is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 18, 06-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

nende momenten veroorzaakt te hebben er alleen van door, om, na een schot, den bal uit van der Willigens handen te loopen en ten vijfden male te doelpunten. Toen vond het grootste deel van het publiek het mooi en ging maar weg; 't was welletjes. De wedstrijd ging tenslotte uit gelijk een nachtkaars, nog een geflikker, Tromp blies einde en de Arnhemmers waren uitgebekerd.

Het jonge S.M.L. boekte in Tiel spelend tegen Theole, een gelijk spel, wat voor dat Arnhemsch elftal een flinke prestatie mag heeten.

In de afd. E kreeg Hertog Hendrik met 3—0 klop van Wageningen. Wij hoorden van den Arnhemschen aanvoerder, dat het een zeer ruwe partij geweest is, geheel te wijten aan het onbehoorlijk woeste optreden van de gastheeren, die, zooals ze dat gewoon zijn, van meet af aan zijn beginnen te smijten. Gevolg H.H. met 9 man uitspelend, waarbij nog menschen die reeds op meerdere plaatsen verbonden waren.

We vernamen tevens dat de aangewezen scheidsrechter voor dezen wedstrijd, de heer H. A. Meerum Terwogt, (de bond wist dus dat hier een goede leiding noodzakelijk was) niet was opgekomen. Gevolg: een persoon, welke zich langs het lijntje bevond, moest den wedstrijd fluiten en men kan zonder veel woorden snappen hoe gezellig H.H. het had, toen bleek dat de scheidsrechter een Wageningen-supporter was.

Intusschen moet de bond iets doen tegen het optreden van Wageningen, op eigen veld. 't Moet niet blijven bij een enquête, waarbij slechts enkele personen betrokken zgn. Laat een commissie onderzoek doen bij de spelers van Zutphen, Vitesse II, Theole, Warnsveld, V.V.O. en men zal unaniem hooren dat spel, zooals Wageningen dit den laatste tijd vertoont, niet toelaatbaar is.

t_i„„„„u„„ „«o.f ;« "E. thans Vitesse II

lUtUUVUDU »<»"■ —* — ■ _

op de derde, H.H. op de vierde plaats, wat

voor beide teams een succesvol

TOMMY.

Uit het Uiterste Zuiden.

Onze bespreking van den toestand m den L.V.B. willen we even opschorten teneinde een klein verslag van de Zondag gespeelde L.V.B.bekerwedstrijden te geven.

Aan deze wedstrijden nemen deel ae vereenigingen G.S.O. Juliana, M.S.V., M.V.V. I en II, Oranje, Heerlen en Zwartblauw. l)e vereeniging Venlo nam het zonderlinge besluit om niet deel te nemen aan deze wedstrijden. Brj eerste ronden zijn reeds uitgevallen M.V.V. 11 en Oranje I, resp. tegen Zwartblauw en Juliana (wegens niet opkomen). Zondag werd de tweede ronde gespeeld, daarvoor waren vastgesteld: M.S.V. I—Zwartblauw, Juliana—M.V.V. I en Heerlen—G.S.C. I. Deze laatste wedstrrjd kon niet doorgaan doordat G.S.O een competitiewedstrijd had te spelen. De beide andere wedstrijden zijn echter gespeeld. M.S.V. won met

r> « mr TT V mof ft 0

Overtuigd als we waren van net feit, dat ae

kranige vereenigmg swariDiauw u»« uit¬

beet zou doen om aen Kampioene» ««.-^

lijke C.-afdeeling goed partij te geven, togen

we naar den meerssenerweg. uoi Vï- i

niet veel, vandaar dat slechts weinig publiek od het veld aanwezig is als scheidsrechter

Hoefnagel beginnen nuii. ^ o. *. «»» — en verkiest met wind mee te spelen.

Van den uittrap neemi uo ». — het spel in handen en onderneemt eenige aanvallen op het Blauwzwarte doel. Hier geven de beide backs echter niet thuis. Wel is het werken der blauwzwarten eenigszins zenuwachtig, doch al spoedig wordt dit beter, als M S V. tracht hen in te sluiten. De voorhoede breekt dan enkele malen door, brengt het echter in den regel niet verder dan tot bij het backstel Kuipschild en Koenen die dan weder hunne voorhoede aan het werk zetten. M.b.V. neemt dan ook de leiding als een Zwartblauwer, meenende het leder te zullen wegwerken, het leder in eigen doel trapt, terwijl even daarna Hoogstede met een zijner welgerichte schoten succes heeft als de keeper den bal over z'n handen in het net stompt. Kort daarna is het rusten. Na rust, met wind in den rug worden de aanvallen van Zwartblauw gevarrlijk, ze worden ook talrijker. Vooral aanvoerder Verhoeven geeft het goede voorbeeld als hij z'n binnenspelers herhaaldelijk mooi aangeeft. M.S.V.'s keeper krijgt dan ook meer werk. Dit gaat hem niet zoo goed af als anders. Hij houdt het leder veel te lang byj zich, werkt niet vlug genoeg weg, terwijl hij ook eens de fout beging om zich buiten z n doelgebied te wagen, terwijl de tegenpartij alle moeite deed hem het leder afhandig te maken. Een meer geroutineerde tegenpartij zou elke fout voorzeker in een doelpunt hebben weten om te zetten. Trots hard werken en zwoegen, mag het Zwartblauw niet gelukken een tegenpuntje te maken. Einde komt dan met een onveranderden stand. Zwartblauw leed een eervolle nederlaag. Eene genoegdoening kan het voor haar zijn te weten dat N.V.B, clubs dit seizoen zwaardere nederlagen van M.b.V. te slikken kregen. Met deze 2—0 uitslag kunnen we den Blauwzwarten dan ook zeer zeker gei i i u ;„ o.n» flïnk-A nrestatie.

1UK WenBCUUU, i xo — r-" , ...

M.V.V. I klopte Juliana met 8—0 daarbij voor rust even veel doelpunten makende als na rust. 't Was voor de M.V.V.'ers een uit• x i „nn~ Aa -Tiili«nam«ns(:hen oen

Stapje, vorwyi los « ---

wedstrijd zal zijn geweest waarbij wat te

leeren viel. __. w

na.".

Voetbal in Harderwijk. Niettegenstaande het knapjes warm begint te worden, wordt in deze, op 't oogenblik bijna geheele militaire stad, druk gevoetbald. Door den le Lt. der Cavalerie Brondgeest, in hart en ziel sportman, is nl. met medewerking van Lt. Haborn, officier van het Belgische leger, een voetbalcompetitie in het leven geroepen, in hoofdzaak tusschen militaire elftallen uit Harderwijk om 't kampioenschap dezer stad, aan welke wedstrijden tevens mooie prijzen zijn verbonden. Deze wedstrijden zijn voor de meeste militairen, alhier aanwezig, een welkome afleiding in hun vrije uurtjes. De deelname was in een paar dagen zoo groot, dat met 10