is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 20, 20-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

helft beheersehte hg met z'n lange onderdanen en z'n nimmer falen hoofd het bionentiio van de H.B.S. aanval volkomen. „Zwijnen" noemden een paar in onze nabijheid gezeten H.B S.'ers het, en ze zagen dat Nico keer op keer den bal als het ware door de H.B.S.'ers toegespeeld kreeg. Dat was echter 'n minder gelukkige ontboezeming, want slechter door een juiste opstelling en een scherpen blik weet de H.F.C. spil zich steeds in het bezit van den bal te stellan. Z'n beide buurlui de Klerck en L. Ver weg hebben eveneens een gosde partij voetbal laten zien.

Schrijvende over de voorhoede móeten we in de eerste plaats wel hulde brengen aan Mannus Francken, die na verschillende minder goede wedstrijden ia den loop van het seizoen, waardoor men den indruk kreeg dat hg wat men noemt „op z'n retour" was, plotseling weer geheel de oude Mannus van esn paar jaar terug was. Hg speelde men een prettig aandoende geestdrift, die onwillekeurig den toeschouwer meesleepte. Mannus was bovendien actiever dan we in langen tijd van hem zagen. Daarenboven manoeuvreerde hij uiterst handig met den bal en maakte hij verschillende goede openingen, het niet versmadende zelf een paar verdienstelijke schoten in te zenden. Dat hij desondanks niet heeft kunnen doelpunten en zelfs indirect geen aandeel in het eenige doelpunt van den strijd heeft gehad, is een van die toevalligheden waarvoor voetbal nu eenmaal bekend staat. Z'n broer stond hem goed ter zijde. Ia de tweede plaats noemen we Dolf Bouvy, die keer op keer op de Haagsche verdediger inrende en gedurende lVs uur heeft gewacht op een werkelijk goeden through-pass van Laan. Wel plaatste Laan verschillende malen den bal goed naar voren maar vrijwel nooit zoo, dat Dolf het leder nog tijdig genoeg kon bereiken. Hij werkte evenwel onvermoeid en handig en maakte het de Haagsche verdediging bijzonder lastig. Laan heeft vrij goed gespeeld maar wanneer hij wat beter had geschoten, zou ongetwijfeld H.F.C.'s meerderheid beter in cijfers zgn uitgedrukt. Hg heeft een paar schitterende kansen gehad, zonder ze te benutten. Seignette speelde vrij ondoordacht en liep herhaaldelijk van z'n plaats, 't eigenaardige is evenwel dat hij juist daardoor in staat gesteld werd het H.F.C. doelpunt te maken. Een voorzet van Jacques Francken kopte hij in, terwijl hg zieh tusschen Mannus Francken en Laan bevond! Men ziet dus ook hier weer dat practijk vaak met alle theorie spot.

De wedstrijd werd goed door den Heer Mutters geleid. Eigenaardig was het dat hij gedurende den wedstrijd drie maal een vrijen schop liet overnemen omdat de bal niet op de juiste plaats lag. Geen der partijen had hier eenig voor- cf nadeel bij, zoodat overnemen ons o&noodig tijdverlies scheen.

De Heer Hirschman reikte in een der zalen van het Stadion den beker aan H.F.C. uit, waarbij hij zeer terecht opmerkte dat H.F.C. ongeslagen den beker won. Herinneren wg ons goed dan hebben tot nu toe alle bekerwinnaars ongeslagen gewonnen. Een tweede eigenaardigheid bg de uitreiking was dat de voorzitter van H.B.S. hulde bracht aan de ... . noodcommissie I

De extra-wedstrijden, 't Is eenigszins lastig om te verklaren welke waarde men heeft te hechten aan de door den N.V.B. aangekondigde extra-wedstrijden tusschen Vitesse en Sparta en tusschen Quick (H) en Ajax (A).

Die tusschen de Westelijke en Oostelijke kampioenen kan men beschouwen als officieuse wedstrijden om het kampioenschap van Nederland en de winnaar dezer extra competitie kan men gerust kampioen van Nederland noemen, al wordt deze titel dit jaar officieel niet verspeeld. Anders is het met de wedstrijden tusschen Ajax en Quick. Dit zgn promotiewedstrijden zonder dat er promotierecht aan verbonden is en als zoodanig hebben ze niet de minste waarde. Toch kunnen ze eenig nuttig eftsct hebben al is het waarschijnlijk niet juist het effect dat Quick zich heeft voorgesteld toen het tegenover Ajax het spelen van deze wedstrijden aanhangig maakte. Naar onze meening heeft Quick bij het regelen dezer wedstrijden gemeend zich tegenover de voetbalwereld te moeten rehabiliteeren voor het feit dat het dit jaar door toevallige omstandigheden voor degradatie-wedstrijden is bespaard gebleven. Quick heeft willen bewijzen, dat zij de degradatiewedstrijden niet vreesde en sterk genoeg was voor de le klas. Is dit inderdaad de bedoeling der Hanenburgers geweest, dan kan men reeds thans van een mislukking spreken.

Aan den anderen kant wordt door deze wedstrijden bewezen, dat men op het punt is tegenover Ajax een onbillijkheid te begaan, een onbillijkheid die van grooten invloed is op het Amsterdamsche voetbal. Wanneer straks ook in Amsterdam Ajax haar meerderheid over Quick heeft bewezen dan zal er slechts één opinie mogelijk zgn en dat is, dat het dwaas is Ajax van de eerste klas buiten te sluiten nadat de Amsterdammers op het veld bewezen hebben sterker te zgn dan no. laatst der le klasse.

Er is echter zeer wel een oplossing mogelijk en het lijkt ons toe dat niemand zich tegen die . oplossing zal kunnen verzetten.

Men plaatse eenvoudig Ajax als 11e club in de Westelijke eerste klas en late in het volgend seizoen 2 elftallen dier klasse aan de degradatiewedstrijden deelnemen. Amsterdam is daarmede gebaat en niemand wordt er door geschaad. Wanneer dan ook Ajax Zondag weer zal winnen, zien we met belangstelling de beslissing van het bondsbeatuur tegemoet.

De wedstrijd in Arnhem heeft wel eenigszins verrassing gebracht doordat Sparta met 2—1 door de Arnhemsche geelzwarten werd geslagen. Onvolledigheid van Sparta — behalve de Eorver waren ook de beide geregelde achterspelers afwezig — is hieraan niet vreemd al was ook het Arnhemsche elftal door onvolledigheid gehandicapt.

In ieder geval blijft het een goed stuk werk van Vitesse en de Rotterdammers zullen nu op eigen terrein alle zeilen moeten bijspannen om door een overwinning een beslissing op onzijdig terrein mogelijk te maken.

In Amsterdam spits men zich reeds op een goeden wedstrijd!

Uit de voorafgaande beschouwing over de