is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 28, 15-07-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

Credit. Winst- en Verlies-

rekening '18/14 / 8011.97 Af vord. Ned. Sportpark „ 2685 65 f 5326.82 Inleggeld Beker-competitie „ 10^*~

Boete-rekening » Wedstrijdgelden , 045.47 /2

Interest-rekening » ÏSXoQW

Saldo j>_J>™b9lll

ƒ 20256.36

Voor hen die zich afvragen hoe de onkosten

tot een bedrag van ruim ƒ 8000 kunnen op-

loopen, ondanks de verschillende bezuinigingen

mogen de volgende specificatie nog dienen. Specificatie der Onkosten-rekening. Bureaukosten:

Huur ƒ988.77

Belasting » 36.—

Assurantie » 42.70

Bewaking * 21.—

Onderhoud ,»129.42

Onkosten verhuizing en inrichting nieuwe bureau „ 392.80 /2

Vuur, licht en waterleiding „ 299.0272

Telefoon , „139.24

Onderhoud en reparatie schrijfmachines » 50.45

Bindloonen *_^50

Kantoorbehoeften .25004 Salarissen „5090.Present-exemplaren Jaarverslag Mr.

Kalms » 55.05

Overgenomen vordering A.V.V.B.

op J. Blanken » 07.

Lidmaatschappen: Ned. Olympisch Comité

1914/15 en 1915/16 ƒ100— Vereeniging Oranjekruis „ 20.— F.I.F.A. 1914/15 en

1915/16 » 50,— Tuchtunie » 10.15 Algem. Nederl. Verbond „ 5 — 4 RLO „ 2.50 A,13,UU- 1 ƒ 187-65

Diverse abonnementen » ?0.39V2

Vrachten . 10-50

Strafporten » ^*'2

Fooien en loonen » 44.4»

Inning postkwitanties » °.b&

Aanschaffingen voor bibliotheek „ 9.55 Deelneming aan feestviering van

asderen » 76.25 Rouwbetoon » Deelneming Huidebink wijlen Lt.

KI. Thomson » 10j["~

Postbus » '

Bewaarloon prolongatie onderpanden , 26 20

Zaalhuur . 22.05 Abonnement bureau voor pers-

informatie » ^n'T^

Jormaatzegels » 0-»

Diversen » 59.88

ƒ8225.25

ƒ 187-65

, 30.39V2

. 10-50

„ 7.34V2

„ 44.48

. 8-65

- 9.65

Uit het Zuiden.

Bestuursvergadering. In afwijking met den tot dusverre bestaan hebbenden toestand zjjn de notulen der jongste bestuursvergadering N.VB. niet in extenso verschenen, doch in beknopten vorm gedrukt in de Officieele Mededeelingen van den N.V.B. Deze tijdelijke maatregel dankt zijn ontstaan aan de toepassing der zuinigheid, welke ook voor den N.V.B. meer dan ooit een gebiedende eisch is geworden. De meer uitgebreide notulen berusten echter in het N.V.B.-archief en daar het niet doenlijk zoude zijn, dat archief-exemplaar aan ieder, die zulks verlangde, ter kennisname of inzage te zenden, stellen wij ons voor, zoovaak daartoe aanleiding bestaat en onze wetenschap te dien opziehte een ietwat officiéél tintje draagt en dragen kan, te dezer plaatse wat dieper op het besprokene in te gaan dan de verkorte notulen kunnen doen.

Meer dan ooit toch stond de jongste bestuursvergadering in het teeken der tijdsomstandigheden, omdat de besluiten een eenigszins verstrekkend karakter droegen, waar zjj nauw verband hielden met de gedragslijn, die in de toekomst door den N.V.B. zal worden aangenomen. Zooals het reeds-verschenen jaarverslag over het noodseizoen 1914—'15 ons leert, hebben de uitgaven van den N.V.B. het afgeloopen jaar, de inkomsten, die nagenoeg nihil waren, verre pvertroffen.

Men heeft den N.V.B. wel eens het verwijt gedaan van te „potten"; zoo ooit, dan is thans duidelijk gebleken, dat dit z. g. „potten" van onmetelijk belang was voor onze organisatie. Hoewel we hier en daar moesten beperken met het doen van uitgaven en elk dubbeltje moest worden omgedraaid, alvorens het werd uitgegeven, konden we, dank zjj onze „pot" woede, alle noodzakelijke uitgaven bestrijden en onze administratie voeren op den voet, die voor een lichaam als de N.V.B. noodig en gewenscht is, zoodat op dit punt onze organisatie intact is gebleven en wg minder van den strijd om het bestaan hebben geleden dan lichamen, die zich van de inkomende gelden hadden te bedruipen. Onze vereenigingen hebben zich wonderwel aan dit streven aangepast en den N.V.B. gesteund in zijn eigen werk zoowel als dat van derden, in casu de steuncomités. Doch nu we een jaar lang op deze wijze hebben gewerkt en niemand weet, hoe lang de oorlogstoestand nog zal voortduren en hoelang of of we nog buiten het strijdgewoel zullen blgven, doet de behoefte zich gevoelen, de zaken zooveel mogelijk op de normale wgze in te richten. We bereiken hiermede een tweeledig doel: we houden meer en beter contact met onze vereenigingen, die alleszins met den gewonen gang der zaken gebaat zijn, en tevens zullen onze geldmiddelen minder te lijden hebben van de tijdsomstandigheden dan tot dusverre het geval was, hoewel de uitschakeling der internationale wedstrijden een groote, zeer groote schadepost blijft. Deze overwegingen hebben er het N.V.B. bestuur in hoofdzaak toe geleid, te besluiten, het komende seizoen op ouden, normalen voet te schoeien, voor zooverre dit mogelgk blijkt, want, zooals we reeds vroeger betoogden, zal een zekere dispensatie moeten