is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 12, 25-03-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPO

hun bivak terugkeerden.

Na deze even schitterende als onverwachte overwinning zgn de onzen meer dan ooit besloten stand te houden tot het uiterste. Het moreel der N.A.O.-jagers is voorbeeldig.

Door de jongste gebeurtenissen heeft andermaal ons front eenige wijziging ondergaan. Onze linie zal thans door de dappsre legerkorpsen van M.V.V. en N.A.C. verdedigd worden tegen de te verwachten aanvallen aan resp. het oostelijk en westelijk front. IJzeren kruizen zgn in den maak. CLOCHE.

Rubriek van Evil One. XXXII.

. . . .en vrouwe Fortuna was met de Heracliden.

(De Sportkroniek; Uit Haarlem). .... Fortuna is aanvankelijk niet met Wilhelmina.

(Het Sportblad: Wilhelmina— Helmond),

— „Vrouwe Fortuna was niet met ons" —

„Vrouw Fortuna lacht hen tegen" —

— „Vrouwe Fortuna schonk de aud're club

haar zegen" —

— „Vrouwe Fortuna wendt zich in de laatste

matches van ons af" —

— 't Was aan R.T.V.C, dat Vrouw Fortuna

hare lach- en lonkjes gaf" —

— „Als Vrouw Fortuna ons nu maar niet — als

gewoonlijk — in den steek laat, „Dan hebb' we 'n ruizekans op d' eerste plaats, waarom 't aanstaande week gaat !"

— ... „Doch vrouw Fortuna is B. genadig en

voor open doel „Mist Jansen nog. Hij wordt gehaakt door

Pieters en valt op z'n sm .. 1; „De toegestane strafschop wordt niet eens benut,

... 't is meer dan een schandaal, „Fortuna, die nog steeds met B. is, redt door

middel van den paal. „A. komt terug en weder redt Fortuna, thans

met hulp der zijlat!" (Als Evil One iets derg'lijks leest, dan mom-

pelt-ie „Hg * seit wat I") — O, is het niet om uit je vel te springe' ? Is 't

niet om te gruwe' 1 Dat eeuwige „Fortuna", die verschrik'lijke,

afschuwelijke Gemeenplaats, die, als je een voetbalblad

op slaat,

Op elke pagina, drie, vier, vijfmaal te lezen staat! O, hoe 'k me nijdig maak, zoo dikwijls ik

moet lezen:

Wij kunnen winnen, moog Fortuna met ons wezen!" Of: „Wel waren wg oneindig sterker, toen we

't voordeel hadden van den wind, Maar 't kwam niet tot een doelpunt, want

Fortuna was ons Biecht gezind" — (Is het niet vreemd, gij dwaze voetbal-snaakjes Fortuna is altijd tegen U. Sluit zetter hier de

haakjes).

O, voetbalschrijvers, waarom toch de zaak niet

bg den waren saam genoemd ? Waarom in uw verslag dewaarheidtoch verbloemd?

R T B L A D.

7

Waarom toch niet geschreven, eerlijk, flink,

oprecht:

„Wij waren niets" — „Wij knoeiden" — „Onze

voorhoede was slecht". — „B. speelde beter" — „B, was sterker" —

„B. was ons de baas" — ? Wat heeft Fortuna daarbij noodig ? Komt,

weest niet zoo dwaas! Schrijft in 't vervolg niet steeds die nare

nonsens neer En hebt het niet steeds over „Vrouw Fortuna"

meer.

Moppen van den setter!

... en de doelman krijgt verscheidene balken te behandelen.

. . . onder leiding van den bekeurden scheidsrechter Williog.

... de thuis-club speelt het eerst met den darm in den rug.

De wedstrijden hadden bewezen, wie het meest superieur is, vervolgde spr.

(N. v. h. Hoorden)

Dit zinnetje bewijst, wie de meest slechtste schrijver is.

De schande, die wij verleden jaar te Tilburg moesten li/den . . .

('s-Hertogenbossche Courant)

Om niet te spreken van de nederlaag, welke wij moesten dragen.

. . . en om dat te winnen, speelt hg gelijk heden-middag door storm en hagelbuien heen om toch maar zgn club de hoogte in te heffen ('s-Hertogenbossche Courant) De krachtpatser . . . !

Op de glibberige paden der beeldspraak. Zou het schip, zoo dicht in 't gezicht van de vurig verlangde haven op zulk een wedstrffd schipbreuk moeten lijden!

('s-Her'ogenbossche Courant) Dan valt het kaf door de zeef en drijft 't koren boven.

(Eet Sportblad: Uit het Zuiden)

Meervoudsjammer!

... en onder de gegeven omstandigheden hebben we alle reden om tevreden te zijn. Ik beschouw 't voorts als een „slip of the pen" van mijn redacteur, waar deze schrijft . . .

(Het Sportblad: Uit het Zuiden) Evil One echter heeft alle redenen om ontevreden te zijn. Heeft zgn rubriek dan nog niets goeds uitgewerkt? Enfin, hij zal dat „alle reden" maar als een „slip of the pen" van Cloche beschouwen.

De wonderen der natuur ! Laatst, toen er een echtgenoot (o, ik kan't niet

verzwijgen)

Van 'n Bondsbestuurslid een kleintje moest

krggen.

(De Sport: „Dat heeft Inter gedaan")

* Hij; de reuze-verslaggever!