is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 5, 04-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

onzer grootste gewestelijke Bonden nagenoeg stilzwijgend voorbijgegaan.

Op 17 December 1914 toch was het 15 jaar gt leden, dat de Brabantsche Voetbalbond te 's-Hertogenbosch werd opgericht en vanaf dat tijde tip een niet onaanzienlijk deel der populaviscering van ons spel voor zijne rekening heeft genomen. De aard der Zuidelijke bevolking en de stiefmoederlijke behandeling, die het Zuiden van ons land zoowel cp maatschappelijk als op sportgebied ten deel viel in de negentiger jaren, maakten het oprichten en doen gedijen van een lichaam als de B.V.B. uiterst moeielnk, hetgeen te meer bleek tl naarmate die bond zich het lot van een grooter gebied dan uitsluitend Noord-Brabant meende te moeten aantrekken. Dat niettegenstaande dien tegenslag de B.V.B. er in geslaagd is het voetbalterrein, dat ontginning behoefde, te doorploegen en vruchtbaar te maken, kan slechts pleiten voor de deugdelijkheid der fundamenten, waarop het B.V.B.-gebouw werd opgericht. Aanvankelijk met Brabant, Noord Limburg en de Betuwe als ressort, spreidt de B.V.B. thans nog zijne beschermende vleugelen uit over geheel NoordBrabant en de Betuwe, terwijl de oprichting van den Limburgschen Voetbalbond middelerwijl aan de verzorging van het gèheele Limburgsche voetbal is tegemoetgekomen.

Aan mannen als jhr B. de Jong van Beek en Donk, mr. Onnen, mr. Arts, geneesheer Mauritz, luitenant Ererts, mr. M. H. de Boer e. a. is het voatbal zeer verplicht. Zij toch zijn voor een goed deel de baanbrekers geweest voor het Brabantsche voetbal, door de een langer, de ander korter, te behooren tot de leidende krachten van Bond en spel in het Zuiden van ons land. Het tegenwoordige bestuur, bestaande uit de heeren mr. P. Arts, J. van den Meerendonk, D, C. Spaan, A. Ginter en J. Kanen, stelt ons borg, dat ook in de toekomst de B. V. B. zal blijven het voor den bloei van ons spel in 't algemeen en dat van het Zuiden onmisbaar geworden lichaam. Aan den B. V. B., die destijds den ruggegraat kon leveren voor de Zuidelijke eerste klasse, danken we de mogelijkheid dezer afdeeling en het pleit voor de kracht der organisatie, dat niettegenstaande de zware aderlating ter gelegenheid der forme ring der Zuidelijke derde klasse, de B. V. B. zich dapper door dit gevoelig verlies a>.rt flinke vereenigingen heeft heengeslagen en tbaas nog het bewind voert over 56 elfrallen en o. m. vasten voet heeft gekregen in WestBr«banr, dat in schier elke plaats, als Roosendaal, B&rgen-op-Zoom, Oudenboscb, Beek, Etten, Leur, Terheijden en Zevenbergen, een of meer B. V. B. clubs bezit. Een woord van hulde aan den vijftienjarige is zeer zeker op zijn plaats en wij voegen aan dat woord gaarne toe eene uiting der beste wenschen voor kracht en moed, aan het tegenwoordige B. V. B.bestuur om ook in de toekomst, niettegenstaande de huidige moeieirjke periode, het voetbalpeil te kunnen bestendigen en op te voeren.

Dat heel wat inspanning noodig is, om het B.V.B.-schip thaes te besturen, mag wel blijken uit het feit, dat drie der vijf Bestuursleden onder de wapenen zijn, en alleen de heeren Spaan en Kanen zijn overgebleven, om

de B.V.B.-zaken te behartigen. Dit is bij genoemde heeren echter in goede kanden en speciaal de heer Spaan te Helmond, die tegelijk als penningmeester, competitieleider en hulpsecretaris optreedt, verdient een woord van lof voor het enorme kwantum arbeid, dat bij dagelijks, geheel belangloos, voor den B.V.B. verzet. Dergelijke bestuursleden zijn in eere te houden, waar meer dan ooit blijkt, dat door hun energie het voortbestaan van een lichaam als de B.V.B. mogelijk blijkt. Ook de noodcompetitie van dea B.V.B. moet zich met een veel geringer aantal clubs tevreden stellen dan de normale competitie ; slechts 40 pCt. van het gewone aantal elftallen kon, wegens gebrek aan spelers of geschokten fiaancieelen draagkracht, inschrijven; maar de 24 elftallen, die thans onder de B.V.B.-vlag hunne competitie spelen, doen dit met normale lust en regelmaat. Wel moest het B.WB.-bestuur overgaan tot eene vermindering van het inleggeld en de contributies en dus ook zijn economisch bestaan in de waagschaal stellen, maar de algemeene hoop op eene rehabilitatie van den tegenwoordige noodtoestand doet ook ten opzichte van het heil van den B.V.B. zich gevoelen in dien zir, dat eerlang ook de B.V.B. zich mag verheugen in het bezit van alle, aan zijne zorgen toevertrouwde clubs, en in zijn gelukkig bestaan, waarop hg thans reeds 15 jaren met gerechtvaardigden trots mag wijzen. Het zij zoo !

» CLOCHE.

Bekercompetitie.

Het bestaande reglement op de bekerwedstrijden vervalt, waarvoor in de plaats treedt het navolgende.

Wedstrijden om den Nederlandschen Voetbalbeker in het seizoen 1914-1915.

Art. 1. Aan deze wedstrijden kan deelgenomen worden door vereenigingen toegetreden tot den N.V.B. of een erkenden bond, ieder met ééi elftal.

Het inleggeld bedraagt/l.— bij de inschrijving te voldoen.

Inschrijvingen moeten uiterlijk Zondag 21 Februari aan het bureau van den N.V.B. zijn ingekomen.

Art. 2. De ingeschreven elftallen worden zooveel mogelijk raar aardrijkskundige ligging en treinverbinding verdeeld naar gelang van het aantal in 8 of 4 groepen van zooveel mogelijk gelijk aantal. In iedere groep wordt gespeeld tot er twee elftallen over zijn.

Daarna worden door samenvoeging van telkens 2 aan elkander grenzende groepen nieuwe groepen gevormd, die weder spelen tot er in ieder 2 elftallen over zijn.

Zoodra op deze wijze in 2 groepsn, ieder nog 2 elftallen over zijn, spelen deze 4 elftallen door elkaar de halve beslissingswedstrijden en de winnaars daarvan den eindstrijd.