is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 23, 10-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOBTBL-AD.

5

liiif

Schmeink, welke laatste voortaan, op dagen dat Haarlem geen wedstrijd heeft, voor de Hilversummers wil uitkomen. Men wilde eerst nog „iets drinken" wat in volkomen orde geschiedde. Een kleine afdwaling naar de nederzetting genaamd „de Kuii" waarvan den volgende morgen wilde verhalen de ronde deden, men kan deze kuil n.I. niet bezoeken zonder onvermijdelijk met pleisters badekt er weder uit op te stijgen, een kleine afdwaling zeg ik, mocht den heeren niet kwalijk genomen, de genoegens in de hoogeschoolstad Groningen zijn velerlei, een vrolijke boel.

In het kamp kon den volgenden, heerlijk zonnigen, ietwat warmen Zondag niet gespeeld worden, en, in verband met een ochtendgodsdienstoefening kwamen de mannen van de 1ste Royal Navy Brigade eerst tegen half 12 opdagen. Bij onze aankomst op het veld, waren eenige vlugge jantjes nog bezig met... .maaien, aardig dat geluid van de zeis door de halmen. De boterbloemen en de madelieven stonden er zoo lieflijk te bloeien in de zon. Het veld was bar slecht, voetbal in het Noorden moet naar den terreintoestand te oordeelen niet op hoog peil staan. Echter wij waren op zoo'n veld voorbereid en trouwens met alles tevreden, want ... er was een rol en die rol spande een mat op een gelijken ondergrond van ... planken waarover zand. Na het spannen was net wicket dan ook gelijk genoeg maar de ballen bleven alle erg laag en het was voor de batslui buitengewoon lastig spelen; de Esgelschen waren er trouwens zelf ook niet op thuis Intusschen, die flinke Engelscbe Jantjes hadden 't 'm toch maar handig geflikt en wij zijn er vast van overtuigd, dat cricket, waaneer zooals men voornemens is te doen, de macadampitch is aangelegd, en wanneer hdt veld steeds gemaaid wordt en gerold, in Groningen langzamerhand een genot zal worden. Dat was het reeds voor de 11 Hilversummers, die voor het eerst de Engelschen opzochten, allen waren het er op het einde van den dag over eens dat de lste B.N.B., een allerplezierigste, sportieve span was om tegen te spelen. Alles giog zoo echt sportmanlike en coulant tn gladjes. Des middags mochten 300 man uit het kamp komen kijken, ze nestelden zich op de tribune en aan de boorden van het veld. Het was alleen al een genoegen te zien hoe die eene zeeman op het opschrijf bord met krijt handig en vlot de score aanteekende, uitwischte, veranderde. Alles had zoo'n echt jolig, vrij, open, en luchtig-genoegelijk karakter. Wat een kerels die stoere Britten in hun knappe, onberispelijk zittende pakjes, hun gebruinde gelaten, hun stevige knuisten, stoere

figuren. Het was alsof ze het frissche, jolige van den zeewind meevoerden op bet veld, die 300, toen ze zoo netjes in het gelid, veerkrachtig kwamen aanstappen, om bun maats te zien spslen. Onwillekeurig kwam Ooethe's voorliefde en bewondering voor de Engelschen als volk, ons in de gedachte en we dachten aan zijn oordeel eens-tegenover Eekerrnann geuit: „De Eagelschen zijn altijd complete menschen."

De wedstrijd begon ongeveer kwart voor 12. De Hilversummers moesten eerst batten en Van Booven ea Klingonspoor waren het eerste paar. Al dadelijk bleek het, dat de punten zeer moeilijk te bemachtigen waren, eerstens omdat het veld zoo ellendig liep, en bet lange gras de ballen langs den grond dadelijk stopte, dan fielden de Engelschen praobtig, en eindelijk was het wicket zoo wonderlijk, er stegen op sommige plaatsen zulke onheilspellende, doffe houtklanken uit op, dat men zich er niet snel op thuis voelde. Toen er 6 runs waren bowlde Howson, die een goede leegte onderhield en een aardige offbreak kweekte, Klingenspoor voor drie. Nauwelijks is Hamburger ingekomen, of een laagblgver bowlt van Booven voor 4. 2 voor 13. Hamburger verdwijnt al even spoedig voor 7. 3 voor 17. Heemskerk komt ea gaat voor 0. Keet maakt er 4, Schmeink eveneens. Van der Pot een 1 en Nandé een 0. Bolïee is uit voor 1 nog eens l.b.w. Maar onverwacht volgt een stand tussehen v. d. Merwe en Bijleveld. De laatste verdedigt, terwijl van der Merwe bard slaat; als K jdfern den ZuidAfrikaan achter bet wicket vangt, heeft deze er 11 en Bijlevtld blijft met een single not out. Met 8 extra's wordt bet totaal 44. Een erger tegenvaller had 't elftal niet kunnen hebben. Vermeld dient 't voortreffelijke fielden der zeelui, da prachtige vang waarmede Pearson Hamburger uitving en het goede wicket keepen van Badfern. Ean heerlijk elftal fioldere, vlug als katers en fel bij de pinken, een lust om te zien. Om een uur wordt geluncht, en om twee uur gaan Angel en Nash de innings voor den Eügelschen openen. Angel is een uitstekend batsman die we gaarne eens op een beter wicket zouden zien, zijn stevige, soepele spel kwam nu minder uit. Het ie 1 voor 19 als Schmeink, die zeer goed en met veel afwisseling bowlde, Nash lbw. krijgt. Bipslay wordt op 26 prachtig door Naude' gevangen van Keet's bowlen, wiens eerste over niet tot de fraaiste behoorde. Hij bowlt echter Ward voor 0. Een stand ontstaat dan tusschen Angel en Howson, de laatste tracht alles te pullen. Van Booven is intusschen zelf gaan bowlen en hij weet Howson op square leg prachtig gevan_