is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 28, 15-07-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

Hil versum—Hermes.

De wedstrijd Hilversum—Hermes kenmerkte zich door eea zeer goede verstandhouding. De Schiedammers wonnen den opgooi en Hilversum moest eerst batten. Het was een waagstuk van den Schiedamschen aanvoerder fielden te kiezen, immers regen dreigde, en hst vooruitzicht nut een Gatten b«l te moeten bowlen kon niet prettig zijn. Cremers en Keet openden, eerstgenoemde verdwijnt voor 4, door F. van Buysen gebowld. Maar Keet en Kliagecspoor scoren een tijd lang tusscben regenbuien door. Laatstgenoemde is dan uit voor 10 en v. Booven met Keet voeren nu de score omhoog. H. Offerman bowlt Keet voor 26, van Booven (20) wordt met esn shooter door F. v. Buysan gebowld, wat Demmink met v/d. Merwe samenbrengt, die goed spelen. Eerstgenoemde maakt er 18 en runt zich al heel onoordeelkundig uit. Het is intusschen weer goed weer geworden. Van der Merwe ziet Naude* en Bolles sneuvelen, dan wordt hg met den laatsten bal voor de koffie gevat gen voor 14. A. van der Graaf en Joubert maken nog een onverwachten stand voor het laatste wicket. De laatste maakte er 11 zoodat v. d. Graaf not out bleef. Het fielden van Hermes was goed geweest, echter niet buitengewoon. Een totaal van 119 zou Hermes, waarin zooveel spelers zitten die runs kunnen maken, alleen moeite hebben gegeven, wanneer Jdllversnm nog over een Knott of Busher, wellicht een Hudig had beschikt. Van dsr Merwe, een bowler waar veel in zit, kon ditmaal zijn lengte tiet goed vinden, en daar trokken de Schiedammers partij van. Voortdurend wisselen in den aasval was thans weer de eenige manier de score neer te houden.

Het fielden zou ook veel goed hebben kunnen doen, maar, o vreemde onzekerheid van cricket, nu lieten de b?s'e fielders de gemakkelijkste ballen vallen. Toch werd f nog een vijftal goede vangen gedaan. Het bowlen van Keet, van Booven en Cremer was ook niet zoo dat er buitengewone vrijheden op veroorloofd waren. A. Off rman hield het 't langst uit. Hij heefi een goed oog op den bal, ware de wijze waarop hij slechte ballen moest straffen evenredig aan zijn vastheid van verdediging, hij zou er meer dan 40 gemaakt hebben. T. Offerman met 38 en J. Off «rman met 34 droegen verder nog het meest tot de score bij. De Offermannen maakten meer dan de helft van de 217 voor Schiedam, want H. O ff «rman maakte er evenals G. van der Schouw, die te spoedig gicg forceeren, 24,

Hilversum was dus 98 achter en verloor met dit aantal runs op de eerste innings. Immers, de score stond op 67, met Keet 11 en Demmink 0 uit en C emers en Zeverijn beiden not out met 37 en 19, tocu, een half uur voor tgd, Hermes afzag van verder pogen om te trachten te winnen met innings.

In de eerste inningn nam F. van Buysen voor Hermes 6 voor 63. G. van der Schouw 2 voor 41, A. Offerman 1 voor 9.

Ia de eerste innings namen voor Hilversum H. van Booven 4 voor 57, A. Keet 3 voor 45, P. Cremers 2 voor 45.

Hieronder de scores:

HILVERSUM, le Ionings 2a Innings

Cf emers b v. d. Schouw 4 not out 37

Keet b Offerman 26 b v. Buusen 11

Klingenspoor b v. Buijsen 10 Van Booyen b v. Buijsen 20

Zeverün c Offerman b Bugsen 0 not out 1» Demmink run out 18 b Offerman U

Merwe c Ris b v. Buijsen 14 Bolle c Offerman b Schouw 5 Naudé b v. Bugsen 2 y. d. Graaf not out 3 Joubert c Tugl b v. Buijsen 11 Extra's 6

Totaal 119 Totaal 67 Bowlingscijfers

y. Buysen 6 yoor 63 en 1 voor 19

A. Offarman 1 „ 9 » i » 2i

G. v. d. Schouw 2 „ 41 , 0 , 8 T. Offdrman 0 n 8 W. v. d. Schouw 0 , 11

HERMES

A. Offerman c Bolle a b v. Booven 40

W. v. d. 8chouw, lun out 18

J. Offerman b Van Booven 34

J. Tugl b Keet j

F. y. Buijsen b Cremers

H. Offarman b v. Booven O

G. v. d. Schouw o Naudé b Cremers 24 C. Visscher c Zeverijn b Keet 14 P. Offerman c Zeverijn b v. Booven 38 C. A. Tuijl c Cremers b Keet 17 J. Ris not out £

Extras 6

Totaal 217 Bowlingeijfers. Keet 3 voor 45 y. Booven 4 yoor 57

Cremers 2 , 45 Boüée 0,6 y. d. Merwe 0 „ 58

Albion—Haarlem.

In de Opr. Haarl. Courant schrijft E(ijleveld) een aardig verslag vaa den wedstrijd Albion—Haarlem, waarin de toestand wel juist wordt geteekend. Toen we zelf nog cricket speelden, 'n jaar of vijftien geleden, behoorde reeds de wedetrgden in Zaandam tot de genoeglijkste van het seizoen, maar het was, galoven we, meer om de lekkere pannekoeken te doen, die we ons bij een Zaandamsche specialiteit op dat gebied lieten gereedmaken, dan wel om he' cricket.

De kleedkamer op het terrein was destgdfi reeds een curiositeit — hangt „The old Grace" er nog altijd? — en we hebben de aange aamste herinneringen aan dat huisje sedert we er eens bg een of anderen wedstrijd met z'n 25 tigen voor een hevige regenbui hebben geschuild. Zij, die dat vroegere huisje zich nog kunnen herinneren, zullen zich de spanning kunnen voorstellen, die er toen in heeischte. Albion is thans verhuisd, maar de traditie van vroeger schijnt gehandhaafd te zijn.

Voor doodbloeden van het Zaandamsche cricket hebben we evenwel geen vrees; het geslacht v. d. Stadt blgft voorloopig de cricketsport getrouw.

Hieronder laten wij het bewuste verslag volgen.

Evenals verleden jaar deed het Haarlemelftal den tocht naar Zaandam per motorboot en het dient gezegd, ook nu weer is de onderneming een succes geweest.

Een succes echter meer qua gezelligheid dan cricket

Stel u voor, geachte lezer, na aankomst aldaar werd ons de weg gewezen naar een lapje