is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 11, 18-03-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

MET «PO

niet waaraan de 7—1 nederlaag te wijten is. Collega Maas zal ons dit allicht verklaren. Hoe het echter ook zij, zeker is het dat V.V.V. niet volgens recept 1915 heeft gespeeld, anders zou naar onze meening deze groote nederlaag niet mogelijk zijn geweest. Des te meer genoegen doet het ons dat M.8.V. getoond heeft, dat ook de Zuidelijke clubs niet te onderschatten tegenstanders kunnen zijn. Wij woonden dezen wedstrijd bij en 't is ons een waar genoegen te kuanen vermelden, dat M.S.V. zich geen oogenblik gewonnen gaf, ja, tot het einde toe flink doorspeelde. Het flinke, enthousiaste spel van aanvoerder Hoogstede en eveneens 't schitterend werk van de beide M.S.V. backs, met Enipschild als de beste, heeft zeker niet weinig bijgedragen om de nederlaag voor de M.S.V. zoo eervol mogelijk te doen zijn.

Precies half drie laat scheidsrechter Hoefnagels beginnen. M.V.V. verschijnt met een invaller, Quick met vier, o.a. voor de beide backs.

Von Heijden wint den tos?. Aanstonds is Quick in de meerderheid, speelt veel beslister, terwijl de M.V.V.'ers erg zenuwachtig doen. Quick weet dan ook al spoedig door von Heijden de leiding te nemen. Dan komt M.S.V. ook beter op dreef, dank zij vooral het goede spel van Hoogstede en den linksbinnen. De Quick-voorhoede kan ons evenwel, uitgezonderd links- en rechtsbuiten, niet bekoren. Vooral de midvoor is geen buitengewoon speler, hij raakt niet altijd de ballen en weet van z'n lengte ook al geen goed gebruik temaken. Von Heijden is in tusschen de ster van het veld. Zijn spel is buitengewoon. Het publiek is dan ook al dadelijk op z'n hand. Ook Terwindt doet goed werk. Esser, een oude bekende op de Limburgsche velden, gevoelt zich op de backplaats niet al te best thuis, we zien hem tenminste nog al eens wat naar voren dringen. Hoegen, in het doel werkt goed, soms wel wat langzaam, terwijl hij dikwijls op het randje van de drie passen komt bij het wegwerken van den bal. Bij M.S.V. zijn zooals gezegd Hoogstede en de linksbinnen vooral de mannen. Von Hegden heeft werk genoeg om Hoogstede te bewaken, 't lukt hem vooralsnog. Als dan de linkervleugel van Quick herhaaldelijk opdringt, krijgt Quick een hoekschop te nemen, deze wordt goed genomen en onhoudbaar voor Dumoulin ingezet. Verre van ontmoedigd te zijn zetten de M.S.V.'ers er thans alles op, onstuimig vallen ze aan, Kruijctjes, die overigens maar matig werk vertoont, krijgt het leder te pakken en onderneemt een ren, zet voor en Hoogstede weet onhoudbaar te doelpunten 1—2.|Met dezen stand wordt gedraaid.

Na rust nog immer hetzelfde flinke vlugge spel. Eenigen tijd is M.S.V. zelfs de meerdere. De Quick-verdediging weet echter alle gevaar te voorkomen en wel hare voorhoede weer aan het werk. Dumoulin bewaakt z'n heiligdom echter goed, soms wel wat gelukkig doch hij weet alle gevaar te weren. Dan doorleven we 'n angstig moment als Enipschild binnen de beruchte Ijjnen den bal met de hand bewerkt. Von Hegden neemt den toegekenden strafschop, lost een keihard schot, doch Dnmoulin houdt den bal en verplaatst onmiddellijk het spel. We krijgen dan een periode waarbg beide

RTBLAD,

partgen om beurten aanvallend zijn. De goede verdedigingen van M.S.V. en Quick voorkomen echter verder doelpunten en einde komt met onveranderden stand 2—1.

Flink, forsch doch vooral fair spel vertoonden beide partijen. Wij voor ons vonden het spel der Nijmegenaars heel sympatiek, terwijl zij van hun kant niets anders kunnen en zullen zeggen, dan dat hun heftige tegenstand is geboden, dat de overwinning niet gegevens werd, doch dat het spel hunner tegenstander steeds fair bleef! Het verheugt ons dat deze eerste bekerdag een gunstig resultaat opleverde voor ds Maastrichtsche clubs. Wel ware het ons liever geweest indien M.S.V. Quick met een nederlaag naar huis had kunnen zenden, doch de uitslag 2—1 is voor M.S.V. en voor Maastricht zeer eervol. Laten we hopen dat G.S.C. en M.V.V. verder evengoed de eer van Limburg zullen ophouden in da eerstvolgende bekerronde. HAW

Limburgsche Brieven. III.

Zoo zijn de eerste Bekerwedstrijden dan alweer gespeeld. De verrichtingen van M.S.V., G.S.C. en M.V.V. kunnen ons tot vreugde stemmen, die van V.V.V. echter niet. Want onze Veulosche club verliest daar met 7—1, en dat nog wel ten aanschouwe van een ongekend groot aantal toeschouwers! Ik neem aan, dat de doelverdediger zijn dag niet had, en drie misschien vier ballen had kunnen houden, maar we mogen van den anderen kant ook niet vergeten, dat Vitesse vijf invallers telde. Mij dunkt, dat menige speler van V.V.V. meent, dat hij alleen door forsch te spelen een overwinning kan behalen. Zeker, tegen M.V.V. en G.S.C. is u dat gelukt, maar waarom? Omdat noch de spelers van M.V.V., noch die van G.S.C. — op een enkele uitzondering na — van hun lichaamskrachten gebruik maken.

Doch wanneer ge een geroutineerd elftal tegenover u krijgt, een elftal, dat meer wetenschappelijk voetbal speelt, dat ook forsch kan spelen, doch dat, wanneer 't dit laatste moet doen, overleg en samenspel en techniek blijft toepassen, dan V.V.V. kunt gij met uw forsch spel aliéen niets uitrichten. Ik hoop, dat ge uit deze nederlaag de leering moogt trekken, dat ge vóór alles een grondige spelkennis moet bezitten. Deze kennis, gepaard aan moed en geestdrift, kan een elftal — ook zonder forsch te spelen — ter overwinning leiden.

In Boermond werd de Valk met 5—1 geslagen. G.S.C. kon dus haar eerste overwinning in dit seizoen boeken. Van harte gunnen wg haar dit succes, maar thans moet G.S.C. bewijzen, of zg door een meer gelukkige loting dan wel door een werkelijk beter spel dan in de vorige wedstrijden, in de tweede ronde ia gekomen. Want men moet ook bedenken, dat de overwinning slechts behaald werd pp een elftal, dat 't vorig seizoen eerst naar de 2de klas promoveerde.

De andere Brabantsche club kwam er ook al sleeht van af en verloor op eigen terrein met 4—1 tegen M.V.V. En M.S.V., dat zich met het bekende Maastrichtsche enthousiasme in den strijd wierp, verloor met slechts 2—1 van Quick.