is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 16, 22-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET S P O

CRICKET

Nederlandsche Cricket Bond.

Bg onde geteekende kwam een verzoek in van de Md. Voetbalclub „de Nee", te Nes a. d. Amstel, om steun voor het beoefenen van cricket door het beschikbaar stellen van oud materieel.

Vereenigingen of personen, die iets van dien aard kunnen en willen missen, worden dringend verzocht hiervan mededeeling te willen doen aan

A. DE HAAN, Pretoriusstraat 90II. 2e Vcorz. N.C.B.

ATHLETIEK

Cross-Country te Deventer.

Daar een ons toegezegd verslag van dezen wedstrgd ons tot op het oogenblik niet heeft bereikt, nemen we onderstaand verslag over uit het Deventer Dagblad:

Zoo heeft dan ook Deventer zgn cross gehad. De militaire commissie en speciaal luitenant Zwgnenberg, kan dan ook geluk gewenscht worden met het initiatief hiervoor.

Laat ik er dadelijk bij voegen, dat de veldloop uitstekend geslaagd is, een groot succes is geweest voor de verschalende militaire deelnemers, dat duizenden militairen en burgers volop genoten hebben, van deze aardige en goede tak van sport en dat er een-groote propaganda voor de athletiek is gevoerd.

Alle onderdeelen voor het in elkaar zetten van zulk een wedstrgd waren, zooals men ook van militairen verwachten mag, uitstekend in orde.

De weg was uitstekend afgezet, alles voldoende met vlaggen kenbaar gemaakt, de hindernissen nog al moeilijk genomen en alle door militairen bewaakt, ten einde zekerheid te hebben, dat niet een of andere deelnemer eetige daarvan over zou slaan.

Precies kwart voor drie verzamelden zich de diverse deelnemers bij café Spgker in de Worp, waar het intueschen een heek drukte was. Een enorme menigte toeschouwers had daar een plaatsje gezocht, teneinde van de start getuige te zgn. Een alleraardigst gezicht, de vele deelnemers in hun bonte kleuren van kleederdracht; een troep flinke jonge kerels, die elkaar gingen bestrijden, niet met de wapenen, maar met eigen middelen, met de borst en de beenen. Want ontegenzeggelijk komt het bij zoo'n wedstrgd daar het meest op aan.

Na de laatste toebereidselen gemaakt te hebbben, en nadat de fotograaf zgn werk verricht had, liet de starter zgn schot vallen, en zette de stoet zich in beweging.

Reeds dadelijk namen de burgers de leiding, ze zetten er een flink gangetje in; nu viel ook direct op, dat de militaire deelnemers tegenover hen erg gehandicapt waren, door ia soldatenkleeren te loopen.

Zeer zeker heeft een soldaat meer aan uithoudingsvermogen, in tenue, doch men moet

R T B L A D.

zoo'n wedstrgd meer als oefening beschouwen, en om zeker te zijn van een goed resultaat te dien opzichte, moet men de eerste oefeningen niet te zwaar laten doen.

Na den overweg gepasseerd te zijn, kwam er reeds meer opening tusschen de diverse deelnemers.

Voorop gingen de Amsterdammers Van Riel en Kamlag, gevolgd door de Deventenaren van Tongeren en Grijseels; dan volgden met grootere of kleinere tusschenruimte de militaire deelnemers met Twenhaar aan 't hoofd.

Even voorbij de stadslanden verliet men den weg en werd er met de hindernissen begonnen.

Nu kwam er ook eenige scheiding tusschen de leiders; Van Riel nam nu eenigen voorsprong, Van Tongeren en Grijseels lieten hem echter gaan, in de hoop, hem op den gelijken weg wel weer in te halen.

De laatste trof het echter heel ongelukkig, door bij een der moeilijkste hindernissen zich nogal te bezeeren, waardoor hij genoodzaakt werd, niet verder meer serieus aan den strijd deel te nemen.

De vrij zware hindernissen werden echter, en speciaal door, de militairen, nogal handig genomen.

Vaa Riel, Van Tongeren en Kamlag hadden ze intueschen reeds alle genomen en waren reeds weer op den zwarten weg langs de spoorbaan aangekomen, toen de eerste militairen nog aan de laatste hindernissen bezig waren; van hen was nog steeds Twenhaar voorop.

Er werd hier op den dijk, waar intusschen de groote menigte was samengestroomd, daar men hier een goed en mooi overzicht van den geheelen wedstrgd had, speciale aandacht aan de medestrijdende landweermannen gewijd, wat nogal begrijpelijk was.

De eerste deelnemers hadden reeds de Worp weer bereikt, Van Riel nog steeds aan 't hoofd, met een 50 M. voorsprong op Van Tongeren, wien het niet meer gelakte, sijn tegenstander in te halen, die dan ook als eerste de eindstreep passeerde. Derde werd de Amsterdammer Kamlag, vierde Steenbergen, terwijl als vijfde en eerste militair de Deventer milicien Twenhaar binnenkwam. Bravo! Een kranig stukje werk om slechts 2 minuten na den eerste, die een geoefend athletieker is, binntn te komen.

Met grootere en kleinere tusschenruimten kwamen nu de overige deelnemers binnen.

Als 12e kwam onze korte afstand-kampioen Grijseels binnen, die onderweg zoo gehandicapt was geworden; hij liet echter nog een schitterende eindspurt zien en wanneer de volgende week de korte afstandsnummers worden gehouden, twijfelen we niet, of hij zal ons op dat gebied wel wat anders laten zien, daar er voor hem hierop tot nu toe in Nederland geen concurrenten waren.

Nog wil ik er even op wijzen, dat het grootste gedeelte der deelnemers het geheele parcours heeft volbt acht; iets, dat op zichzelf reeds een groot succes is geweest.

Na afloop reikte de majoor garnizoens-commandant, de heer Terbeek, de prijzen uit.

Nogmaals breng ik hiermede hulde aan de militaire sportcommissie, die op een volledig succes kan bogen.