is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 3, 21-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HIT SPOETBLAD.

Wilb. V. 4a—W 'meer 4 11 u. A. de Ridder Avanti 3 - Eendracht 11 u. M. de Koning

Uitslagen 17 Jan.: Swift 1—Hortus 1 3-4 L. de Beer

V.R.C. 4—Ajax 4 3-1 C. Ponsen

A.D.W. 1-W'meer 1 2—3 T. C. Visch R.C.A. 2—8parta»n 3 2—0 R. Knaup BI. Wit 4—Neerl. 3 0—11 W. Mesehendorp

D.E.C. 3—Avanti 1 0-7 6. Boomgaart

O.D.E. 2—G.O.V.C. 1 6—0 C. Sohieveen

Wilh.Vooruit 3-Hortus 3 1-2 E. J. Peeper D.E.C. 4—0 D.E. 8 2—8 A. van Dam

V.V.A. 5—Wilh. V. 4a 4—1 Th. Bosch

Veranderi g van secretariaat: Olivio: J. H. Mensink, Beulingstr. 19. de Spartaan: J. M. Meyer, Singel 45 huis.

Geschorst: J. Roos, stc.et, van de ver. Sloterdijk, wegens het inzenden van een wedstrijdformulier frauduleus ingevuld, van 18 Jan. '15 Ut 18 Februari '15.

De vereen, wordt in herinnering gebracht dat het spelen van wedstrijden zonder lijnen niet geoorloofd is. De straf hiervoor bij reglement bepaald, zal streng worden toegepast. H.H. Scheidsrechters worden uitgenoodigd steeds toe te zien dat alle lijnen aanwezig zijn.

Bestuursbesluit: Wanneer een scheidsrechter aangewezen voor een wedstrijd niet opkomt, hebben beide partijen het recht onderling een ander te verzoeken zich met de leiding te belasten. Mocht de onderling aangewezen scheidsrechter niet zijn een bondsscheidsrechter, ef bondsscheidsrechter, doch lid van een der beide partijen, dan zal alvorens de wedstrijd aanvangt een korte verklaring in dupo zijn op te maken, waarbij de beide aanvoerders verklaren genoegen te nemen met de leiding van den aangewezen scheidsrechter. Elk der partijen zendt die vei klaring gelijktijdig met het wedstrijdformulier san het secretariaat in.

Bestuursbesluit: Elke vereen, is verplicht alle leden op te geven aan het secretariaat. Die opgave moet vergezeld gaan van de versohuldigde contributie. Het niet opgeven van leden zal voor iedere overtreding gestraft worden met een boeto van /2.60.

Ingerolge art. 147 zal de wedstrijd Aj»x 4—BI. Wit 3B opnieuw worden vastgesteid, evenzoo S.N.V. 3—Watergraafsmeer 3 en zal krachtens art. 148 met Avanti 2—Sloterdijk 1 hetzelfde geschieden.

Boeten. Nr.: 59 D.W.S2 /lonn.inv., 60 Spartaan 4 / 5 w. n. o. teg. W.G.O.V-V. op 8 Nov. 1914, 61 Olivio 2/1 niet voldoen declaratie L. Hammelburg, 62 Rapid 2 / 5 w. n. o. teg. Olivio, 63 LeProgres 1/1 niet juist melden uitslag, 64 O.D.E. 2 / 1 te Iaat beginnen.

Gerehabiliteerd: door Amstel G. Koster, door V.C.A.. C. de Ridder, door Olivio Th. van Lent en K. Vermeer.

Geschorst door den A.V.V.B. J. J. H. Witling Jr., secret. S.B.O., de Clercqstraat 105, van 13 Januari tot 1 Mei 1915.

Geroyeerd door W.I.K. (A.V.V.B.) J. D Altink le Tuindw.str. 1, C. de Vries v. Bentinckslr. 12; door de Germaan H. J. Reuter Wittenstr. 18; door S.B.O. (AV.V.B ) H. Nolting Goudsbloemstr. 136, K. de Wit J. v. Lennepatr. 256; door A.W.A. D. J. van Ommeren Atjehstr. 53, W. Thijssen Jac. v. Campenstr. 6, D. Boseh Ruysdaelstr. 44, U. Mentink Kerkstr. 151, F. A. Ferribilzin Kerkstr. 151, J. P. Eybaard Brouwersgracht 8, J. Zaagman Cliffordstr. 13 B. Steffhaan Kanaalstr. 26, G. Loog Lauriergracht 87.

Op den soheidsrechterslijst bij te schrijven: D. Hamstra Jr., Hasebroekstr. 14. J. H. G. Weber, O. Z. Achterburgwal 150.

Verbetering: G. van Heuzen, Btederodestr. 69 huis.

Enkhuizen. H. D. Da.DE H.Nzn. aecr..-penn. Schoolwedstrijden.

De sehoolwedstrijden zullen dit jaar worden gehouden op 1, 2 en 3 April, terwijl de finales van alle afdeelingen op een nader te bepalen datum (waarschijnlijk Donderdag '29 April) zullen worden gespeeld.

De wedstrijden zullen waarschijnlijk worden gehouden op de terreinen der Vereenigingen .Volharding", „V.V.A.» en „Blauw Wit".

De inschrijvingen kunnen plaats hebben tot uiterlijk Zaterdag 21 Februari, en wel door Amsterdamsehe schoolelftallen (studenten- en dergelijke elftallen zijn uitgesloten) en worden slechts dan geaccepteerd,

Limbupgsche Voetballers!

Koopt Uwe schoenen, voetballen en verdere Sportbenoodigdheden uitsluitend bij

JACQ. LANGENHOFF-CUYPERS

Swalmerstraat 23 - ROERMOND b hh :a

indien ze vergezeld gaan van eene duidelijke opgave van de namen van alle deelgerechtigde spelers met hunne voorletters, van het jaar en den datum van hunne geboorte, benevens van het costuum van het elftal.

De spelers moeten op den dag der wedstrijden rog leerling zijn der betreffende school.

Deze opgaven moeten, door den aanvoerder onderteekend, aan mij worden toegezonden, waarop deze ze, door mij gecontroleerd, terug ontvangt, om ze dan tenslotte door den directeur of een der leeraren mede-onderteekend — door welke onderteekening deze verklaart dat de opgaven juist zijn — mij nogmaals toe te zenden. Opgaven, door den directeur of een der leeraren onderteekend, vóórdat ze door mij zijn gecontroleerd, zullen ongeldig zijn.

Men kan deze opgaven tevens vergezeld doen gaan van wensohen ten opzichte van het wedstrijdpro gramma, waarmee dan, zoo mogelijk, rekening zal worden gehouden.

Men wordt er echter tevens op attent gemaakt, dat elftallen, waarvan de opgaven onjuist blijken te zijn, van deelname kunnen worden uitgesloten, onverminderd de straf op te leggen aan hen, die deze onjuiste opgaven verstrekten of daartoe medewerkten.

Er zal, zoo mogelijk, in 4 afdeelingen worden gespeeld; in afd. A door spelers van 15 jaar, dooh niet ouder dan 21 jaar; in afd. B door die van 12 jaar en niet ouder dan 17 jaar; in afd. C door elftallen van gewone lagere scholen, waarvan de spelers minstens den 12-jarigen leeftijd moeten hebben bereikt, doch niet ouder zijn dan 14 jaar; in afd. D door elftallen van gewone lagere scholen en M.U.L.O.scholen, waarvan de spelers 12 jaar en ouder zijn, benevens door elftallen feitelijk behoorende tot afd. B.( doch daarvoor te zwak,

Afdeeling D zal alleen dan worden gevormd, indien daaivoor voldoende deelname bestaat, zoo niet, dan zullen de daarvoor ingeschreven elftallen worden geplaatst in de afd. B en C.

Elk speler mag slechts in één elftal uitkomen.

Alle wedstrijden der afd. B, C en D zullen één uur duren, terwijl de duur der wedstrijden van afd. A later zal worden bekend gemaakt.

Indien een wedstrijd na het verstrijken van den vastgestelden tijd onbeslist is, zal deze worden verlengd met 2 X 7H minuut; is dan ook nog geen resultaat bereikt, dan zal door loting de winnaar worden aangewezen.

Hierop zijn uitgezonderd de eindwedstrijden in de verschillende afdeelingen. De finales der afd. A en B zullen \% uur duren, die der afd. C en D 1 uur; bö gelijk spel zullen zij met 2 X 1% minuut worden verlengd, en indien de stand dan nog gelijk is, nogmaa's met 2 X 7% minuut, is ook dan nog geen resultaat verkregen, dan zal de wedstrijd opnieuw worden vastgesteld en onder dezelfde bepalingen overgespeeld. Mocht ook dan na het verstrijken van den speeltijd de wedstrijd onbeslist zijn, dan zal deze weder één-, eventueel tweemaal, met 2 X 7J^ minuut worden verlengd, waarna bg gelijken stand de winnaar door loting zal worden aangewezen.

Ondergeteekende behoudt zich echter het recht voor, van bovengenoemde bepalingen af te wijken, indien de omstandigheden zulks wenschelijk maken.

Gaarne ontving ik bericht van hen, die in deze wedstrijden als scheidsrechter wenschen te fuDgeeren. Koninginneweg 160 N. G. GEELKERKEN,

Telefoon Z. 1045. Voorzitter.