is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 15, 15-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HIT SPORTBLAD.

Evenmin mag gezegd dat M.V.V. ruw spel zou k ebben uitgelokt. Wat is dan wel het geval geweest ? Men verwachtte te Nijmegen een groote overwinning op de Zuidelijken, doch Quick bleek het lang niet onder de macht te hebben. M.V.V. liet niet met zich spelen. De technisch beter spelende oostelijke le klassers konden slechts uit een strafschop (toegekend voor onvrijwillig hands) het eenige doelpunt maken. In plaats van eenvoudig te bekennen dat Quick geen overwinning verdiend had, ging men de moreele nederlaag wijten aan het zuidelijke spel en verwarde men het te Nijmegen blijkbaar onbekende, enthousiaste spel der Maastrichtenaren met woest spel.

Zoo viel ons zeer op de bemerking van O, dat M.V.V. begon met een elftal, bestaande uit forsch gebouwde spelers in het veld te zenden. Eigenlijk flatteerde ons zulks, want wg hadden steeds M.V.V.s elftal te licht gevonden en wij verkeeren nog in die meening. C. schijnt echter een andere maatstaf te gebruiken. Boerma, de linksbuitenspeler van M.V.V., is de langste en zwaarste speler, dan volgt Batta, midhalf en dan Piederiet. Deze laatste speler kan men al niet meer zwaar gebouwd en forsch bestempelen ook in het Oosten blijkbaar niet. Voor den wedstrgd hoorden wij tenminste, toen aanvoerder Piederiet zich aan aanvoerder v. Hegden voorstelde, dezen laatste zeggen „hé, ik heb uw naam meer gehoord, doch ik had me u langer en zwaarder voorgesteld". Waar nu Piederiet een der drie zwaarste spelers is, zal uien begrijpen bg de overigen moeilijk van forsch te kunnen spreken.

Juist het feit, dat bgv. de lichte M.V.V. voorspelers, veel kleiner waren dan de Quickenaren was oorzaak, dat het goede koppen der M.V.V.-'ers niet goed tot zgn recht kwam en dat de Quick verdediging weinig moeite had om de kleine maar dappere M.V.V.-'ers op zg te zetten. Dat men te Nijmegen, verrast door het overbluffende enthousiaste spel, aan ruw spel heeft gaan denken betreuren wg. Het vasthoudende spel van M.V.V., is allicht een beetje ontmoedigend voor den tegenstander, het is een spel als de ex-M.V.V.'-er J. Gillissen (thans TJ.V.V.-'er) met succes in het westen in toepassing bracht en nog brengt. We geven gaarne toe, dat dit kordate spel op een daarop niet berekende tegenpartij demoraliseeren kan werken, zooals te Nijmegen geschied is, doch dat men zulks dan toegeve en niet M.V.V. een verwijt toeslingere, dat te voren nooit is gemaakt en dat dan ook volkomen onverdiend is.

Met de Paaschdagen heeft M.V.V. tegen A.F.C. en tegen U.V.V. gespeeld en beide wedstrgden verloren resp. met 0—4 en 1—3.

A.F.C. speelde dien dag echter uitstekend. Vooral het samenspel der voorhoede was af. Zondag speelde diezelfde ploeg in het Stadion tegen Ajax doch het voorhoedespel van A.F.C. was, (naar ons een ooggetuige van beide wedstrgden verzekerde) geen schaduw van dat te Maastricht geleverd. (Kan hiervan ook ook de Ajax verdediging de oorzaak zgn? Bed.) Ook te Nijmegen moet A.F.C. veel minder goed gespeeld hebben zooals A.F.C. spelers ons uitdrukkelijk verklaarden. Welnu A. F. C. won met 4—0 te Maastricht en merkte niets van „ruw spel". Integendeel seinde A.F.C. geheel uit eigen be¬

weging aan een der ochtendbladen, dat in tegenstelling met geruchten omtrent M.V.V .'s ruw* heid zij met genoegen kon constateeren dat er zeer fair en volmaakt correct was gespeeld. Wg' wenecben dit met nadruk hier te herbalen ter wille van den goeden naam van M.V.V. welke door het Nijmeegsche verslag in opspraak is gebracht.

* * *

Zondag . stond het compstietirad N.V.B., zij het dan ook door afkeuring van terrein, hier weer eens stil. De wedstrijd G S.C.—M.V.V.. nog van belang doordat hieruit beslist zal worden welke ver. als hekkesluiter zal fungeeren kon door het slechte weer niet doorgaan. G.S.C. is op dit punt al even ongelukkig al wat haar spelen betreft. Ook het weder is G.S.C. al niet genegen. Vergissen we ons niet dan is dit al de derde maal dat deze wedstrgd niet kon doorgaan. Hopen we dat Boermand thans eens geholpen wordt en haar verdere programma ongestoord en begunstigd door heerlijk weder kan afwerken. HAW.

BUITENLAND.

Voetbal in Engeland.

De wedstrgden van Zaterdag waren voor de beide Londensche clubs niet erg fortuinlgk daar zoowel Chelsea als Tottenham verloren. Nu had men wel geen overwinning kunnen verwachten daar resp. tegen Sheffield Wednesday en de Blackburn Bovers op vreemden grond gespeeld moest worden, maar voetbal is steeds zoo wisselvallig, dat men altijd op verrassingen bedacht moet zijn. De nederlaag van Tottenham was intusschen volkomen, wat de Spurs vonden de Rovers in schitterenden vorm en bovendien hadden ze geen greintje geluk. De voorhoede der Spurs bracht er vrijwel niets van terecht en zoo werd het een 4—1-nederlaag.

Chelsea verloor slechts met 3—2 en had zelfs 2 maal de leiding. Toch is het resultaat nog eenigszins geflatteerd voor Chelsea, daar het uitsluitend aan het buitengewoon spel van Molyneux te danken was, dat de séore der thuisclub slechts tot 3 doelpunten beperkt bleef. Woodward speelde weer eens voor Chelsea.

Manchester United kon het tegen Middlesbrough niet verder brengen dan een gelijk spel en daardoor worden thans de laatste plaatsen door Manchester United en Chelsea bezetTottenham staat juist boven dit tweetal maar staat er toch heel wat slechter voor daar de Spurs slechts 1 punt meer hebben maar nog slechts 2 wedstrijden hebben te spelen, terwgl Chelsea er nog 5 te spelen heeft.

Aan het hoofd van het ranglgstje is weer eenige verandering gekomen, daar Oldham Athletic gemakkelijk met 3—0 van Sheffield United won, terwijl Manchester City een vrijen dag had. De uitslagen der verschillende wedstrgden zgn: