is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 4, 28-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HIT 8P0RTBLAD

wat aan z'n overigens correcte leiding ten goede gekomen zou zgo.

En ten slotte nog de opmerking waarom er toch altijd voor een gebroken schoenveterer gestopt moet worden. Iets dergelijks gebeurt alleen in ons land, alleen bij ons kan 'n speler, die vergeet z'n schoenveters voor den aanvang van een wedstrijd even natekijken, een wedstrijd voor 'n paar minuten doen staken en daardoor z'n medespelers 'n flinke verkoudheid bezorgen. De scheidsrechter heeft niet het recht hiervoor te staken en wanneer de spelers dat voldoende weten, zullen ze voortaan wel nauwlettender hun voetbaluitrusting in orde maken vóór den wedstrijd.

De nederlaag, Zondag door H.F.C. geleden, heeft de kans, dat deze club eindelijk weer eens 'n kampioenschap zou veroveren, zeer vermin¬

derd en het schijnt dat de strijd hoofdzakelijk tusschen H.V.V. en Sparta uitgevochten zal worden, waarbij H.F.C. toch nog wel eenigen invloed zal kunnen uitoefenen. We denken daarbij aan den voor a.s. Zondag vastgestelden wedstrgd H.F.C—Sparta.

De overige Westelijke wedstrijden leverden twee verrassingen op, beide in het nadeel der Utrechtsche clubs. U.V.V. werd op eigen terrein door H.B.S. met 2—1 geslagen terwijl Hercules met niet minder dan 5—1 het onderspit moest delven tegen D.F.C. of liever — want dat was juist de verrassing — dat D F.C. met 5—1 van Hercules won. Wat U.V.V. aangaat schjjnt het geheele Utrechtsche elftal een miader gelukkigen dag gehad te hebben, zelfs Gillisen en Fortgens waren niet op dreef en ook Vos vermocht de op Buitenweg na vo ledige voorhoede niet in actie te brengen H.B.S. profiteerde van die slapte van U.V.V. om met 2—1 een verrassende overwinning te behalen, waardoor de Haagsche ploeg haar positie weer wat heeft versterkt.

Dat Hercules van D.F.C. zou verliezen, was wel waarschijnlijk daar immers D.F.C. op eigen terrein dit seizoen nog aiet is geklopt en bovendien de Dortsche ploeg na de versterking met den Belgischen international Bossaert, over een flinke verdediging beschikt. De D.F.C. voorhoede is echter tot nu toe een der zwakste uit de Westelijke lste klas geweest, immers in 10 wedstrijden werden slechte 12 doelpunten gemaakt. Zondag maakte evenwel Lotsy reeds in de eerste minuut een doelpunt en daarna bleef de voorhoede zich zoo flink weren, dat het tenslotte een 5—1 overwinning werd.

D.F.C. is hierdoor op de 3a plaats gekomen en verspeelde tot nu toe 2 punten meer dan Sparta en slechts 1 punt meer dan H.V.V. Wanneer dus de Dordtsche voorhoede even productief blijft zou D.F.C. ten slotte nog wel invloed kunnen uitoefenen op het behalen van •en kampioenschap, iets wat men in den aanvang van dit seizoen, toen D.F.C. begon met een elftal, waarin slechts enkele bekende namen, niet had kunnen verwachten.

De wedstrijd Sparta—V.O.C. eindigde zooals

men had kunnen verwachten m een o—1 neder¬

laag voor de roodzwarten. Toch heeft Sparta harder voor de overwinning moeten werken dan men wel gedacht zou hebben, daar de

VO.C-aanval ditmaal veel actiever was dan

in de voorafgaande wedstrijden. Dat slechts eenmaal gedoelpunt werd dackt Sparta aan haar gosde verdediging.

De N.V.B. en de pers.

Ia het Oosten zouden 2 eerste klas wedstrijden worden gespeeld maar beide ontmoetingen werden uitgesteld waarvan de pers weer volkomen onkundig werd gelaten.

Het schijnt, dat men op het bondsbureau van onze gerechtvaardigde klacht om de pers beter op de hoogte te houden, geen notitie wenscht ti nemen en dat men in den Haag eenvoudig doet zooals men zelf verkiest. Toevallig ontmoetten we Zondag een bondsbestuurslid, dien we vroegen wat of toch eigenlijk de oorzaak was, dat de pers zoo stiefmoederlijk door den N.V.B. wordt behandeld. Niet alleen in het mededcelen van veranderingen in het wed-

sh ij d programma maar ook wat de vei slagen

van bestuursvergaderingen betrett, laat ae wel wiliendheid van den N.V.B. tegenover de pérs

wel te weaschen over.

Het bewuste bondsbestuurslid was het vol¬

komen eens met onze opmerking, dat het bonds¬

bureau aan de pers mededeeling van veranderingen in het wedstrij iprogramma behoorde te

doen, temeer waar bleek dat dit kon bereikt worden door het schrijven van e.n enkel briefkaart js. Toen we hierop vroegen om het bondsbureau te verzoeke», eventueel op te dragen, voortaan veranderingen van het wedsir ij "programma aan de p rs medetedeelen, werd hierop geantwoord dat bij dat zou doen, zoodra er sich eens 'n geschikte gelegenheid voor aanbood. Wjj stonden eenvoudig paf en hebben niets meer gezegd. We vragen ons echter af wordt de de N.V.B. bestuurd door het bureau in den Haag of door het bestuur.

Is de toestand inderdaad zoo, dat een bondsbestuurslid „een geschikte gelegenheid" moet afwachten om een zeer gerechtvaardig ie wecsch aan het bondsbureau over te brengen?

Steunfonds en oefenwedstrijden. Terugkomende op de uitgestelde wedstrijden in het Oosten nog de opmerking, dat de wedstrijd Quick—Tubantia werd ingelaseht, nadat Quick reeds overeengekomen was met Aj*x om een wedstrijd in Amsterdam te spelen. Het verleenen van uitstel van dezen ingelaschten wedstrijd heeft echter nog heel wat voeten in de aarde gehad, omdat het bondsbestuur bang was, dat door het spelen van dezen wedstrijd te Amsterdam, Blauwwit minder entreegelden zou beuren tegen H.F.C. II, waardoor het N.V.B. Steunfonds weer zou lijden. Het schünt, dat ook Blauwwit zich in dezen zin tot het Bondsbestuur heeft gewend. Natuurlijk kan ook deze zaak van 2 kanten worden bekeken en is er daarbij voor de opvatting van den N V.B. wel iets te zeggen. Men kan echter moeilijk Aj»x het spelen van oefenwedstrijden beletten, daar de ex-eerste klassers dergelijke wedstrnden niet alleen dringend noodig hebben om hun spel te verbeteren en zich krachtig voor te bereiden voor de taak, Amsterdam weer een eerste klas-club te bezorgen, maar cok om hun fi anc;ëa te versterken. Na de degradatie van Aj»x zijn de inkomsten geducht verminderd en blijven de uitgaven zeer hoog, al wordt er thans niet meer zoo met geld gegooid als vroeger, en zoo