is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 27, 08-07-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET S P O

1. L. Huizioga, Groningen, in 58 min. 154/5 sec.; 2. G. Sakes (A. A. O.) Amsterdam, in 1 uur 5 min. 438/6 sec; 3. C Kat (De Spartaac), Amsterdam, in 1 uur 6 min. 42 sec.; 4. Kciep CR. S. & G. V.) in 1 uur, 7 min. 59 sec; 5. Blom (Het Noorden) Rotterdam, in 1 uur 8 min. 5 sec.

Athletiek voor Voetballers.

De wedstrijden om het club-kampioenschap „athletiek voor voetballers", die vorig jaar door tijdsomstandigheden moesten worden uitgesteld zullen dit jaar opnieuw op het programma van den N.V.B. worden gebracht, verdeeld over 1 of 2 Zondagen (eventueel 8 en 22 Augustus met goedkeuring van de Nederl. Athletiek-Unie).

Plaats zal nader worden bekend gemaakt. Zeer waarschijnlijk zullen in het programma eenige wijzigingen worden aangebracht.

De Districts-wedstrijde i vinden dit jaar niet plaats, tenzij de districts-commissies aanleiding vinden, deze in overleg met onze commissie toch te houden zonder eenig bezwaar voor de kas van den N.V.B.

De Noordelijke District Commissie van den N.V.B. besloot de wedstrijden om denN.V.B.beker „athletiek voor voetballers" te doen plaats hebben op Zondag 18 Juli te Groningen. Het programma bevat de volgende nummers: Hardloopen 100, 400,800 Meter, Hoogspringen, Estafette 4 maal 100 meter en Speerwerpen. Door de te Groningen geïaterneerde Eagelschen wordt ter opluistering deelgenomen. Als extra nummers op het programma zullen voorkomen een Hurdle Race, Obstacle race, Four-legged race, Lidies Driving race en Tug of war.

Inschrijvingen bij den heer Mr. Menno S. Kalma, Hardewikerstraat 16 Groningen. De inschrijving sluit op Dinsdag 13 Juli a.s.

In het Buitenland.

Tatu Kolehmainen, een broer van Hannes Kolehmainen, maakte een nieuw Finsch record voor de 10 mijl in 53 min. 14 sec.

Hannes Kolehmainen, van wien bericht werd dat hem een been was afgezet, blijkt nog steeds over beide beenen te beschikken. Hij heeft ten minste verleden maand met succes aan verschillende wedstrijden deelgenomen.

Dat men in Rusland ondanks den oorlog de athletiek/ niet laat rusten, blijkt wel uit het feit dat in Moskou bij een athletiek-wedstrijd verschillende Russische records zijn verbeterd. Zoo werd o.m. een nieuw record voor de 4 X 1000 M. estafette gemaakt.

Een eigenaardig protest werd dezer dagen bij de Stockport Harriers ingediend. In een wegwedstrijd door deze vereeniging verleden jaar Juli georganiseerd schijnt n.1. een der prijswinners slechts een gedeelte van den weg te hebben afgelegd. Hij stopte onderweg, gebruikte op z'n gemak 'n kop thee en voegde zich later weer bij de lcopers op den terugtocht. Een en ander schijnt door de controle niet bemerkt te zijn. Het eigenaardige is echter dat vrijwel de geheele jury bij dien wedstrijd en verreweg het grootste deel der loopers, thans op het oorlogsterrein zgn, zoodat men de beslissing op dit protest voorloopig zal moeten uitstellen.

BTBLAD,

VOETBAL

De Vrijwillige Landstorm.

Nogmaals: Sluit V aan!

Het is merkwaardig hoe weinig sportlui zich sedert mijn laatste opwekking bij den Vrijwilligen Landstorm aangeslotea hebben. Zeker, uit alle kringen der burgerij zijn in den laatsten tijd vele jonge mannen toegetreden, maar 't baart verwondering hoe weinig er van de eenigszins bekende jongelui uit de hoofdstedelijke sportorganisaties zich nog onder dit vaandel geschaard hebben.

Als men bedenkt, dat thans in de hoofdstad nog slechts 'n 500 jonge maanen aangesloten zgn, zal ieder toegeven, dat dit resultaat zeer matig is.

Ik wil niet weer terugkomen op de wenschelijkheid om tot aansluiting over te gaan uit 'n oogpunt van land's verdediging, waarop ik de vorige maal reeds wees en waar Henri vaa Booven ook al de aandacht op gevestigd had.

Nederlanders zgn arm aan idealen en ieder neemt liefst tot 't laatste oogenblik — als het misschien al te laat isl — eea afwachteade houding aaa.

Maar wel wil ik nog even wgzen op de praktische voordeelen, die thans m.i. voor ieder niet dienstplichtig Nederlander aanleiding moeten zijn, om zich aanstonds als vrgwilliger aan te melden.

Midden Juli komt het regeeringsontwerp tot verplichte oefening in behandeling en al hïbben enkele bladen gemeld, dat dit ontwerp nog al tegenkantiag ondervindt bij het afdeelingsonderzoek, toch kan men er van verzekerd zijn, dat dit ontwerp, zij het dan ook misschien eenigszins gewijzigd, aangenomen wordt.

En dan Biet-dienstplichtige jongelui, zullen jullie he'e'1 veel berouw hebben, je niet tg'dig bg den Vrij willigen Landstorm te hebben aangesloten, waar dan geen gelegenheid meer voor zal bestaan. Gij zult worden behandeld als gewone soldaten en de wijze waarop gij afgeexcerceerd wordt, zal voor U, in verband met Uwe dagelijksche bezigheden heel wat beewarender zijn, dan het bij wonen der oefeningen van het vrijwilligerscorps.

Gij vergist U ongetwgfeld, wanneer ge denkt, dan nog te kunnen toetreden tot den Vrgwilligen Landstorm en evenzeer, wanneer ge meent, eventueel daarbg te worden ingedeeld. Hoewel natuurlijk de details omtrent de uitvoering der nieuwe wet nog niet publiek bekend zgn, zoo wordt toch van militaire zijde verzekerd, dat het vrijwilligerscorps op zich zelf gehandhaafd blijft, zonder andere verscherpende bepalingen dan dat ook de vrijwilligers gedetacheerd kunnen worden, ter tijdelijke vervanging van diegenen, die zich thaas onder de wapenen bevinden.

Men denke allerminst, dat men als vrijwilliger, naar eigen goeddeaken kan handelen. De opleiding is serieus en zij, die niet hun best doen, blijven als rekruten in actie. Maar wel is de dienst als vrgwilliger behalve uit andere, niet te formuleeren oogmerken, aangenamer, omdat