is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 48, 26-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

echter voor dat doelpunten uitblijft, terwijl ter Spil en vooral Kater keurig hun voorhoede aan 't werk zetten.

Een snel opbrengen van ten Cate volgt, dan belandt de bal na eenig heen en weer getrap bij de Beer op H.F.C's linkervlnugel. Off-side geroep. Oosterveen laat doorspelen, daar de bal het laatst door een roodbroek is aangeraakt. Een hoog draaiend schot komt op Utermark af. Haarlem's doelman bevindt zich in een moeilijke houding, hij kan het leder slechts ten deele raken en de bal komt met een kalm boogje in het net terecht 2—2.

Groot enthousiasme onder de H.F.C.-supporters, terwijl het de roodbroeken natuurlijk niet aan aanmoedigingen ontbreekt.

Haarlem valt ontstuimig aan, doch H.F.C's verdediging doorstaat de pressie en komt dan, door keurig werk van Kater nog even voor [Jtermark's doel. Verder kan echter geen der partgen doelpunten en spoedig komt het einde met een gelijken stand.

Toen de H.F.C.'ers na afloop in hun rijtuig naar de stad terug reden werden ze op zeer onaangenaame wijze bewerkt met graszoden en en steenen, door een troep gespuis, dat zich bn Haarlem's grenzen had opgesteld. Gelukkig hadden hierbij geen ongelukken plaats en ik vermeld dit feit dan ook meer 'om te toonen, nat het voetbal enthousiasme langzamerhand meer onder diegene komt die er buiten staan en dat door zoo'n groote populariteit ons spel wel eens benadeeld kon worden.

Uit Leiden.

Dat vroeger zoowel gesmade Ajax-terrein bleek nog zoo slecht niet te zijn en tot verwondering van niet weinigen ging de wedstrijd Ajax—Hercules door, hoewel scheidsrechter de Vries allervroomst moet staan draaien hebben. Ajax heeft ongelukkig verloren, want eei der doelpunten, door Hercules gemaakt, was beslist buitenspel, maar het ontsnapte aan het oog van den leider. Of deze het advies ook gevraagd heeft van den heer Homoet, die als grensrechter fungeerde, weet ik niet. Dit is mij vrij zeker: 1900 zal Ajax wel op de laatste plaats zien en zien blijven, of er moet een reusachtige verbetering komen. Verder gelooven wij, dat Hercules niet zoo'n zwakke broeder is, waar het voor doorgaat, mits volledig.

Opvallend was het goede spel van v. Zanten, die v. Braam verving en we moeten hem een woord van hulde niet onthouden, dat hij telkens bereid is zijn vereeniging nog in deze moeielijke dagen te steunen.

We willen hopen, dat de Ajaxiden na deze slagen niet bij de pakken neer zullen gaan zitten. Er is maar een weg tot verbetering, n.1. oefenen. Dit wordt over 't algemeen door het elftal nog te weinig gedaan en 't wil er bij mij niet in, dat er niet een of twee middagen daarvoor te vinden zijn.

Ajax II kwam wellicht ten gevolge van het slechte weer maar met 8 menschen en de Sportman nam voor alle rampspoeden in den NV.B. geleden hier weerwraak.

D.O.S. bleef op haar eigenaardig terrein Ajax III de baas, op het randje af, want aan

die 6—4 kleven enkele ongerechtigheden. Deze nederlaag van Aj ix III verhoogd de spanning, wan ook 't vierde zal nog wel een woordje meespreken, zoodat we als ernstige candidaten blijven beschouwen: D.O.S., Aj*x III en 't Vierde.

A.F.C.—D.V.V. 8—1.

Zondagmiddag ging ik met loome schreden „de Meer" in, ja waarvoor, dit wist ik eigenlijk zelf niet, want veel hoop om een voetbalwedstrijd te zien had ik niet na zulke geweldige regendagen. Ja dienzelfden morgen regende het nog! Edoch, nog in de Linnaeusstraat zijnde, zag ik een man staan, met een groot bord, waarop met vette letters stond „A.F.C terrein goedgekeurd". Aanstonds ging ik „full speed" op het A.F.C.-terrein af. Daar aangekomen, na inmiddels vaart verminderd te hebben om voorbij den grooten keeshond, welke het A.F.C terrein bewaakt, te komen, zag ik dat consul Timmermans schoon gelijk had het veld goed te keuren, daar het werkelijk best bespeelbaar was. Ja, er waren zelfs een paar honderd toeschouwers. Op dezen dag bleek het groote gemak van een plankier, zooals hier aanwezig is. Men stond er nu heerlijk droog en kreeg geen natte voeten.

Zoowel A.F.C. als D.V.V. komt met een paar invallers in het strijdperk. A.F.C wint als gewoonlijk den toss, en verkiest eerst met wind tegen te spelen, en precies 2 uur trapt van Geus af. Aanvankelijk heeft D.V.V. het spel in handen en bestookt dan ook het hoofdstedelijke doel. Indien de A.F.C. verdediging niet zoo in vorm geweest was, nu D.V.V. had het niet bij e'e'a tegeDpunt gelaten. Ettelijke hoekschoppen volgen elkaar op, welke alle op één na goed genomen worden. Bij één dezer hoekschoppen had D.V.V. werkelijk pech toen een keihard schot tegen de bovenlat aankwam. De bal sprong terug in het veld, en werd naar de rood-zwarte voorhoede getransporteerd en daar begon het lieve leven. Tates met een spurt langs de lijn, passeert naar de Graaff, deze naar Togneri en de bal moest naar het midden. (1-0) Van dit oogenblik heeft A.F.C. het spel in handen, want wat de groen-witten ook werkten, steeds verhuisde de bal weer naar de Amster damsche voorhoede.

Wonder boven wonder de Graaf „pingelde" zoo goed als niet meer, maar speelde werkelijk mooi samen. Ziet de Graaff nu eindelijk in, dat hij hiermede veel beter opschiet en het voor zijn medespelers veel aangenamer is? Nu waS zijn spel werkelijk goed. Het duurde dan ook niet lang of no. 2 was er. Wel trapte één der D.V.V.'ers zelf den bal in het net, maar m. i. kon hij niet andors met 3 tegenstanders om zich heen, zoo goed als op de doellijn staande.

Nu begon D.V.V. weer wat beter samen te spelen en gelukte het Roldanus een mooi schot op het doel te geven. Blanken vangt op, wacht te lang, wil dan wegtrappen, met het gevolg dat hij tegen een aanloopenden D.V.V/er trapt en nu was de stand 2—1. Ik zal niet elk doelpunt afzonderlijk vermelden, maar met de rust en de thee was de etand 4—1.