is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 23, 10-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HIT S P O

voorstel tot contributie-verlaging in verband te brengen met de bestuursverkiezing, zagen we langzamerhand de hoop op 'n kalme lunch in rook vervliegen en werd het de vraag of we nog voor tweëan zouden kunnen vertrekken. Ook de heer Kellenbach was lichtelijk buiten de orde, wat wel bleek uit het feit, dat bij 'n uur later bij de bestuursverkiezing nog eess vrijwel hetzelfde zei. Dit neemt intusschen niet weg dat Kellenbach verschillende zeer juiste opmerkingen maakte. In de eerste plaats was het zijn meening, dat de Unie op 't oogenblik om zoo te zeggen een Hinken slag kon slaan door met medewerking der militairen een macht van beteekenis op- athletiekgebied te worden. De heer Kellenbach vertelde zoo iets van een dobberend sloepje dat een soliede mailstoomer zou worden. Maar hij vond daarbij dat de kapitein van het dobberend sloepje niet de ware man was om den mailstoomer te besturen, daarvoor hadden" we een heuschen kapitein noodig, die misschien minder verstand had van de moeilijkheden waarmede men in het dobberend sloepje — 't was intusschen een boeier geworden! — te kampen had maar de nieuwe kapitein zou beter kunnen omgaan met de hooge gasten in de eerste klas en de man van het meergenoemde sloepje of boeiertje zou dan zeer geschikt behulpzaam kunnen zijn door technische adviezen te geven. Want in de techniek was deze een heele kraan al had juist Luit. Hubert de Blijenburgh — van Blijen&e«/«; noemde Kellenbach met ijzeren volharding dezen sportieven luitenant — in 't Handelsblad geschreven dat in ons land eigenlijk niemand iets afweet van de techniek van verschillende onderdeelen der athletieh.

Zoo zou Kellenbach dan ook gaarne zien, dat de tegenwoordige voorzitter zich vrijwillig terug trok en zich als voorzitter de Technische Commissie beschikbaar stelde. De heer Hartmann keek vrij zuur, kreeg plotseling een helder oogenblik door te ontdekken, dat men aan het afdwalen was waarop de heer Hirschman de situatie redde door voortestellen dat men aan het bestuur zou overlaten, die maatregelen ten opzichte der geldmiddelen te nemen, welke het wenschelijk achtte in het belang der propaganda. Pro Patria vereenigde zich met dit voorstel en zoo kwam de bestuursverkiezing aan de orde waarbij Kellenbach nogmaals ging betoogen van de boeier en den mailstoomer, ditmaal werd hij zelfs dramatisch in zijn pogingen om Hartmana's hart, dat zeer aan het voorzitterschap gehecht was, te vermurwen. De heer Hartmann spartelde eerst tegen, hij verklaarde wel bereid te zijn zich terug te trekken voor een bijzonder hoogen militair, iemand die door zijn grooten invloed wat voor den bond zou kunnen doen maar hij gevoelde zich even machtig als een gewoon kapitein. Het was n.1. gebleken dat men kapitein Scharroo op het oog had. De heer Kellenbach hield echter vol én vertelde op verdienstelijke wijze van het werken van kapitein Scharroo voor de Centrale Sportcommissie te Amsterdam. Wat de sportieve kapitein Scharroo hier bij de militaire autoriteiten had weten gedaan te krijgen in 'n paar dagen, zou voor iemand zonder sterren in geen jaren zijn bereikt. De heer Muiier hing hierbij een verschrikkelijk

B T B L A S,

beeld op van voorstellen inzake sport door burgers bij militaire autoriteiten ingediend.

Het slot van alles was dat de heer Hartmann zich bereid verklaarde zich niet herkiesbaar te stellen wat een heel applaus aan de vergadering ontlokte. Of dit applaus het feit gold dat: we een andere voorzitter kregen, dan wel een hulde was voor Hartmann's besluit, durven we niet te zeggen.

Hierna werd natuurlijk kapitein Scharroo met algemeene stemmen gekozen. De nieuwe voorzitter is ongetwijfeld een uiterst actief man en men koestert van hem bijzonder hooge verwachtingen. Het eenige bezwaar tegen de keuze lijkt ons de omstandigheid, dat hij in de athletiekwereld tot nu toe een outsider was. Aan voorlichting zal het hem intusschen niet ontbreken en wq achten het dan ook niet onwaarschijnlijk dat hij voor de Unie goed werk zal kunnen doen. Als nieuw bestuurslid werd verder nog gekozen Jhr. Calkoen, van wien eigenlijk niemand ooit had gehoord. Men wist zelfs niet eens waar hij woonde!

In de technische commissie kwam nu Hartman als voorzitter, terwijl luit. Hubert van Blnenburch eveneens een plaats werd ingeruimd. Hij zal zich dus nu verder persoonlijk van de onwetendheid op athletiekgebied hier te lande kunnen overtuigen. We hebben zoo'n idee dat het hij de leden der T.C. nog al zal meevallen.

Op dat moment sloeg het 2 uur en we hebben het punt, wat verder ter tafel zal worden gebracht, ditmaal maar laten schieten om ons in 'n snelle Atax naar het Stadion te laten rijden, waar wij nog net op tijd aankwamen om Vitesse te zien aftrappen. "

CLUBBERICHTEN

Amsterdamxehe Cricketbond

Uitslagen: V.V.V. 2 gew. van Hercules met inn. en 143 runs, Olympia van Kamp. met inn. en 35 r., Hilv. C.C. 2 van Forward met 6 w. en 12 runs. Programma:

13 Juni le afd. Vleerm Olympia

Kampong—Hercules 2e » H.lv. 2—V.V.V. 8 20 , le , V.V.V. 2-Kampong

2e , Eendr.—Forward 27 ■ le a Olympia—Hercules Kampong—Vleerm. 2e , Albion 2—Forward Eendracht—V.V.V. 3 Van de ver. Eendracht kwam een verzoek in alsnog in de 2e afd. te mogen uitkomen; mocht het bestuur dit niet goedkeuren, dan vinden de bovengenoemde wedstrijden van Eendr. natuurlijk niet plaats.

Schoolcompet.: Er kwam nog eene inschrijving in van de O.H.S.; als er nu nog maar een terrein komt, Wie helpt den leider dezer compet.? Pretoriusstr. 90. A. DE HAAN Am., secr.

Amsterdamsehe Kantoorvoetbalbond. Spoorvogels—V.V.G.A. W. J. van Wagtendonk

De jaarl. algem. vergadering zal niet op 27 Juni, maar op 26 Juni gehouden worden. 3e Helmersstr. 15 W. J. VAN WAGTENDONK, waarn. secret. A.C. & F.C. V.V.V. Aangenomen als w. I.: A. J. v/d. Laan, F. C. Hoogenwoning, H. Vrolijk en J, K. Riemersma. P. C. Hooftstraat 171, M. ENGELGEER, Secr.

Geheel-Onthouders Voetbal Club. Geroyeerd door het bestuur wegens wanbetaling: F. J. v. d. Paverd 2e Oosterparkstr. 51, J. Frielink Binnenkant 48, en P. Broekhoven Linnaeusdwarsstraat W'meer. Wijttenbachstr. 95. J. W. L. SCHERPENHUIZEN.