem gedaan.