is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 31, 05-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HST SPORTBLAD

3

ONZE KAMPIOEN GRIJSEELS

DRAAGT

A C RIL L ES-RUHKIHGSHOES.

een flinke cricketkooi heeft laten maken, waarin hij naar hartelust op v. Manen en Goudoever bowlt. Het succes van den veteraan v. Manen wordt hiermede tevens eenigszins verklaard. Van den Berg moet op kat oogenblik zelfs nog zeer verdienstelijk bowlen, alleen is hij door het voortdurend oefenen in de kooi geneigd over de streep te loopen, een euvel, dat hij zich zoo heeft aangewend, dat hij op wedstrgden mecigen no-ball zou gooien. Tegen de Engelsche geïnterneerden bowlde hg dan ook slechts enkele overf, waarin hij echter het wicket en het beste Engelsche bat nam.

Het was intusschen een uiterst genoeglijke wedstrgd, waaraan de spelers de meeat aangename herinneringen zullen bewaren. Da Engelschen toonden zich uitmuntende sportlui en het zeer talrijke publiek wist goad spel van beide zijden te waardeeren- Een aardig staaltje hiervan was wei het volgende:

Toen van Manen al z'n partners successievelijk zag sneuvelen, ging hg er het hout flink opleggen, waarvan eenige zessen bet gevolg waren. De Engelsehen begrepen onmiddellijk de situatie waarop ze het veld zoo ver mogelijk uitzetten. Van Manen liep evenwel niet in de val en bepaalde zich thans tot een paar bescheiden tikjes waarop hij juist 'n eentje kon loopen. Dat aanpassen van Van Manen aan de omstandigheden werd dadelijk door het publiek op de juiste waarde geschat en een single ge. loopen op een bal, die slechts enkele meters was geslagen, werd even hard toegejuicht dan kort daarvoor een zes.

De Engelschen hebben in het interneringskamp een uitstekend wicket aangelegd, het veld zelf is evenwel zeer ongelijk en ruw, waaraan echter weinig te veranderen valt daar het ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. De Engelschen wonnen den wedstrijd met 34 runs. Elders in dit nummer vindt men de scores vermeld.

Zondag a.s. komen de geïnterneerden een wedstrgd in Hilversum spelen, waarvoor ze speciale toestemming hebben verkregen. Van een gastvrge ontvangst op hei vriendelijk gelegen veld van Hilversum kunnen de heeren verzekerd zijn.

V.R.A. -Rood en Wit.

Voor dezen laatsten eerste klas wedstrijd in dit Beizoen in de hoofdstad, bestond bijzonder groote belangstelling en slechts zeer zelden z»gen wg in Amsterdam zooveel publiek bij een cricketwedstrijd vsrzamêld. Er waren niet alleen oude getrouwen, die gewoonlijk de weddijden volgen, maar er schenen ook heel w*t *ljkers te zijn, die, uitgelokt door het fraaie zomerweer, eens met cricket kwamen kennis ^aken. Voor een kennismaking is het intus-

Vraagt Uw leverancier uitsluitend dit superieure merk. Waar niet-verkrijgbaar, zich direct tot ons te wenden.

i Importeurs:

T. TEMMINK & Zn.,

MEPPEL Tel. Int No- 199

schen geen geschikte wedstrijd geweest en we hebben zoo'n idee, dat men het «f en toe vrij vervelend vond. De oorzaak hiervan is zeker gelegen in het uitstekende bowlen van beide elftallen, waardoor de batslui zich geen enkele vrijheid konden veroorloven. De eenige 6 van den dag — van Eincker op Kool — werd luid toegejuicht en men vond het blijkbaar jammer dat 's middags Kool niet nog eens werd aangevat. Het goede bowlen werd bovendien door goed fielden gesteund en daar het veld zeer zorgvuldig werd uitgezet, leverden de hardste en fraaiste slagen gewoonlijk slechts 'n enkele run en soms heelemaal niets op. De runB kwamen dan ook met een gemiddelde snelheid van 40 a 50 per uur en measchen, die graag een paar forsche klappen zien waardoor de score de hoogte in vliegt, waren dan ook zeker teleurgesteld. Toch viel er voor de liefhebbers wal te genieten, al was het alleen maar het goede fielden, dat niet naliet herhaaldelijk applaus uittelokken.

Het wicket was ondanks de paar droge dagen nog vrg zacht en het gevolg was dat de ballen een enkele maal bgzonderlaag bleven, wat het maken vaa runs niet vergemakkelijken. Eincker had met enkele bijzondere lang blgvende ballen succes en zoo werd b.v. Holdert gebowld met een bal, die veel op een shooter geleek. Door deza omstandigheden is het ook eenigszins Je verklaren, dat twee sterke batt'-ng elftallen voor slechts 200 ruas werden uitgegooid.

Voor het eerst beschikte V.RA. over een volledig elftal en dat bleek sterk genoeg te zy'n om een goed elftal als Eood en Wit gemakkelijk te kloppen. Alleen het batten viel eenigszins tegen maar hiervoor was grootendeels het goede bowlen van Posthuma aanBprakelgk, terwijl sooals reeds gezegd, door heti goed fielden runs maken ook al niet gemakkelgk was. Wat het bowlen betreft hebben ditmaal Eincker en Hisgen het zaakje opgeknapt, zoodat de nog bescbikbare reservebowlers Healy, Bouwmeester en Eigeman niet in het vuur gebracht behoefden te worden. Het fielden was goed, van sommigen zelfs zeer goed, waarbg opgemerkt dient te worden, dat Gerke, die zich bij het batten had geblesseerd, niet meefieldde, voor hem kwam een plaatsvervanger uit, wat wel een verbetering was.

Bij Eood en Wit hebben Posthuma en van Waveren alle wickets genomen behalve dat van Healy, die vrij dwaas werd uitgerund door z'n partner.

Het bowlen was zuiver ea afwisselend, zoodat het met de uiterste voorzichtigheid behandeld moest worden. Kool en ten Bruggd Cate gooiden ieder nog eenige overs echter zonder succes.

Wat het batten betreft hebben alleen van Manen en Kool zich onderscheiden al waren de 17 van eerstgenoemde niet geheel kansloos