is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 12, 25-03-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

Wij volstaan met bovengenoemde wedstrijden' welke lang geen volledig overzicht geven van de afstandsmarschen uit die jaren, om thans iets te vertellen van de „Gep&ckmareche".

Deze wedstrijden begonnen in 1905 en werden gehouden over een afstand van 50 K M.

Waarde hebben zg vooral door eene vergelijking met wat militairen gewoonlijk presteeren.

Wat Duitschland betreft rekende men toen, dat regimenten met volledige uitrusting over 50 K.M. ongeveer 12 uur deden.

1905. Berlijn. 34 deelnemers. Gewicht der uitrusting 31 KG. De deelnemers zgn geen actieve militairen. No. 1 6 u. 81 min., no. 2 6:53, no. 3 7:03.

1906. No. 1 7:02:15, no. 2 7:02:30, no. 3 7:07:30. Voor het eerst neemt eene patrouille militairen van 3 man aan den wedstrijd deel. Zij komen als 6e binnen in 7:27.

1907. Uitrusting 26 KG. No. 1 7:44, no. 2. 8 uur. 1907. 17 militairen nemen thans reeds deel. In totaal verschijnen 79 man aan den start. No. 1 6:41, no. 2 7:01:21, 3 (onderofficieren). 7:07:56, nos. 7, 13, 17, 18, 19, 26, 27 en 28 zgn weer militairen. No. 5 is de bekende wielrijder van thans Nettelbacb.

Eindelijk nög eenige staaltjes van marschvaardigheid van Engelsche soldaten. Het 8e bataljon van het Lincolnshire Regiment, legde een afstand van 45V2 K.M. in uur, doch het record wordt wel gehouden door een detachement van de London Rifle Brigade, dat in April 1914 de 52 mjjl — ongeveer 88.6 K.M. — welke Londen van Brighton scheiden, aflegde in 14 uur 23 min. Het detachement hield 4 maal rust, totaal l8/« uur, waardoor dus in werkelijkheid 12 uur 38 min. gemarcheerd werd. De 62 manschappen, waren gekleed in veldtenue, en droegen, behalve hun geweer, een belasting van ongeveer 20 K.G. Geen enkele der soldaten bleef hierbij achter.

Na hetgeen wij vrosger reeds uitvoerig over de „Gepackmarsche" schreven, volstaan wij thans met de opmerkingen, dat deze wedstrijden, welke ook thans nóg elk jaar onder toenemende belangstelling worden gehouden, de onverdeelde belangstelling van militaire autoriteiten hebben. De deelnemers zgn tegenwoordig voor het grootste deel militairen, dank zg de medewerking hunner superieuren, die niet bang waren, dat hun mannen vermoeid zouden aankomen.

Trouwens, hierover is bij deze wedstrijden nooit geklaagd. Het onderzoek van doktoren heeft steeds uitstekende resultaten opgeleverd en herhaaldelijk legden de deelnemers, ook militairen, bij aankomst een laatste ronde in draf af. Dat is een afdoend bewijs, dat de deelnemers bij aankomst nog volkomen strijdvaardig waren en dat is toch de groote hoofdzaak voor militairen. Het zijn hier de sportbeoefenaars, in het bijzonder de menschen die aan athletiek hebben gedaan, die met een hun dikwijls vreemde en veelal slecht passende uitrusting den militairen getoond hebben hoe gemarcheerd kon worden. En men is daar in Duitschland niet blind en doof voor gebleven, doch men

heeft de soldaten zooveel mogelijk aangemoedigd tot deelname.

Dat men hier dit goede voorbeeld volge en niet aarzele burgers en militairen gelegenheid te geven zich met elkander te meten. Vooral in April vreeze men voorts niet voor te groote inspanning. Wanneer de deelnemers te moe worden, zullen zij heusch hun gang wel wat inhouden.

De Centrale Sportcommissie geven wg in overweging niet te zuinig te zgn met de maximum-snelheid. Men beschouwe bovenstaande

cijfers!

CLUBBERICHTEN

Amsterdamsche Voetbalbond.

Uitslagen 20 Maart: Victeria 2-D.J.K. 2 0—14 A. B. Vas Bias V.C.A. 1—Victoria 1 door d«n scheidsrechter

J. Heynert gestaakt. 21 Maart.

Amstel 2-8wift 1 8—1 C. Schiereen

Ajax 4-V.R.C. 4 2-6 H. Weggeman

A.F.C. 4—A.D.W 1 2—4 C. Ponsen

Union 1—NO.8. 1 0-3 L. de Beer

W'meer 1—O.D.E. 1 8—1 A. van Dam

Spartaan 3—Unity 1 1—0 J. W. L. Scherpenh. Olivio 2—D.W.S. 2 3—0 G. Boomgaart

S.N.V. 2—W.B.C. 1 0—5 w. n. o.

BI.-Wit 4—V.V.A. 4 0—7 C. Timmermans

Neerlandia 3—Avanti 1 0—6 H. M. v. Leeuwen S.D.W. 3—Spartaan 4 5—0 C. M. Möller Diemen 1—Unicum 1 5—0 S. Boekman O.D.E. 2—Eapid. 1 3—1 A. Verdoner

S.D.W. 4—VfilhVooruit 3 14-1 A. D. v. Aalst D.E.C. 4—8.D.S. 2 0—8 J. W. L. Scherpenh.

Avanti 2—V.R.C. 6 2—1 H. Bregman

Sloterdök 2—A.D.W. 3 0-5 w. n. o. Olivio 4—Unity 2 9—0 G. Boomgaart

Unicum 2—8.D.S. 3 1—4 H. R. Heokman

Wilskracht 2—W'meer 3 0—5 door Wilskracht

gewonnen gegeven. V.V.A. 5—Eendracht 2 0—4 G. van Heuzen W'meer 4—Unity 3 2—1 A. van Dam

Diemen 2—Wilh. Voor. 4a. 0—5 w. n. o.

De vereen. S.N.V. berieht dat zij zich gedwongen ziet haar elftallen uit de competitie terug te trekken. Daar dit terugtrekken niet kan worden toegestaan, worden al hare wedstrijden dio nog te spelen zgn met 5—0 verloren.

Wedstrijdprogramma.

27 Maart.

Victeria 2—D.J.K. 1 J. Agsteribbe

28 Maart.

le kl. A SD.W. 1—Amstel 2 H. M. v. Leeuwen

B Ajax 4—BI.Wit 3B L. v. Wagtendonk 2e kl. A W'meer 1—Union 1 H. Weggeman A.P.C. 4—S.D.S. 1 L. de Beer

B Olivio 2—Spartaan 3 G. van Heuzen S.D.W. 2-D.W.S. 2 11 u.

H. M. v. Leeuwen C V.V.A. 4—Ajax 5 P. van Dnk Jr.

D.E.C. 3—V.R.C.: 5 J. Smit Jr. 3e kl. A G.O.V.C. 1—Rapid 1 A. Boekman

Diemen 1—Eendracht 1 A. H. J. Beqersber.

gen v. Henegouwen Hortus 2—Unicum 1 J. H. G. Weber Spartaan 4—0 D.E. 2 H. R. Heckman B S.D.8. 2—S.D.W. 4 G. Boomgaart

O.D.E. 3-A.D.W. 2 H. Venker C Sloterdük 1—Avanti 2 11 u. terr. Avanti A. van Dam Wilh. V. 4—W.B.C. 2 11 u. J. C. Brilleman D Unity 2—Olivio 4 H. Bregman

A.D.W. 8—Wilskracht 1 L. Hammelburg E S.D.S. 3—D.I.C. 5 11 u. Ct. Boomgaart