is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 1, 07-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET S PO

- Met goud- of kurk mondstuk -

Afdeeling E. Gennep—N.E.C. 0—5 G. Beynvoort. Wagening.—Vitesse II2—0 W. F. Slee Jr. Warnsv.—Hert. Hendr 3—0 E. Wolbers. G.V.C. II—Theole 1- 1 G. W. Hijnekamp. Zuidelijke Afdeeling. Afdeeling A. D.O.S.K.0 —Zeel. II 5—0* E. M. van der Veer. M.V.V.O.—E.M.M. 1—1 M. Ventevogel.

Afdeeling B. Eindhoven—Helmocd 1—4 A. Orillirg.

Afdeeling D. M.V.V.-M.S.V. 1—2 S. L. Mekel. Noordelijke Afdeeling. Afdeeling A Veendam—Achilles 4—1 Mr. M. S. Kalma.

Afdeeling C. Upright—Voendam II 0—2 J. Post. *) Wegens niet opkomen. **) Uitslag nog niet bekend.

Uit de Hofstad.

Het nieuwe jaar ia door de Duinoordsche eerste-klassers slecht ingezet: H.B.S. en Quick werden Zondag geslagen door tf gens'anders van middelmatige kracht, waardoor zjj thans de laatste plaatsen op de ranglijst innemen en het ziet er momenteel niet naar uit, dat een van baie zich in dit sdzcen nog voldoetde zal kunnen herstellen om in deze slechte poatie verbstetiig te brenger. Naar ik vermoed, zal de wedstrijd Quick—H.B.S. op Hanenburg wel do beslissing brengen, welke van beide clubB als hekkesluiter het seizoen zal eindigec. Een troost moet het wel voor de Duinoordtcho voetballers zgn, dat dit seizoen degradatie is uitgesloten. Bedriegen echter de teekenen niet, dan gelooven wij, dat dit slechts uitstel van execu ie is en dat de tijd niet ver meer is dat den Haag een harer eersteklasse-vereenigirgen z»l moeten verliezen.

Er is reeds meermalen gezinspeeld op eene fusie van bei ie Duinoordsche clubs en ook ik geloof, dat op den langen duur daaraan niet te ontkomen zal zijn, omdat de voortdurende concurrentie, welke voorspruit uit de aangrenzende ligging der terreinen, te eeniger tijd d*n fiaantieelen dood van ééa, misschien wel van beide vereenigicgen tengevolge moet hebben. Indien echter — fcet oogenblik schijnt niet '<èr meer — een van beide moet degradeeren, dan zal dit feit onmiddellijk nieuwe levenskracht schenken ■ aan de zustervereeniging, die het geluk heeft gehad zich in de moeilijke tijden, welke het

E T B L A D.

p!l|]||[|llll[|l!inillllllilll!!l!llll!llillW

VAANDELS - MEDAILLES

1GEBR. v. OVEN - DEN HAAG. |

HOFLEVERANCIERS. g

| LEVERANCIERS VAN DEN N.V.B. EN HONDERDEN VERENIGINGEN.

SHIRTBOROUURSELS.

■VLAGGEN - INSIGNES!

:!.',:.!.::/:.::;,:!.;;;■

Duinoordsche voetbal thans doormaakt, staande te houden. Want, naar ma e meaning, is erin onze stad thans slechts voldoende plaats voor twee e jrste-felafso clubs. Ik grond deze bewering op de uitsrst geringe publieke belangstelliog hg bei meerendeei der Duinoordsche wedstrijden — eene machtige factor in deze tijden — en op da zeer ongunstige resultaten door H.B.S. en Quick in da laatste jaren bereikt.

Ni ast een krachtig H.V.V. zal één Duinoordsche vereeniging alleszins reden van bestaan hebben. Het zal dan mogelijk zjjn do>.r eene doeltreffende regeiicg der wedstrijden concurrentie uit te sluiten en — het lijdt geen twijfel — het Duinoorische voetbal zal dan wederom komen op het hooge peil, waarop bet een tiental jaren geleden stond.

Dit alles ware door fusie vrijwillig te bereiken. Ik vrees echter dat eene fusie wel een vrome wensch der ware Haagsche voetballiefhebbers zal bleven.

Zondag kwam de zwakte van den aanval der beide Duinoordsche ploegen weer duidelijk aan den dap.

Op Hout rust kregen onze stadgenooten eene goede kacs op eene overwinning i oor de onvolledigheid van het Haarlemsche elftal, waarin liefst vijf spelers door reserves waren vervangen. De voorhoede der kraaien bleek echter tot niets goeds in staat en zelfs Rappard, die zich anders gunstig van zijn corfraters onderscheidt, kroeide thans even hard mee. Ia de eerste helft, toan H.B.S. het voordeel van den vrij stevig n winl had, kon het vijftal het zelfs tot gean doelpuat brengen, terwjjl de roodbroeken dankbaar gebruik maakten van eene fout van Alting Siberg en met een goed schot van Hartog de leiding namen.

Vlak na de rust kreeg de Haagsche voorhoede eene bevlieging, waardoor de toeschouwers in de meening kwamen, dat eene overwinning hunner stadgenooten toch niet zoo geheel onmogelijk zou zijn. Reeds aanstonds maakte Viescher aans talten om den stand gelijk te m&ken, hetgeen e?enwel niet lukte. Doch na ongeveer een kwartier schoot Bos den bal langs Van Eek ia het net en bracht daarmede de partijen op gelijken voet.

De vreugde over dit succes was van zeer korten duur; de Haagsche voorhoede verviel in de oude lakschheid en daarmede was de kans op eene overwinning verkeken. Als Healy dan op inderdaad keurige wijze een Haarlemsch punt scoort, laten de heeren den moed geheel zakken, hetgeen tengevolge heeft, dat de roodbroeken gelegenheid krijgen bun voorsprong te vergrooten, waarvan dankbaar gebruik wordt